DGINS 2014 uzsver nepieciešamību pārskatīt biznesa statistiku

26.09.2014

Eiropas nacionālo statistikas iestāžu vadītāju 100. konferencē (DGINS) Rīgā, kuras šī gada galvenā tēma ir biznesa statistika, tika uzsvērta globalizācijas pieaugošā ietekme uz dažādiem ekonomikas sektoriem un nepieciešamība pārskatīt biznesa statistiku. Starp galvenajām konferences atziņām bija aicinājums samērot politikas veidotāju, statistiķu un uzņēmumu intereses, samazinot administratīvo slogu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamība strādāt pie starptautiski salīdzināmas un uzticamas statistikas, paturot prātā arī dalībvalstu nacionālās intereses. Konferenci šogad organizē Centrālā statistikas pārvalde (CSP).

Aija Žīgure, CSP priekšniece: "Šogad mēs pievēršamies biznesa statistikai, kas atbilst Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera definētajām Eiropas Savienības politikas prioritātēm, proti, jaunu darba vietu radīšana, izaugsme un investīcijas. Statistikai ir jāsniedz kvalitatīvs atbalsts ne vien politisko lēmumu pieņemšanas procesos, bet arī diskusijām un procesiem sabiedrībā kopumā. Tas sevišķi attiecas uz uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas un ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Tāpēc mums ir nepieciešams atrast labākos risinājumus, lai organizētu statistikas darbu atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības politikai, kā arī lai samazinātu administratīvo slogu un atvieglotu gan statistikas iestāžu, gan uzņēmumu darbu.”

Konferences atklāšanas runā Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra statistikas iestāžu sniegtās informācijas nepieciešamību politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Kā norādīja ministrs, būtisks aspekts ir statistikas uzticamība un administratīvā sloga nodrošināšana saprātīgā līmenī, it īpaši mazajiem uzņēmumiem. Valsts pārvalde arvien vairāk pieprasa statistisko informāciju par dažādiem ekonomikas sektoriem, taču cena bieži vien ir šo datu uzticamība un uzņēmumu vēlme sniegt pilnīgu informāciju.

Vjačeslavs Dombrovskis, ekonomikas ministrs: "Mums, politikas veidotājiem, ir nepieciešami uzticami statistikas dati, kuri ir svarīgi lēmumu pieņemšanas procesā. Arvien biežāk mums ir nepieciešami dati par sektoriem, kurus ir sarežgīti, iespējams, pat neiespējami, izmērīt, piemēram, zināšanu ekonomiku, inovācijām u.c. jomām. Pieaug arī vajadzība pēc uzticamiem, nozīmīgiem starptautiskiem salīdzinājumiem, īpaši Eiropas Savienības mērogā."

Valters Radermahers, Eiropas Savienības (ES) Statistikas biroja Eurostat ģenerāldirektors: "Biznesa statistikas aktualitāti ir veicinājusi globalizācija un tās radītās izmaiņas uzņēmumu saimnieciskajā darbībā. Pašreizējā biznesa statistika ir balstīta ekonomikas principos, kuri bija aktuāli pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, taču nespēj pilnībā atspoguļot biznesa procesus mūsdienās. Rodas arvien jauni uzņēmumi, kuros produktu ražošanas etapi noris vairākās valstīs. Ja mēs vēlamies salīdzināt pārmaiņas dažādu dalībvalstu tautsaimniecībā, mums ir jāmeklē jauni risinājumi statistikas darba organizēšanai.”

Ņemot vērā ES attīstības prioritātes, pieaugošo pasaules tirgu savstarpējo atkarību, kā arī ekonomikas globalizācijas ietekmi uz politiku, šī gada konferencē tika pieņemts Rīgas memorands. Šis dokuments apliecina nepieciešamību pēc regulāras biznesa statistikas pārskatīšanas, paturot prātā rezultātu salīdzināmību, lai saskaņotu tos ar biznesa organizāciju attīstības tendencēm.

DGINS konference ir nozīmīgākais forums, kurā tiek diskutēts par Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) attīstības tendencēm un nākotnes perspektīvām. Tās mērķis ir apspriest ar statistikas programmu, metožu un statistisko produktu ražošanas procesu saistītus tematus. Ik gadu DGINS konferences dalībniekus uzņem kāda no ESS dalībvalstīm. Pirmā DGINS konference tika organizēta Luksemburgā 1953. gadā.

Konferencē Rīgā, kuras organizatore šogad ir CSP, piedalījās Eurostat ģenerāldirektors Valters Radermahers, ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, CSP priekšniece Aija Žīgure, kā arī 39 citu Eiropas valstu statistikas iestāžu pārstāvji. Dalībnieku vidū ir arī pārstāvji no Eurostat, Eiropas Komisijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Eiropas Statistikas konsultatīvās komitejas, Eiropas Centrālās bankas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas.

Līdzšinējās DGINS konferencēs diskutēts par dažādiem statistiskās sistēmas aktuāliem jautājumiem, piemēram, prakses kodeksu, migrācijas statistiku, administratīvā sloga mazināšanu, statistisko datu pieejamību zaļās ekonomikas novērtēšanai, ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošanu statistikā u.c.

Attēlā (no kreisās): Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, CSP priekšniece Aija Žīgure, ES Statistikas biroja Eurostat ģenerāldirektors Valters Radermahers.

Papildu informācija:
Anete Ugaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67366621; 27880666

 

Beāte Danusēviča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29719845, 67366924