Jaunākā informācija datubāzēs (03.08.–07.08.2015.)

10.08.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

SDG10. Adoptēto bērnu skaits no bērnu sociālās aprūpes iestādēm gada beigās;

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās;

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2015

2.cet./2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

ISG211. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

ZVG01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu);

ZVG02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība - ikgadējie dati