Jaunākā informācija datubāzēs (03.04.–07.04.2017.)

10.04.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

 

GZG01. Latvijas republikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

Aprīlis-jūnijs/2017

2.cet./2017

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī, euro;

II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī, euro

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2016

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados;

SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2017

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2.pusgads/2016

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN)).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2007-2015

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Valdības finanses -ikgadējie dati