IKP 2016. gadā palielinājies par 2,0 % un 4. ceturksnī – par 2,6 %

28.02.2017

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par 2,0 % liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. 2016. gadā IKP faktiskajās cenās bija 25,0 miljardi eiro, bet salīdzināmajās cenās – 21,8 miljardi eiro.

2016. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, IKP salīdzināmajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem palielinājās 1,1 %. 2016. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada atbilstošo periodu, IKP pieauga par 2,2 % pēc sezonāli izlīdzinātiem un par 2,6 % pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem.

4. ceturksnī IKP faktiskajās cenās bija 6,7 miljardi eiro, bet salīdzināmajās 2010. gada cenās – 5,9 miljardi eiro.

Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas

 

Milj. euro, sezonāli neizlīdzināts

Izmaiņas %, 2010. gada salīdzināmajās cenās

Periods

faktiskajās cenās

2010. gada salīdzināmajās cenās

pret iepriekšējo periodu, sezonāli un kalendāri izlīdzināts

pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, sezonāli un kalendāri neizlīdzināts

2015*

24 368,3

21 364,1

2,6

2,7

1.ceturksnis

5 423,9

4 711,4

0,9

1,8

2.ceturksnis

6 067,1

5 332,4

1,1

2,8

3.ceturksnis

6 408,2

5 591,7

0,8

3,5

4.ceturksnis

6 469,1

5 728,6

-0,5

2,7

2016*

25 018,2

21 781,5

1,3 

2,0

1.ceturksnis

5 506,7

4 826,7

0,2

2,4

2.ceturksnis

6 308,8

5 454,3

0,6

2,3

3.ceturksnis

6 466,8

5 620,1

0,3

0,5

4.ceturksnis

6 736,0

5 880,4

1,1

2,6

* Precizēti dati par 2015. gadu un 2016. gada 1.-3. ceturksni

 

Ražošanas aspekts

2016. gads pret 2015. gadu (neizlīdzināti dati, salīdzināmajās cenās)

Apstrādes rūpniecības nozare palielinājās par 6 %, tajā skaitā koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 8 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana – par 16 %, gatavo metālizstrādājumu ražošana – par 9 %, pārtikas produktu ražošana – par 1 %.

Elektroenerģijas, gāzes un siltumenerģijas apgādes nozarē pieaugums par 7 %, tajā skaitā elektrības ražošanā, apgādē un sadalē – par 6 %.

Lauksaimniecības ražošanas apjomi samazinājušies par 3 %, tajā skaitā kritums augkopībā par 5 %, bet lopkopība palikusi iepriekšējā gada līmenī.

Mežsaimniecības un mežizstrādes nozarē palielinājums par 3 %. Nozarē bija vērojama cenu samazināšanās.

Zivju nozvejā kopumā pieaugums par 38 %, bet Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī nozveja samazinājusies par 3 %.

Būvniecībasprodukcijas apjoms samazinājās par 18 %. Kritums vērojams nedzīvojamo ēku būvniecībā – par 4 % un inženierbūvju (tajā skaitā šoseju, ielu un ceļu) celtniecībā – par 33 %. Dzīvojamo ēku būvniecība pieaugusi par 2 %.

Mazumtirdzniecība palielinājās par 2 %, tai skaitā auto degvielas mazumtirdzniecības apjomi – par 2 % un nepārtikas preču tirdzniecība – par 5 %.

Vairumtirdzniecība  pieaugusi par 4 %.

Transporta nozare palielinājusies par 0,5 %. Palielinājumu uzrādīja pasažieru pārvadājumi – par 4 %, bet par 7 % samazinājās kravu pārvadājumi.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē kāpums par 9 %, ko veidoja pieaugums izmitināšanā – par 11 % un ēdināšanā – par 7 %

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi sniegti par 3 % vairāk nekā 2015. gadā.

Finanšu un apdrošināšanas nozarē pieaugums par 3,5 %, ko veicinājusi veiksmīga banku un apdrošinātāju darbība.

Operācijas ar nekustamo īpašumu palikušas iepriekšējā gada līmenī.

Mākslas, izklaides un atpūtas pakalpojumu apjoms palielinājies par 3 %, tajā skaitā pieaugumi par 5 % azartspēlēs un derībās, par 6 % – radošajās un mākslinieciskajās darbībās, bet par 4 % kritušās sporta aktivitātes.

Valsts pārvaldē un aizsardzībā pieaugums par 4 %, izglītībā – par 1 %, veselības nozarē – par 2 %.

Produktu nodokļu (akcīzes, pievienotās vērtības un muitas) apjoms  pieauga par 6 % .

IKP izmaiņas pa darbības veidiem 2016. gada 4. ceturksnī

 

Salīdzināmajās cenās, % pret 2015. gada 4. ceturksni

NACE 2. red. nozares

Nozaru īpatsvars pievienotajā vērtībā, %

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

2,5

Apstrādes rūpniecība (C)

12,5

Pārējā rūpniecība (BDE)

4,5

Būvniecība (F)

5,9

Tirdzniecība (G)

13,7

Transports un uzglabāšana (H)

9,0

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,7

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

5,1

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

5,5

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

12,2

Komercpakalpojumi (MNS)

8,4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

8,0

Izglītība (P)

5,3

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

3,5

Māksla, izklaide un atpūta (R)

2,2

 

Produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas       (D.21-D.31)

 

x

IKP pieaugumu 2016. gada 4. ceturksnī pamatā veicināja rūpniecības nozaru veiksmīgā attīstība – pieaugums  par 10 % un pakalpojumu sniegšanas apjomu palielināšanās par 2 %.

 

Izlietojuma aspekts

2016. gads pret 2015. gadu (neizlīdzināti dati, salīdzināmajās cenās)

Mājsaimniecību galapatēriņš 2016. gadā palielinājās par 3 %, tajā skaitā izdevumi pārtikas iegādei par 1 %, transportam (izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija) par 6 %, atpūtai un kultūrai – par 3 %. Izdevumi mājokļa uzturēšanai kritušies par 1 %, tajā skaitā samazinājušies izdevumi par elektroenerģiju, gāzi un citu kurināmo, kā arī mazāk tērēts mājokļa uzturēšanai un remontam. Mājsaimniecību galapatēriņa pieaugumu veicinājusi iedzīvotāju ienākumu palielināšanās, kā arī patēriņa cenu stabilitāte.

Valdības galapatēriņš palielinājās par 3 %.

Bruto pamatkapitāla veidošana samazinājās par 11 %. Investīcijas iekārtās un mašīnās samazinājušās par 1 %, intelektuālajā īpašumā un kultivētajos aktīvos – par 21 %, bet par 18 % samazinājās ieguldījumi būvniecībā.

Eksports palielinājās par 4 %, tai skaitā preču eksports – par 2 % (visvairāk eksportē elektroierīces un elektroiekārtas, mehānismus un mehāniskās ierīces, kā arī zāģmateriālus). Transporta, IT un būvniecības pakalpojumu eksporta palielināšanās veicināja kopējā pakalpojumu eksports kāpumu par 4 %.

Importa apjomi pieauguši par 2 %. Preču imports palielinājās par 5 %, ko ietekmēja vieglo automobiļu un farmācijas produktu importa palielināšanās, bet negatīvu ietekmi atstāja elektroierīču un elektroiekārtu, mehānismu un mehānisko ierīču, kā arī dīzeļdegvielas importa kritums. Pakalpojumu imports palielinājās par 2 %. Galvenokārt tika importēti transporta, tūrisma un ar tirdzniecību saistītie saimnieciskās darbības pakalpojumi.

IKP izmaiņas pa izlietojuma veidiem 2016. gada 4. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2015. gada 4. ceturksni

IKP izlietojuma veidi

Īpatsvars, %

Galapatēriņa izdevumi (P.3)

76,5

..Mājsaimniecību un bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi P.3 (S.14; S.15)

57,7

..Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi P.3 (S.13)

18,8

Bruto kapitāla veidošana (P.5)

22,2

..Bruto pamatkapitāla veidošana (P.51)

22,0

Preču un pakalpojumu eksports (P.6)

58,3

(-) Preču un pakalpojumu imports (P.7)

57,0

 

IKP pieaugums 2016. gada 4. ceturksnī balstījās uz galapatēriņa izdevumiem un veidoja 2,9 procentpunktus no kopējā IKP pieauguma. Negatīvu ietekmi uz IKP radīja bruto kapitāla veidošana un eksporta un importa saldo attiecīgi 0,1 un 0,2 procentpunktu apmērā.  

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās sezonāli un kalendāri neizlīdzināts, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

*Pirmā novērtējuma dati par 2016. gadu un 2016. gada 4. ceturksni

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa. Papildu informācija būs pieejama CSP datubāzē 24. martā.

Tika veiktas IKP datu revīzijas 2011.–2014. gadiem sakarā ar precizējumiem aprēķinu metodoloģijā un aprēķinos izmantotajā informācijā. Izmaiņu apjomi faktiskajās cenās bija 0,1–0,2 %. Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām pieejama šeit.

Plašāka informācija par IKP pieejama CSP datubāzes sadaļā “Iekšzemes kopprodukts”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par ceturkšņa datiem:
Elita Kalniņa
Ceturkšņu nacionālo kontu daļa
E-pasts: Elita [dot] Kalnina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366961