IKP 2. ceturksnī palielinājies par 0,6 %

31.08.2016

2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās pēc precizētiem, sezonāli un kalendāri izlīdzinātiem datiem palielinājies par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. 2. ceturksnī IKP faktiskajās cenās bija 6,3 miljardi eiro, bet salīdzināmajās cenās – 5,4 miljardi eiro. Šī gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, IKP pieauga par 0,8 % pēc sezonāli un kalendāri izlīdzinātiem un par 2,1 % pēc sezonāli un kalendāri neizlīdzinātiem datiem.

IKP apjoma izmaiņas (salīdzināmajās cenās, %)*

*Precizēti IKP dati par 2014. gadu (kārtējā revīzija, balstoties uz gada datu avotiem. CSP datu bāzē izvērsti revidētie gada dati par 2014. gadu tiks publicēti līdz septembra beigām), attiecīgi koriģēti IKP apjoma izmaiņu rādītāji turpmākajos periodos.

Ražošanas aspekts (salīdzināmajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni, apstrādes rūpniecības nozare pieaugusi par 7,2 %. Pieaugumu uzrādīja visas lielākās apstrādes rūpniecības apakšnozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 11 %, pārtikas produktu ražošana – par 1 %, gatavo metālizstrādājumu ražošana – par 19 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana – par 8 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana – par 26 %, iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana – par 13 %. Ražošanas apjomi samazinājās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 5 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 4 %.

Būvniecības produkcijas apjoms 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, samazinājās par 19 %. Būvniecības apjomi samazinājās nedzīvojamo ēku segmentā – par 10 % (īpatsvars 42 % no visa būvniecības produkcijas apjoma), bet dzīvojamo ēku būvniecība pieauga par 10 % (īpatsvars 18 %). Vislielākais kritums par 34 % bija vērojams inženierbūvju celtniecībā (īpatsvars 40 % no visa būvniecības produkcijas apjoma), t.sk. ostu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā – par 49 %, tiltu un tuneļu būvniecībā – par 41 % un autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu, dzelzceļu būvniecībā – par 33 %. Savukārt pieaugums bija maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 34 % un vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 13 %.

Ražošanas nozaru pievienotās vērtības samazinājums par 0,1 % atstāja neitrālu ietekmi uz kopējo IKP tempa pieaugumu.

Pievienotā vērtība pakalpojumu nozarēs kopumā palielinājās par 1,7 %, kas pozitīvi ietekmēja IKP pieaugumu 1,1 procentpunkta apmērā.

Mazumtirdzniecība 2. ceturksnī palielinājās par 3 %, tai skaitā par 0,1 % pieauga pārtikas un par 5 % – nepārtikas preču tirdzniecība. Vairumtirdzniecība šajā laika periodā palielinājās par 8 %.

2016. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2015. gada 2. ceturksni transporta un uzglabāšanas nozare palielinājusies par 3 %. Tajā skaitā pasažieru transports samazinājās par 1 %, kravu transports – par 2 %, bet pieaugums bija vērojams pasta un kurjeru darbībās – par 11 %, uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās – par 8 %.

Izklaides un atpūtas pakalpojumu apjoms palielinājies par 4 %, t.sk. azartspēļu nozarē pieaugums par 3 %, radošajās, mākslinieciskajās un izklaides darbībās – par 10 %.

IKP pieaugumu veicināja produktu nodokļi, kas 2016. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 8 % un veidoja 1 procentpunktu no kopējā IKP pieauguma.

IKP izmaiņas pa darbības veidiem 2016. gada 2. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2015. gada 2.ceturksni

NACE 2. red. nozares

Nozaru īpatsvars pievienotajā vērtībā, %

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

3,5

Apstrādes rūpniecība (C)

13,4

Pārējā rūpniecība (BDE)

3,5

Būvniecība (F)

4,8

Tirdzniecība (G)

13,4

Transports un uzglabāšana (H)

9,3

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,9

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

4,6

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

6,5

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

12,1

Komercpakalpojumi (MNS)

8,4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

7,7

Izglītība (P)

5,3

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

3,5

Māksla, izklaide un atpūta (R)

2,1

 

Produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas       (D.21-D.31)

 

x

 

Izlietojuma aspekts (salīdzināmajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

2016. gada 2. ceturksnī galapatēriņa izdevumi palielinājās par 3 %. To sekmēja privātā galapatēriņa pieaugums par 4 %, kur palielinājušies mājsaimniecību izdevumi pārtikai par 2 %, transportam (izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija) – par 9 %, atpūtai un kultūrai – par 5 %, bet izdevumi mājokļa uzturēšanai samazinājās par 0,4 %. Mājsaimniecību galapatēriņu ietekmēja patēriņa cenu kritums (galvenokārt transportam un mājokļa uzturēšanai) un mājsaimniecību ienākumu palielināšanās. Valdības galapatēriņš noturējies iepriekšējā gada līmenī.

Jau otro ceturksni pēc kārtas strauji samazinās bruto pamatkapitāla veidošana, kas šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, kritusies par 26 %. Kritumu uzrāda visas pamatkapitāla grupas: ieguldījumi iekārtās un mašīnās samazinājušies par 17 %, intelektuālajā īpašumā – par 29 %, bet mājokļos un citās ēkās un būvēs – par 33 %. Visvairāk 2.ceturksnī tika investēts transporta un uzglabāšanas nozarē (17 % no kopējām investīcijām), valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē (14 %), kas tomēr bija par attiecīgi 38 % un 40 % mazāk nekā pērn. Par 24 % vairāk ieguldīts elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē.

Preču un pakalpojumu eksporta apjomi 2. ceturksnī palielinājušies par 4 %, bet imports – par 7 %. Eksporta pieaugums IKP ietekmēja pozitīvi 2,2 procentpunktu apmērā, bet imports samazināja kopējo IKP par 4 procentpunktiem.

IKP izmaiņas pa izlietojuma veidiem 2016. gada 2. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2015. gada 2. ceturksni

IKP izlietojuma veidi

Īpatsvars, %

Galapatēriņa izdevumi (P.3)

82,3

..Mājsaimniecību un bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14; S.15)

63,1

..Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13)

19,2

Bruto kapitāla veidošana (P.5)

18,9

..Bruto pamatkapitāla veidošana (P.51)

14,8

Preču un pakalpojumu eksports (P.6)

55,3

(-) Preču un pakalpojumu imports (P.7)

56,5


Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās sezonāli un kalendāri neizlīdzināts, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

** Ātrā novērtējuma dati par 2016. gada 2. ceturksni

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa. Papildu informācija būs pieejama CSP datubāzē 23. septembrī. Plašāka informācija par IKP pieejama CSP datubāzē sadaļā “Iekšzemes kopprodukts".

Izmaiņas metodoloģijā

Sākot ar šo periodu, IKP dati ir sezonāli un kalendāri izlīdzināti ar programmu “JDemetra+”. Veicot pāreju uz programmu “JDemetra+”, CSP nemaina līdz šim izmantoto laikrindu sezonālās izlīdzināšanas metodoloģiju. Joprojām datu izlīdzināšanai izmanto TRAMO/SEATS metodi, Latvijas nacionālo brīvdienu kalendāru un, papildinot laikrindu ar jauniem datiem, visa sezonāli izlīdzinātā laikrinda tiek pārrēķināta. Plašāka informācija par datu aprēķināšanas metodoloģiju pieejama CSP vietnē sadaļas "Galvenie rādītāji – iekšzemes kopprodukts" apakšsadaļā "Metadati".

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par ceturkšņa datiem:
Elita Kalniņa
Ceturkšņu nacionālo kontu daļa
E-pasts: Elita [dot] Kalnina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366961
Papildu informācija par gada datiem:

Intars Abražuns
Gada nacionālo kontu daļa
E-pasts: Intars [dot] Abrazuns [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366846