Jaunākā informācija datubāzēs (01.-05.06.2009.)

08.06.2009

Datubāzē sadaļā Cenas ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par eksporta un importa vienības vērtības indeksiem svarīgākajās preču grupās (7-23. un 7-24. tabula), kā arī dati par eksporta un importa vienības vērtības indeksiem un pārmaiņām (7-20. un 7-21. tabula), kā arī tirdzniecības nosacījumiem (7-22).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildināta tabula „16-24. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija pa ceturkšņiem”.
Ar 2009.gada aprīļa datiem papildinātas tabulas no 16-1. līdz 16-12.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta tabula par gaļas iepirkumu pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējo iepirkuma cenu (15-1. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas 22-19. un 22-20 (NACE 2.red.):
22-19. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie dati faktiskajās cenās.
22-20. Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi, sezonāli neizlīdzinātie dati faktiskajās cenās.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Enerģētika papildināta ar četrām jaunām tabulām:
9. Katlu māju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija.
10. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija.
11. Katlu māju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida.
12. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009.gada maija datiem papildināta tabula par Latvijas Bankas noteiktajiem ārvalstu valūtas kursiem (3-10. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks” īstermiņa dati sniegti NACE 2. redakcijā šādās tabulās:
1. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās (papildināta arī ar 2005. un 2006.gada datiem)
2. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās
5. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās ceturksnī
6. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī

Bet gada dati sniegti NACE 2. redakcijā šādās tabulās:
1. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā (papildināta arī ar 2005. un 2006.gada datiem)
4. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā
8. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās gadā
9. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Rūpniecība precizēti šī gada marta dati par rūpniecības produkcijas apgrozījumu pa mēnešiem (16-3 tabula), kā arī ceturkšņa dati par apstrādes rūpniecības produkcijas izlaidi un apgrozījumu (16-13. un 16-14.tabula)

Datubāzē sadaļā „Nodarbinātība un bezdarbs” precizēti īstermiņa dati par 2009.gada 1.ceturksni šādās tabulās:5-1.; 5-3. līdz 5-5.; 5-6.2. līdz 5-12.; 5-14. līdz 5-29.
Kā arī precizēti gada dati šādās tabulās:
5-2.(precizējumi veikti gandrīz visu gadu datiem);
5-6. (precizēti 2005. un 2006.gada dati);
5-17.(precizēti 2005.gada dati);
5-22. (precizēti 2005. un 2008.gada dati);
5-24. (precizēti 2008.gada dati);
5-33. (precizēti 2008.gada dati);
5-35. (precizēti 2001., 2002., 2003. un 2006.gada dati).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darba samaksa precizēti dati tabulās par strādājošo vidējo darba samaksu: 6-4.; 6-5.; 6-6.; 6-11. tabula.
Metodoloģija