Aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 7 tūkstošiem jeb 0,8%

17.03.2017

2016. gada beigās Latvijā bija 884,4 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2015. gada beigām to skaits ir palielinājies par 7,0 tūkst. jeb par 0,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gada laikā privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 10,6 tūkst. jeb 1,8 %, sasniedzot 595,6 tūkst. Sabiedriskajā sektorā 2016. gada 4. ceturksnī bija 288,8 tūkst. aizņemto darbvietu, kas ir par 3,6 tūkst. jeb 1,2 % mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā.

Aizņemtās darbvietas pa sektoriem

 

2015. g. 4. ceturkšņa beigās, tūkst.

2016. g. 3. ceturkšņa beigās, tūkst.

2016. g. 4. ceturkšņa beigās, tūkst.

2016. g. 4. ceturkšņa pārmaiņas, %

 

pret 2016. g. 3. ceturksni

pret 2015. g. 4. ceturksni

Pavisam

877,4

895,4

884,4

-1,2

0,8

tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

585,0

609,3

595,6

-2,2

1,8

  Sabiedriskajā sektorā

292,4

286,1

288,8

0,9

-1,2

Aizņemto darbvietu skaits iekārtu un mašīnu operatoru profesiju pamatgrupā palielinājās par 3,7 %, vadītāju pamatgrupā – par 3,3 %, speciālistu – par 2,9 %, vecāko speciālistu un vienkāršo profesiju pārstāvju pamatgrupās par 1,6 %, bet kalpotāju pamatgrupā pieaugums ir 0,9 %. Gada laikā savukārt samazinājās kvalificētu lauksaimniecības darbinieku skaits (-13,9 %), mazāk kļuvis arī kvalificētu strādnieku (-3,7 %) un pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku (-1,8 %).

Aizņemto darbvietu skaita gada pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām

 

Visstraujāk aizņemto darbvietu skaits palielinājās informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 9,5 % jeb 2,7 tūkst. un ūdens apgādes; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 7,3 % jeb 0,5 tūkst.

Ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē ir vērojams vislielākais aizņemto darbvietu kritums (-2,5 %). Straujāk darbvietu skaits samazinājās arī būvniecībā un citu pakalpojumu nozarē – katrā par 2,1 %.

Aizņemto darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem*

NACE 2. red. nozares

2015. gada 4. ceturksnis

2016. gada 4. ceturksnis

Pārmaiņas, %

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

20,64

20,40

-1,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

2,42

2,36

-2,5

Apstrādes rūpniecība (C)

109,69

110,69

0,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

13,55

13,61

0,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

7,47

8,02

7,3

Būvniecība (F)

54,61

53,47

-2,1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

145,94

145,15

-0,5

Transports un uzglabāšana (H)

76,01

76,58

0,8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

31,35

31,51

0,5

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

28,60

31,34

9,5

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

18,59

18,59

0,0

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

26,64

27,61

3,7

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

40,90

41,49

1,4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

35,37

36,62

3,5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

61,75

62,69

1,5

Izglītība (P)

99,33

98,62

-0,7

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

64,64

65,27

1,0

Māksla, izklaide un atpūta (R)

24,68

25,55

3,5

Citi pakalpojumi (S)

15,13

14,81

-2,1

*Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

 

2016. gada beigās Latvijā bija 14,4 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2015. gada nogali, to skaits ir pieaudzis par 4,3 tūkst. Sabiedriskajā sektorā bija 5,6 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 8,8 tūkst. No visām Latvijā pieejamajām darbvietām 1,6 % darbvietu bija brīvas, sabiedriskajā sektorā – 2,0 %, bet privātajā sektorā – 1,5 %. Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bijakvalificētu strādnieku un amatnieku profesiju pamatgrupā – 1,9 %, speciālistu pamatgrupā – 1,8 % un vienkāršo profesiju pārstāvju pamatgrupā - 1,8 %.

2015. gada beigās veikti uzlabojumi brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, tāpēc dati līdz 2015. gada 4. ceturksnim nav salīdzināmi. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, līdz 2017. gada jūnija beigām tiks veikti brīvo darbvietu laikrindu pārrēķini.

Plašāka informācija par aizņemtajām un brīvajām darbvietām Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks – Galvenie rādītāji”. Dati par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2016. gadā un 2016. gada 4. ceturksnī publicēti datubāzē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvākajā laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Datus par aizņemtajām un brīvajām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Privātajā sektorā ietilpst komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50 %, visu veidu komercsabiedrības bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Andžejs Čerņavskis
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Andzejs [dot] Cernavskis [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366666