Graudaugu kultūrām lietoti 1,04 kg, rapsim – 1,54 kg pesticīdu vienam sējumu hektāram

16.10.2013

2012.gadā graudaugu sējumos izmantotas 598 tonnas pesticīdu (darbīgās vielās*) jeb 1,04 kg vidēji vienam sējumu hektāram. Savukārt rapša platībām izmantotas 181,3 tonnas pesticīdu jeb vidēji 1,54 kg vienam sējumu hektāram, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

Apsekojuma rezultāti parāda, ka visintensīvāk augu aizsardzības līdzekļus graudaugiem lietoja ziemas kviešu audzēšanai – 1,51 kg pesticīdu (darbīgās vielās) vienam sējumu hektāram. Ziemas miežu sējumos izmantoti 1,41 kg, vasaras kviešu laukos – 0,89 kg pesticīdu vienam sējumu hektāram. Ziemas un vasaras rapša sējumos šis rādītājs sasniedzis 1,75 kg un 1,29 kg vienam hektāram. Auzu, griķu un graudaugu mistru sējumos pesticīdu izlietojums vienam sējumu hektāram bija ievērojami mazāks.

Vienam sējumu ha izlietotie pesticīdi (darbīgās vielās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Saimniecībās ar lielāku graudaugu kultūru un rapša sējumu platību vidēji vienam hektāram izmantoja vairāk pesticīdu, īpaši ziemas un vasaras kviešu un ziemas rapša sējumos.

Saimniecību grupējums pēc graudaugu un rapša sējumu platības un izmantoto pesticīdu daudzuma
vidēji vienam ha

Platība, ha

Vienam sējumu ha izmantotie pesticīdi (darbīgās vielās), kg

ziemas kvieši

vasaras kvieši

rudzi

ziemas rapsis

vasaras rapsis

līdz 20

0.84

0.74

0.89

1.02

0.97

20.1 – 100.0

0.99

0.96

0.74

1.37

1.08

100.1 – 200.0

1.36

1.25

0.73

1.45

1.30

200.1 – 300.0

1.40

1.17

1.33

1.53

1.20

300.1 – 500.0

1.66

1.62

1.37

1.66

1.47

500.1 un vairāk

2.14

1.10

1.03

1.87

1.37

Graudaugu un rapša sējumos visvairāk ir lietoti herbicīdi – attiecīgi 41,8% graudaugu sējumos no graudaugiem izlietotajiem pesticīdiem, rapša sējumos – 77,4%. Lietoto insekticīdu īpatsvars kopējā pesticīdu daudzumā graudaugu sējumos veidoja 4,1% un rapša platībās – 3,7%. 34,6% no graudaugu sējumos izmantotajiem pesticīdiem bija augu augšanas regulatori, kas vienam sējumu hektāram visvairāk tika izmantoti ziemas kviešu un rudzu sējumu platībās.

Izlietoto pesticīdu struktūra (darbīgās vielās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pesticīdu tirgū ienākot arvien jaunām vielām ar mazāku svaru un mazu lietošanas devu vienam hektāram, bet iespējamību radīt ievērojamu apdraudējumu videi un atsevišķām vides sfērām (gruntsūdeņi, virszemes ūdeņi, augsne, bišu kolonijas u.c.), nepieciešama un apkopota statistika par katru izmantoto darbīgo vielu.

Graudaugu un rapša sējumos 2012.gadā lietotas 99 nosaukumu darbīgās vielas, bet tikai 7 no tām veidoja 70% no izlietoto darbīgo vielu kopējā svara.

Visplašāk pielietotā darbīgā viela bija nezāļu iznīcināšanas līdzeklis glifosāts (herbicīds), kas ietilpst daudzu augu aizsardzības līdzekļu sastāvā – 18,2 % no kopējā graudaugu un rapša sējumos izmantoto pesticīdu daudzuma. Augu augšanas regulators hlormekvāta hlorīds veidoja 22,6% no kopējā graudaugiem un rapsim izlietotā darbīgo vielu daudzuma, bet herbicīdi MCPA un metazahlors attiecīgi 9,7% un 9,4%, fungicīds tebukonazols – 4,4%, insekticīds dimetoāts – 3,0% un herbicīds dimetahlors – 2,5%.

Statistika par pesticīdu izmantošanu lauksaimniecības kultūrām tiek nodrošināta, lai novērtētu Eiropas Savienības politiku pesticīdu ilgtspējīgas attīstības jomā un aprēķinātu indikatorus, kas raksturo pesticīdu radīto iespējamo risku videi un veselībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1185/2009 prasībām.

_________________________

* vielas, tostarp mikroorganismi, kam ir vispārēja vai specifiska iedarbība uz kaitīgiem organismiem vai augiem, augu daļām vai augu produktiem.

 

Papildu informācija:
Lauksaimniecības statistikas daļa
Guna Karlsone
Tālr. 67366981