Energoresursu eksports 2012.gadā palielinājies par 10,9%

11.06.2013

Kopējais energoresursu patēriņš Latvijā 2012. gadā bija 183 petadžouli (PJ), kas ir par 0,9% mazāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2011. gadu, kopējais energoresursu imports ir palielinājies par 3,9%, savukārt eksports ir audzis par 10,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Energoresursu kopējā patēriņa struktūra

* Hidroenerģija, vēja enerģija un elektroenerģijas neto imports

** Nolietotās riepas, sadzīves atkritumi kurināšanai, kokogles, salmi, cita biomasa, biogāze, bioetanols, biodīzeļdegviela, kūdra

Energoresursu neto imports (starpība starp importu un eksportu) pret kopējo patēriņu palielinājies par 0,8% no 59,5% līdz.60,3% Kopējais energoresursu neto imports ir palielinājies par 0,4%. Tomēr gan elektroenerģijas, gan naftas produktu neto imports ir audzis attiecīgi par 4% un 7,5%. Elektroenerģijas neto imports bija 17,4% no kopējā elektroenerģijas patēriņa (16,9% 2011. gadā).

Energoresursu patēriņš atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, teradžoulos

 

2011

2012

2012.gadā % pret 2011.gadu

Pārveidošanas sektors*

45 100

43851

97.2%

Rūpniecība

34 649

31 892

92.0%

Transports **

45900

44 637

97.2%

Lauksaimniecība, mežsaimniecība

5950

5 912

99.4%

Mājsaimniecības

55133

58030

105.3%

* Energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai.

** Transporta sektorā iekļauj visas transporta aktivitātes neatkarīgi no ekonomiskās darbības sfēras, kurā šī darbība norisinās. Arī iedzīvotāju patērētais benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā naftas gāze iekļauts transporta sektorā.

2012.gadā elektroenerģijas ražošana sasniedza 6163 gigavatstundas (GWh), kas ir par 1,1% vairāk nekā pērnajā gadā. No kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma 66.6 % tika saražoti no atjaunojamiem energoresursiem (HES, vēja, biogāzes, biomasas elektrostacijas), 2011. gadātikai 50,5%. Ievērojami ir pieaudzis no biogāzes (par 107,5%) un biomasas (4 reizes) saražotās elektroenerģijas daudzums. Arī vēja staciju saražotais daudzums ir par 57,7% lielāks.

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem

 

Elektriskā jauda, megavatos (MW)

Elektroenerģijas ražošana (GWh)

2011

2012

2011

2012

Pavisam elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija

1642

1855

3078

4105

tai skaitā

    

hidroelektrostacijas

1576

1576

2887

3706

vēja elektrostacijas

36

59

71

112

biomasas elektrostacijas

5

27

13

65

biogāzes elektrostacijas

25

45

107

222

Kopējā elektroenerģijas piegāde Latvijā 2012. gadā bija 7459 GWh, kas ir par 1,6% vairāk nekā 2011. gadā. Rūpniecības sektora patēriņš palielinājās par 19,3%, bet patēriņš mājsaimniecībās saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Enerģētikas sektorā elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies par 15,4%, kas skaidrojams ar energoefektīvāku iekārtu ieviešanu un izmantošanu.

Kopējais dabasgāzes patēriņš 2012. gadā bija 1508 miljoni m3, kas ir par 6% mazāks nekā iepriekšējā gadā. Dabasgāzes apjoma samazinājums galvenokārt ir saistīts ar mazāku patēriņu koģenerācijas stacijās (-10%) un katlumājās (-8.8%), kā arī siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizvietošanu ar kurināmo šķeldu.

Dabasgāzes patēriņa struktūra pa nozarēm, %

Par 20,5% audzis kurināmās koksnes patēriņš pārveidošanas sektorā, jo notiek pakāpeniska dabasgāzes aizvietošana. Vairāk nekā trīs reizes ir pieaudzis koksnes granulu patēriņš, arī koksnes brikešu patēriņam vērojams 25% pieaugums salīdzinājumā ar 2011. gadu.

2012. gadā dīzeļdegvielas patēriņš ir samazinājies par 0,2%, savukārt benzīna patēriņš ir samazinājies par 14,8%. Sašķidrinātās naftas gāzes patēriņš ir pieaudzis kopumā par 35,9%, ko iespaidojis galvenokārt transporta sektors ar 56,2% patēriņa pieaugumu. Mazuta patēriņš ir samazinājies par 17,3%, ko galvenokārt radīja samazinātais patēriņš pārveidošanas sektorā.

 

Naftas produktu patēriņa struktūra, %

 

Papildu informācija:
Alvis Einiks
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366956