Gada laikā nedaudz audzis aizņemto darbvietu skaits

19.03.2015

2014. gada beigās Latvijā bija 867,9 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2013. gada beigām to skaits ir palielinājies par 5,9 tūkst. jeb 0,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gada laikā privātajā sektorā1 aizņemto darbvietu skaits pieauga par 2,2 tūkst. jeb 0,4%, sasniedzot 577,6 tūkst. Sabiedriskajā sektorā2 bija 290,3 tūkst. aizņemto darbvietu, kas ir par 3,8 tūkst. jeb 1,3% vairāk nekā 2013. gada attiecīgajā periodā.

Aizņemto darbvietu gada pārmaiņas pa saimniecisko darbību veidiem

Aizņemtās darbvietas (tūkst.)

NACE 2. red. nozares

Pārmaiņas, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

1,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

-1,1

Apstrādes rūpniecība (C)

-2,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

-0,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

-0,9

Būvniecība (F)

-3,9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

0,7

Transports un uzglabāšana (H)

-0,4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

4,8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

8,5

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

-1,7

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

3,3

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

2,5

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

2,9

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

0,8

Izglītība (P)

1

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

6,7

Māksla, izklaide un atpūta (R)

-3,9

Citi pakalpojumi (S)

1,1

Visstraujāk aizņemto darbvietu skaits palielinājās informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē (par 8,5% jeb 2,0 tūkst.), veselības un sociālās aprūpes nozarē (par 6,7% jeb 3,9 tūkst.), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (par 4,8% jeb 1,4 tūkst.).

Profesiju pamatgrupās aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās kvalificēto lauksaimniecības darbinieku pamatgrupā (par 6,8% jeb 0,4 tūkst.), pakalpojumu darbinieku pamatgrupā (par 5,0% jeb 6,7 tūkst.), vecāko speciālistu pamatgrupā (par 4,1% jeb 6,1 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita gada pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Brīvo darbvietu skaits 2014. gada beigās, salīdzinot ar 2013. gada beigām, ir sarucis par 0,4 tūkst. jeb 9,5%, sasniedzot 3,3 tūkst. No tā 2,2 tūkst. bija sabiedriskajā sektorā un 1,1 tūkst. privātajā sektorā.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā valstī kopā un sabiedriskajā sektorā, salīdzinot ar 2013. gada beigām, ir palicis nemainīgs – attiecīgi 0,4% un 0,8%. Privātajā sektorā tas samazinājies no 0,3% 2013. gada beigās līdz 0,2% 2014. gada beigās. 

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2013.g.

4.cet.

beigās

2014.g.

3.cet.

beigās3

2014.g.

4.cet.

beigās

2014.g. 4.cet. pārmaiņas % pret

2014.g.

3.cet.

2013.g.

4.cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

862,0

890,7

867,9

-2,6%

0,7%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

3,7

3,6

3,3

-7,0%

-9,5%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,4

0,4

0,4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

575,4

594,3

577,6

-2,8%

0,4%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1,5

1,4

1,1

-18,9%

-22,6%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,3

0,2

0,2

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

286,6

296,4

290,3

-2,0%

1,3%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

2,2

2,2

2,2

0,5%

-1,0%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,8

0,7

0,8

 

 

Plašāka informācija par aizņemtajām darbvietām ir pieejama CSP datubāzē sadaļā "Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks".

 

Papildu informācija:
Ivo Milčs
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666

 

Paskaidrojumi.

Privātajā sektorā ietilpst komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50%, visu veidu komercsabiedrības bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk.
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.
Dati precizēti.

Datus par aizņemtajām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.