Aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 9,4 tūkstošiem jeb 1,1 %

18.03.2016

2015. gada beigās Latvijā bija 877,4 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2014. gada beigām to skaits ir palielinājies par 9,4 tūkst. jeb 1,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gada laikā privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 7,4 tūkst. jeb 1,3 %, sasniedzot 585,0 tūkst. Sabiedriskajā sektorā pērn bija 292,4 tūkst. aizņemto darbvietu, kas ir par 2,0 tūkst. jeb 0,7 % vairāk nekā 2014. gada attiecīgajā periodā.

Aizņemtās darbvietas pa sektoriem

 

2014. g. 4. ceturkšņa beigās, tūkst.

2015. g. 3. ceturkšņa beigās, tūkst.

2015. g. 4. ceturkšņa beigās, tūkst.

2015. g. 4. ceturkšņa pārmaiņas, %

 

pret 2015. g. 3. ceturksni

pret 2014. g. 4. ceturksni

Pavisam

867,9

891,9

877,4

-1,6

1,1

tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

577,6

602,7

585,0

-2,9

1,3

  Sabiedriskajā sektorā

290,3

289,2

292,4

1,1

0,7

Aizņemto darbvietu skaits vadītāju profesiju pamatgrupā palielinājās par 6,0 % jeb 5,2 tūkst., vecāko speciālistu pamatgrupā – par 5,1 % jeb 7,8 tūkst., kvalificēto lauksaimniecības darbinieku pamatgrupā – par 4,6 % jeb 0,3 tūkst., kā arī pakalpojumu darbinieku pamatgrupā – par 4,6 % jeb 6,5 tūkst.

Aizņemto darbvietu skaita gada pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām


 

Visstraujāk aizņemto darbvietu skaits palielinājās informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 9,7 % jeb 2,5 tūkst., administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē – par 9,5 % jeb 3,1 tūkst., profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 5,4 % jeb 2,1 tūkst.

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē, kurā ir lielākais aizņemto darbvietu skaits, nav vērojamas būtiskas izmaiņas – 2015. gada 4. ceturkšņa beigās aizņemtas 145,9 tūkst. darbvietas (kāpums par 0,2 %). Apstrādes rūpniecībā aizņemto darbvietu skaits samazinājies līdz 109,7 tūkstošiem (kritums par 2,3 % gada laikā). Savukārt izglītības nozarē aizņemto darbvietu skaits audzis vien par 0,5 % (2015. gada 4. ceturkšņa beigās – 99,3 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem, tūkst.

NACE 2. red. nozares

2014. gada 4. ceturkšņa beigās

2015. gada 4. ceturkšņa beigās

Pārmaiņas, %

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

20,7

20,6

-0,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

2,5

2,4

-1,7

Apstrādes rūpniecība (C)

112,3

109,7

-2,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

13,7

13,6

-1,3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

7,6

7,5

-1,3

Būvniecība (F)

57,0

54,6

-4,2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

145,6

145,9

0,2

Transports un uzglabāšana (H)

75,2

76,0

1,1

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

29,8

31,3

5,3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

26,1

28,6

9,7

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

18,0

18,6

3,6

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

27,0

26,6

-1,4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

38,8

40,9

5,4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

32,3

35,4

9,5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

61,2

61,7

0,9

Izglītība (P)

98,8

99,3

0,5

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

62,4

64,6

3,7

Māksla, izklaide un atpūta (R)

24,0

24,7

2,8

Citi pakalpojumi (S)

15,0

15,1

0,8

2015. gada beigās Latvijā bija 10,1 tūkst. brīvo darbvietu. No tām 4,5 tūkst. bija sabiedriskajā sektorā un 5,6 tūkst. privātajā sektorā. No visām Latvijā pieejamajām darbvietām 1,1 % darbvietu bija brīvas, sabiedriskajā sektorā – 1,5 %, bet privātajā sektorā – 0,9 %.

Plašāka informācija par aizņemtajām un brīvajām darbvietām Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks – Galvenie rādītāji”. Dati par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2015. gada beigās un 2015. gada 4. ceturkšņa beigās publicēti datubāzē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

Metodoloģiskie skaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvākajā laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Privātajā sektorā ietilpst komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50%, visu veidu komercsabiedrības bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Datus par aizņemtajām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk. Datus par privāto sektoru iegūst izlases veida apsekojumā, kurā iekļauti uzņēmumi ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumi, biedrības un fondi un kurā iegūtie dati ar svaru palīdzību tiek vispārināti uz visu privāto sektoru, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

2015. gada 4. ceturksnī veikti uzlabojumi brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, kuru rezultātā paaugstinājusies respondentu atbildētība un iesniegto datu precizitāte.

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Ivo Milčs
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Ivo [dot] Milcs [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366666