Aizņemto darbvietu skaits pieaudzis par 16 tūkstošiem

18.03.2014

Aizņemto darbvietu skaits valstī pērnā gada beigās bija 862 tūkstoši, un, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pirms gada, tas ir palielinājies par 16,3 tūkstošiem jeb 1,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Decembra beigās privātajā sektorā bija par 15,4 tūkst. jeb 2,8% vairāk aizņemto darbvietu nekā pirms gada, sasniedzot 575,4 tūkst., bet sabiedriskajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājās par 0,8 tūkst. jeb 0,3%, palielinoties līdz 286,6 tūkst.

Aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 9,4% (pieaugums par 2,2 tūkst.), būvniecības nozarē – par 6,3% (3,5 tūkst.), profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 5,7% (2,0 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas 2013.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 4.ceturksni, pa saimniecisko darbību veidiem*

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Profesiju pamatgrupās aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās vecāko speciālistu pamatgrupā – par 11,2% (pieaugums par 14,7 tūkst.), iekārtu un mašīnu operatoru pamatgrupā – par 7,9% (5,6 tūkst.), vadītāju pamatgrupā – par 7,2% (5,6 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Savukārt brīvo darbvietu skaits 2013.gada beigās, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pirms gada, ir audzis par 0,2 tūkst. darbvietām jeb 5,9%, sasniedzot 3,7 tūkst, no tiem 2,2 tūkst. sabiedriskajā sektorā un 1,5 tūkst. privātajā sektorā.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā ir palicis nemainīgs – 0,4%. Sabiedriskajā sektorā tas pieaudzis no 0,7% 2012.gada decembra beigās līdz 0,8% pērnā gada decembra beigās, bet privātajā sektorā tas pieaudzis no 0,2% līdz 0,3%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2012.gada

4.ceturkšņa

beigās

2013.gada

3.ceturkšņa

beigās **

2013.gada

4.ceturkšņa

beigās

2013.gada 4.ceturkšņa pārmaiņas % pret

2013.gada

3.ceturksnis

2012.gada

4.ceturksnis

Valstī kopā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

845.7

875.7

862.0

-1.6%

1.9%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

3.5

3.8

3.7

-3.5%

5.9%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.4

0.4

0.4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

560.0

592.5

575.4

-2.9%

2.8%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1.3

1.6

1.5

-10.0%

8.4%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.2

0.3

0.3

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

285.7

283.3

286.6

1.2%

0.3%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

2.1

2.2

2.2

1.3%

4.3%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.7

0.8

0.8

 

 

Plašāku informāciju par aizņemtajām un brīvajām darbvietām ceturkšņu griezumā var skatīt CSP datubāzēs.

 

Papildu informācija:
Ivo Milčs
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666

__________________

Paskaidrojumi

Datus par aizņemtajām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

* Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.red. sadaļas:

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
C Apstrādes rūpniecība
D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
F Būvniecība
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
H Transports un uzglabāšana
I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu
M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
P Izglītība
Q Veselība un sociālā aprūpe
R Māksla, izklaide un atpūta
S Citi pakalpojumi

**Dati precizēti.