Jaunākā informācija datubāzēs (03.-07.08.2009.)

10.08.2009

Datubāzē sadaļā Rūpniecība ar 2009.gada jūnija un 2.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas no 16-1. līdz 16-14.

Datubāzē sadaļāKultūra ar 2008.gada datiem papildināta tabula „10-3. Publiskās bibliotēkas”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāZinātne ar 2008.gada datiem papildināta tabula „9-33. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. Ls)”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas no 22-1. līdz 22-4. un no 22-7. līdz 22-13.
21-3. tabulā „Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. Ls)” pievienotas šādas valstis: Čada (TD), Tokelau (TK) un Tuvalu (TV).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība ar 2007.gada datiem papildināta tabula „12-15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. latu)”
Metodoloģija


DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļāZinātne precizēti 2006. un 2007.gada dati tabulā „9-33. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. Ls)”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība precizēti dati par 2004., 2005. un 2006.gadu tabulā „12-15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. latu)”
Metodoloģija