Iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni koncentrējas blīvāk apdzīvotās vietās

26.02.2015

Centrālās statistikas pārvalde (CSP) publicējusi režģa kartes, kas attēlo Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvaru ar augstāko izglītību, kā arī izglītošanās indeksu atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas datiem.

2011. gada tautas skaitīšanas dati liecina, ka Latvijā teritorijas ar izteikti augstu iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem ir augstākā izglītība vai doktora grāds, ir Rīgas un Pierīgas reģionā, Jelgavā, Cēsīs un to apkārtnē, Talsu un Kuldīgas tuvumā.

Lai noteiktu pastāvīgo iedzīvotāju vidējo izglītības līmeni, tika aprēķināts teritoriālā vienībā dzīvojošo iedzīvotāju vecumā virs 25 gadiem izglītošanās indekss, kas izteikts skalā no 0 līdz 1. Zemākā vērtība nozīmē, ka attiecīgajā teritoriālajā vienībā dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir zemāks izglītības līmenis, augstākā vērtība – augstāks izglītības līmenis.

Latvijā vidējais izglītošanās indekss ir 0,6, kas atbilst 13,2 izglītošanās gadiem. Salīdzinājumam – vispārējās vidējās izglītības iegūšanai ir nepieciešami 12 gadi. No kartē attēlotajiem datiem var secināt, ka iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni koncentrējas blīvāk apdzīvotās vietās.

Izglītošanās indekss ir izteikti augsts Rīgā un Pierīgas reģionā, Jelgavā, Cēsīs, Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē. Turpretī izteikti zems rādītājs ir lielā daļā Latgales reģiona un vietumis Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas pierobežā.

Teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju izglītības līmenis atkarīgs ne tikai no izglītības iestāžu esamības, bet arī no pieprasījuma pēc darbaspēka, infrastruktūras attīstības, pakalpojumu pieejamības. Jāpiebilst, ka ne vienmēr augstāks izglītošanās indekss liecina par to, ka šajā teritorijā ir  lielāks iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir augstākā izglītība.

Lai noteiktu teritorijas ar izteikti augstu vai zemu iedzīvotāju īpatsvaru ar augstāko izglītību un izglītošanās indeksu, izmantota Getis-Ord Gi* telpiskās statistikas metode.

Noslēdzot kārtējo 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes posmu un piesaistot mājokļu adreses to koordinātām, CSP piedāvā telpiskās attīstības plānošanas speciālistiem, pētniekiem, studentiem un citiem datu lietotājiem iespēju iegūt telpisku informāciju par Latvijas iedzīvotājiem atbilstoši tautas skaitīšanas programmai. Dati attēloti režģa kartē ar šūnas izmēru 1x1 km2. Latvijas teritorija ir sadalīta 65,6 tūkst. šūnās, no kurām 33 tūkst. ir apdzīvotas.

Kartes un režģa veida dati statistiskās informācijas telpiskajai analīzei un karšu patstāvīgai veidošanai ir publicētas CSP vietnē sadaļā "Datu vizualizācija".

 

Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Dāvis Kļaviņš
Tālr. 67366874