Jaunākā informācija datubāzēs (02.08.-06.08.2010.)

09.08.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Uz 2010.g.sākumu;

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits;
Vīriešu un sieviešu skaits;
Pastāvīgo iedzīvotāju sadalījums līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās;
Pastāvīgo iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās;
Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra (pa 5 gadu vecuma grupām);
Demogrāfiskās slodzes līmenis;
Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs;
Latviešu skaits Latvijā un Rīgā;
Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

2009

Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;
Noslēgtās un šķirtās laulības;
Etniski jauktās laulības;
Dzimstība, mirstība un iedzīvotāju dabiskais pieaugums;
Dzimstības un mirstības koeficienti pa vecuma grupam;
Iedzīvotāju nāves cēloņi;
Zīdaiņu mirstība un nāves cēloņi;
Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija;
Patvēruma meklētāji un bēgļi Latvijā.

 

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūn/2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2010

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;
TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits.
TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas latvijas ostās;
TR09. Lidostas “Rīga” darbība;
TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri rīgas ostā.

Transports- mēnešu/ceturkšņu da

Jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

EN23. Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos un repulbikas pilsētās;
EN24. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ;
EN25. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ.

Enerģētika - ikgadējie dati