Iekšzemes kopprodukts 2012.gada ceturtajā ceturksnī palielinājies par 5.1%, 2012.gadā - par 5.6%

11.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2012. gadā, salīdzinājumā ar 2011. gadu, iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par 5.6%, bet 2012. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada ceturto ceturksni, palielinājies par 5.1%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2012. gada ceturtajā ceturksnī IKP apjoms salīdzinājumā ar 2012. gada trešo ceturksni pieaudzis par 1.4%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts
uz vienu iedzīvotāju

milj. latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

 

2011

14 275

7 092

105.5

6 939

3 448

1.ceturksnis

3 073

1 517

103.6

1 484

733

2. ceturksnis

3 532

1 751

105.7

1 713

849

3. ceturksnis

3 741

1 889

106.6

1 823

921

4. ceturksnis

3 929

1 936

105.7

1 921

947

 

2012

15 520

7 488

105.6

7 629

3 681

1.ceturksnis*

3 403

1 623

107.0

1 669

796

2. ceturksnis*

3 819

1 842

105.2

1 876

905

3. ceturksnis*

4 042

1 988

105.2

1 989

978

4. ceturksnis

4 256

2 035

105.1

2 097

1 003

* Saskaņā CSP datu revīzijas politiku ir precizēti dati par 2012.gada pirmajiem trīs ceturkšņiem. Dati pieejami CSP datu bāzē.

Ražošanas aspekts

2012. gadā IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16.1%) – par 7.0%,  apstrādes rūpniecībā (14.5%) – par 9.3%, transporta un uzglabāšanas nozarē (12.1%) – par 4.0%. Būvniecības nozarē (6.1%) apjomi kāpuši par 14.6%.

2012. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada ceturto ceturksni, IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16.3%) – par 8.8%,  apstrādes rūpniecībā (13.5%) – par 6.2% un transporta un sakaru nozarē (11.1%) – par 1.1%. Būvniecības nozarē (7.4%) apjomi kāpuši par 9.3%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2012.gada 4. ceturksnī
(NACE 2. red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

C

apstrādes rūpniecība;

BDE

pārējā rūpniecība;

F

būvniecība;

G

tirdzniecība;

H

transports un uzglabāšana;

I

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi;

J

informācijas un komunikācijas pakalpojumi;

K

finanšu un apdrošināšanas darbības;

L

operācijas ar nekustamo īpašumu;

MNS

komercpakalpojumi;

O

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

P

izglītība;

Q

veselība un sociālā aprūpe;

R

māksla, izklaide un atpūta;

D.21-D.31

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2012. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un uzglabāšana

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

Izlietojuma aspekts

2012. gadā faktiskajās cenās privātais galapatēriņš palielinājās par 8.6%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija mājokļa uzturēšanai, kuri pieauguši  par 9.0%, pārtikai – par 6.0% un transportam – par 19.7%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 19.7%, imports – par 10.1% un eksports – par 13.1%. Savukārt, valdības galapatēriņš samazinājies par 3.8%.

2012. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada ceturto ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 6.7%. Ir pieauguši izdevumi lielākajās patēriņa grupās: mājokļa uzturēšanai (25% no kopējiem izdevumiem) – par 8.9%, pārtikai (20%) – par 3.3% un transportam (16%) – par 23.7%.  Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 12.6%. Preču eksports (73% no kopējā eksporta) palielinājies par 20.2% un pakalpojumu eksports – par 1.7%. Preču importa apjomi (84% no kopējā importa) pieauguši par 9.9%, bet pakalpojumu importa apjomi samazinājušies par 0.8%. Savukārt valdības galapatēriņš ir krities par 2.2%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās
, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

 

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2012.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada ceturto ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama izdevumu palielināšanās par 4.2%, tai skaitā mājoklim – par 3.2%, pārtikai – par 2.4% un transportam – par 18.8%. Privātā galapatēriņa palielināšanās pozitīvi ietekmēja kopējo IKP pieaugumu 2.8 procentpunktu apmērā. 

Preču eksports palielinājies par 13.5% un pakalpojumu eksports samazinājies par 4.0%. Eksports iekšzemes kopproduktu palielināja par 4.7 procentpunktiem. Savukārt preču importa apjomi palielinājušies par 2.7%, bet pakalpojumu importa apjomi samazinājušies par 7.9%. Imports samazināja IKP par  0.7 procentpunktiem.

2012.gadā privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 5.4%. Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 12.3%, bet valdības galapatēriņš samazinājās par 0.2%.

Preču eksports (72.2% no kopējā eksporta) pieaudzis par 9.8% un pakalpojumu eksports – par 0.2%. Savukārt, preču importa apjomi (83.6% no kopējā importa) pieauguši par 3.0%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 3.1%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu) 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa