Iekšzemes kopprodukts 2008. gada 4. ceturksnī samazinājies par 10,3%

11.03.2009

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2008. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada ceturto ceturksni iekšzemes kopprodukta (IKP) samazinājies par 10.3%*. Savukārt 2008. gadā IKP apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sarucis par 4.6%.

Ražošanas aspekts

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2008. gada 4. ceturksnī (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

IKP lejupslīdi veicināja apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.6%) - par 17.2%, transporta un sakaru nozarē (10.1%) – par 2.0%, apstrādes rūpniecībā (9.2%) – par 11.5% un būvniecībā (9.2%) – par 10.9%. Liels apjomu kritums bija vērojams arī finanšu starpniecības nozarē (6.4%) – par 18.0%.

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2008.gada 4. ceturksnī (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;

B zvejniecība;

C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;

D apstrādes rūpniecība;

E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;

F būvniecība;

G tirdzniecība;

H viesnīcas un restorāni;

I transports un sakari;

J finanses;

K komercpakalpojumi;

L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

M izglītība;

N veselība un sociālā aprūpe;

O citi komunālie un individuālie pakalpojumi


Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2008.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2007.gada 4.ceturksni (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā izdevumi mājoklim, ūdenim un elektroenerģijai pieauguši par 38.3%, bet samazinājušies izdevumi viesnīcām, ēdināšanas pakalpojumiem – par 27.1%, apģērbiem un apaviem – par 25.7%, pārtikai par – 16.1%, atpūtai un kultūrai par – 10%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja pirkumu apjomu samazināšanās, bet bruto pamatkapitāla veidošanu ietekmēja nefinanšu investīciju kritums par 17%. Preču un pakalpojumu eksporta kopējo samazinājumu ir ietekmējis preču eksporta (64.4% no kopējā eksporta) kritums par 8.9% un pakalpojumu eksporta sarukums par 0.6%. Preču un pakalpojumu importa kopējais apjoms ir krities, kas skaidrojams ar preču importa (82.8 % no kopējā importa) samazinājumu par 20.3%, un pakalpojuma importa kritumu par 22.8%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Lietuvai par 2008.g. 4.ceturksni – otrreizējais novērtējums.

* Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 12.03.2009.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga