IKP 3. ceturksnī palielinājies par 1,5 % ceturkšņa un par 6,2 % gada laikā

30.11.2017

2017. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās pēc precizētiem, sezonāli un kalendāri izlīdzinātiem datiem palielinājies par 1,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Šī gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, IKP pieauga par 5,8 % pēc sezonāli un kalendāri neizlīdzinātiem un par 6,2 % pēc izlīdzinātiem datiem.

IKP apjoma izmaiņas
(pret iepriekšējā gada atbilstošos periodu, procentos)

 

 

IKP faktiskajās cenās 2017.gada 3.ceturksnī bija 7 095,8 milj EUR

 

Ražošanas aspekts
(salīdzināmajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

IKP izmaiņas pa darbības veidiem 2017. gada 3. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2016. gada 3. ceturksni

NACE 2. red. nozares

Nozaru īpatsvars pievienotajā vērtībā, %

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

4,8

Apstrādes rūpniecība (C)

12,1

Pārējā rūpniecība (BDE)

3,1

Būvniecība (F)

7,8

Tirdzniecība (G)

15,3

Transports un uzglabāšana (H)

8,9

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

2,4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

4,7

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

4,2

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

11,9

Komercpakalpojumi (MNS)

8,7

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

6,6

Izglītība (P)

4,3

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

3,2

Māksla, izklaide un atpūta (R)

2,0

 

Produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas       (D.21-D.31)

 

x

 

2017. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 3. ceturksni, apstrādes rūpniecība pieaugusi par 8 %. Par 4 % palielinājusies pārtikas produktu ražošana un koksnes, koka izstrādājumu ražošana, par 23% – gatavo metālizstrādājumu ražošana. Pieaugumi vērojami  arī citās nozarēs: ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 18 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 14 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 11 % un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 10 %.

Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē ražošanas apjomi palielinājušies par 22 %, kur 30 % kāpums bija karjeru izstrādē  (smilts, grants, šķembas) sakarā ar ceļu būves darbiem.

Elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā ražošanas apjoms pieauga par 19 %, no tā elektroenerģijas ražošanā un padevē – par 21 % un siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā  – par 12 %.

Būvniecības produkcijas apjoms 2017. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, palielinājās par 25 %. Par 25 % vairāk celtas nedzīvojamās ēkas, par 40 % - inženierbūves, bet par 18 % mazāk – dzīvojamās mājas.

Mazumtirdzniecība 2017. gada 3. ceturksnī palielinājās par 5 %, tajā skaitā pārtikas preču tirdzniecība pieaugusi par 6 %, bet nepārtikas preču – par 4 %. Vairumtirdzniecība šajā laika periodā pieaugusi par 1 %, bet automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts palielinājās par 16 %.

Transporta nozarē pieaugumu par 10 % veicināja pasažieru pārvadājumu palielināšanās par 11 %, uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās pieaugums par 10 %, pasta un kurjeru darbībās palielinājums par 12 %, kravu pārvadājumu palielināšanās par 9 %.

Informācijas un komunikāciju pakalpojumi pieauguši par 5 %, tajā skaitā datorprogrammēšana un konsultēšana – par 10 %, informācijas pakalpojumi – par 15 %, bet telekomunikāciju pakalpojumi samazinājušies par 3 %.

Samazinājums par 12 % bija finanšu un apdrošināšanas nozarē, ko noteica monetāro finanšu iestāžu komisijas naudas ieņēmumu samazināšanās par 4 %, finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņas samazināšanās par 68 %, vienlaicīgi pieaugot nozares kopējiem izdevumiem un arī cenām par sniegtajiem pakalpojumiem.

Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozares palielinājušās par 8 %, no tā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana palielinājusies par 9 %, reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumu sniegšana – par 10 %, savukārt samazinājums vērojams citu profesionālo, zinātnisko un tehnisko  pakalpojumu nozarē – par 3 %.

Ievērojams pieaugums vērojams mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 10 %, ko veicināja 10 % palielinājums azartspēļu nozarē un 15 % palielinājums sporta nodarbību, izklaides un atpūtas pakalpojumos, kā arī 7 % pieaugums radošo, māksliniecisko un izklaides darbību jomā.

Produktu nodokļu (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes un muitas nodokļi) apjoms 2017. gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2016.gada 3.ceturksni pieaudzis par 6 %.

 

Izlietojuma aspekts
(salīdzināmajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

IKP izmaiņas pa izlietojuma veidiem 2017. gada 3. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2016. gada 3. ceturksni

IKP izlietojuma veidi

Īpatsvars IKP, %

Galapatēriņa izdevumi (P.3)

78,0

..Mājsaimniecību un bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi P.3 (S.14; S.15)

62,2

..Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi P.3 (S.13)

15,8

Bruto pamatkapitāla veidošana (P.51)

21,9

Preču un pakalpojumu eksports (P.6)

58,0

(-) Preču un pakalpojumu imports (P.7)

61,4

 

3. ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušajā gada attiecīgo ceturksni mājsaimniecību izdevumi mājokļa uzturēšanai palielinājušies par 2 %, transportam (sabiedriskais transports, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija) – par 4 %, pārtikas produktiem – par 1 %.  Par 16 % vairāk mājsaimniecības tērējušas atpūtas un kultūras pasākumiem. Valdības galapatēriņa izdevumi palielinājušies par 5 %.

Ieguldījumi bruto pamatkapitāla veidošanā palielinājušies par 20 %, tai skaitā mājokļos, citās ēkās un būvēs – par 25 % un mašīnās un iekārtās – par 13 %. Ieguldījumi intelektuālā īpašuma produktos (pētniecība, datoru programmatūra, datubāzes, autortiesības u.c.) pieauguši par 17 %.

Preču un pakalpojumu eksporta apjomi 3. ceturksnī palielinājušies par 2 %, tai skaitā preču eksporta – par 2 % bet pakalpojumu eksporta – par 4 %.Eksportēti tika galvenokārt koki un koka izstrādājumi (izņemot mēbeles), elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas, kā arī transporta un tūrisma pakalpojumi.

Savukārt preču un pakalpojumu imports pieaudzis par 14 %, tai skaitā par 16 % – preču imports un par 4 % – pakalpojumu imports. Importēti tika galvenokārt mehānismi un mehāniskas ierīces un elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas, kā arī transporta un tūrisma pakalpojumi.

 

Ienākumu aspekts
(faktiskajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

2017. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 3. ceturksni, par 8 % palielinājās darbinieku atalgojums.Šo kāpumu veicināja atalgojuma pieaugums apstrādes rūpniecībā – par 9 %, pakalpojumu nozarēs – par 8 %. Bruto ienesa un jauktais ienākums palielinājās par 9 %, bet ražošanas un importa nodokļu un subsīdiju saldo palielinājies par 11 %.

Ienākuma aspekta komponenšu struktūra
(procentos no IKP)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās sezonāli un kalendāri neizlīdzināts, procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

*Lietuvai par 2017. gada 3. ceturksni - pirmā novērtējuma dati.

 

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa. Atjaunotā informācija būs pieejama CSP datubāzēs 22. decembrī.

Plašāka informācija par IKP pieejama CSP datubāzēs“Iekšzemes kopprodukts”. 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par ceturkšņa datiem:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
E-pasts: Elita [dot] Kalnina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366961