Iekšzemes kopprodukts 2010.gada 4. ceturksnī palielinājies par 3.6%, 2010.gadā samazinājies par 0.3%

11.03.2011

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2010. gadā, salīdzinājumā ar 2009. gadu, iekšzemes kopprodukts (IKP) samazinājies par 0.3%, bet 2010. gada ceturtais ceturksnis, salīdzinot ar 2009. gada ceturto ceturksni, palielinājies par 3.6%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2010. gada ceturtais ceturksnis pret 2010. gada trešo ceturksni pieaudzis par 1.1% un par 3.6% pret 2009. gada ceturto ceturksni.*

Gads

Iekšzemes kopprodukts1

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj. latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

2009

13 083

6 828

82.0

5 802

3 028

1. ceturksnis

3 309

1 556

82.2

1 464

688

2. ceturksnis

3 340

1 710

81.9

1 480

758

3. ceturksnis

3 221

1 751

80.9

1 429

777

4. ceturksnis

3 213

1 811

83.2

1 428

805

2010

12 736

6 805

99.7

5 688

3 039

1.ceturksnis

2 853

1 461

93.9

1 270

651

2. ceturksnis

3 143

1 667

97.4

1 402

743

3. ceturksnis

3 291

1 801

102.8

1 471

805

4. ceturksnis

3 449

1 876

103.6

1 545

841

1Dati precizēti par 2010. gada 1. – 3. ceturksni

Ražošanas aspekts

IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.1%) – par 10.6%, apstrādes rūpniecībā (13.0%) – par 17.9% un transporta un sakaru nozarē (11.5%) – par 1.6%. Apjomu kritums saglabājās būvniecībā (5.4%) – par 9.6%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2010.gada 4. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi;
D.21-D.31 produktu nodokļi mīnus subsīdijas

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2010. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

Izlietojuma aspekts

2010.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada ceturto ceturksni (faktiskajās cenās)privātais galapatēriņš  palielinājās par 6.5%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija mājokļa uzturēšanai, kuri palielinājās par 6.9%, pārtikai – par 2.9% un transportam – par 8.1%.Palielinājās arī bruto pamatkapitāla veidošana – par 4.0%, imports – par 27.9% un eksports – par 21.9%. Savukārt, valdības galapatēriņš palielinājies par 4.5%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2010.gada ceturtajā ceturksnī pret 2009.gada ceturto ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 5.2%. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 9.4%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai samazinājās par 1.8%. Preču eksports (72.3% no kopējā eksporta) pieaudzis par 14.1% un pakalpojumu eksports – par 13.0%. Savukārt preču importa apjomi (85.1% no kopējā importa) pieauguši par 17.8%, bet pakalpojuma importa apjomi palielinājušies par 11.0%.

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām (salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Saskaņā ar aprēķinu metodoloģiju sezonāli izlīdzināto datu rinda mainās, pievienojot katru jauno periodu. Jaunā datu rinda pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366791
Gita Ķiņķevska