Iekšzemes kopprodukts 2012.gada 3.ceturksnī palielinājies par 5.2%

07.12.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2012. gada trešajā ceturksnī, salīdzinājumā ar 2011. gada trešo ceturksni, IKP palielinājies par 5.2%, bet deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2011. gada deviņiem mēnešiem, IKP pieauga par 5.6%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2012. gada trešajā ceturksnī IKP apjoms salīdzinājumā ar 2012. gada otro ceturksni pieaudzis par 1.7%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts
uz vienu iedzīvotāju

milj. Latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

 

2011

14 275

7 092

105.5

6 939

3 448

1.ceturksnis

3 073

1 517

103.6

1 484

733

2. ceturksnis

3 532

1 751

105.7

1 713

849

3. ceturksnis

3 741

1 889

106.6

1 823

921

4. ceturksnis

3 929

1 936

105.7

1 921

947

 

2012

 

 

 

 

 

1.ceturksnis

3 401

1 622

106.9

1 668

796

2. ceturksnis

3 806

1 837

105.0

1 870

903

3. ceturksnis

4 036

1 987

105.2

1 985

978

Ražošanas aspekts

2012. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada trešo ceturksni, IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 17.2%) – par 7.1%,  apstrādes rūpniecībā (14.1%) – par 7.2% un transporta un sakaru nozarē (12.5%) – par 3.2%. Būvniecības nozarē (8%) apjomi kāpuši par 8.3%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2012.gada 3. ceturksnī
(NACE 2. red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

C

apstrādes rūpniecība;

BDE

pārējā rūpniecība;

F

būvniecība;

G

tirdzniecība;

H

transports un uzglabāšana;

I

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi;

J

informācijas un komunikācijas pakalpojumi;

K

finanšu un apdrošināšanas darbības;

L

operācijas ar nekustamo īpašumu;

MNS

komercpakalpojumi;

O

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

P

izglītība;

Q

veselība un sociālā aprūpe;

R

māksla, izklaide un atpūta;

D.21-D.31

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2012. gada 3. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

Mazumtirdzniecība

Transports un uzglabāšana

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2012.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 7.8%. Ir pieauguši izdevumi lielākajās patēriņa grupās: mājokļa uzturēšanai (25% no kopējiem izdevumiem) – par 8.5%, pārtikai (20%) – par 5.1% un transportam (16%) – par 11.8%.  Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 7.0%. Preču eksports (73% no kopējā eksporta) palielinājies par 15.5% un pakalpojumu eksports – par 8.1%. Preču importa apjomi (84% no kopējā importa) pieauguši par 5.6%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 3.6%. Savukārt valdības galapatēriņš ir krities par 2.1%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

 

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2012.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama izdevumu palielināšanās par 5.1%, tai skaitā mājoklim – par 0.7%, pārtikai – par 2.7% un transportam – par 7.4%. Privātā galapatēriņa palielināšanās pozitīvi ietekmēja kopējo IKP pieaugumu 3.4 procentpunktu apmērā.  Izdevumi bruto kapitāla veidošanai samazinājās par 8.3%, bet valdības galapatēriņš – par 2.8%, kas samazināja IKP attiecīgi par  2.6 un 0.4 procentpunktiem. Preču eksports palielinājies par 11.4% un pakalpojumu eksports samazinājies par 3.4%. Eksports iekšzemes kopproduktu palielināja par 3.9 procentpunktiem. Savukārt preču importa apjomi samazinājušies par 2.1%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 3.4%. Imports palielināja IKP par  0.9 procentpunktiem.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

*Igaunijai 2012.gada 3.ceturksnī –  ātrā novērtējuma dati

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa