2015. gadā par 10,6 % pieauguši trūcīgāko iedzīvotāju ienākumi

19.01.2017

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, vislielākais ienākumu1 pieaugums par 10,6 % bija trūcīgākajās jeb 1. kvintiļu grupas mājsaimniecībās. Vidēji valstī ienākumu pieaugums gada laikā bijis 7,6 %, bet vislēnāk ienākumi pieauga 2. kvintiļu grupas mājsaimniecībās – par 4,8 %. Turīgākajās jeb 5. kvintiļu grupas mājsaimniecībās ienākumi gada laikā pieauga lēnāk nekā vidēji valstī – par 5,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2016. gadā veiktās aptaujas dati.

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās 2008. – 2015. gadā

Kvintiļu grupa2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ienākumu pieaugums

2015. g. pret 2014. g., %

Ienākumu pieaugums

2015. g. pret 2010. g., %

eiro vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

1. (trūcīgākā)

112

100

97

104

112

125

135

150

10,6

54,4

2.

201

202

194

199

209

228

245

257

4,8

32,2

3.

281

259

257

260

272

295

317

340

7,2

32,2

4.

411

355

338

352

372

413

449

483

7,6

43,0

5. (turīgākā)

797

668

620

681

701

780

847

896

5,7

44,4

Vidēji valstī

355

303

286

305

320

354

387

417

7,6

45,8

 

2015. gadā, salīdzinot ekonomiskās krīzes zemāko punktu – 2010. gadu, visstraujāk ienākumi pieauga trūcīgākajās (1. kvintiļu grupas) mājsaimniecībās (par 54,4 %) un turīgākajās (5. kvintiļu grupas) mājsaimniecībās (par 44,4 %). Ievērojami lēnāk ienākumi pieauga 2. un 3. kvintiļu grupas mājsaimniecībās (par 32,2 %).

Latvijā ir samazinājusies ienākumu nevienlīdzība. 2015. gadā Džini koeficients bija 34,5 %, kas ir par 0,9 procentpunktiem mazāk nekā 2014. gadā. 2015. gadā 20 % visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,2  reizes lielāki nekā 20 % vistrūcīgāko iedzīvotāju (2014. gadā – 6,5 reizes lielāki)

Ienākumu nevienlīdzības indikatori 2011. – 2015. gadā

Indikators

2011

2012

2013

2014

2015

Džini koeficients3 (%)

35,7

35,2

35,5

35,4

34,5

Kvintiļu attiecību indekss (S80/S20)4

6,5

6,3

6,5

6,5

6,2

 

Salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm5, Latvijā ir augsta ienākumu nevienlīdzība. Pēc pēdējiem pieejamiem datiem Latvijā bija sestā augstākā Džini koeficienta vērtība, salīdzinot ar citām ES valstīm. Augstāks rādītājs bija tikai Lietuvā (37,9 %), Rumānijā (37,4 %), Bulgārijā (37 %), Igaunijā (34,8 %) un Spānijā (34,6 %), bet vidēji ES šis rādītājs ir 31 %. Arī kvintiļu attiecības indekss bija viens no augstākajiem ES (Rumānijā – 8,3, Lietuvā – 7,5, Bulgārijā – 7,1, Spānijā – 6,9, Grieķijā – 6,5, Igaunijā un Latvijā – 6,2, bet vidēji ES – 5,2).

Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu datu avots ir CSP 2016. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojums. Tajā aptaujāti 6 tūkstoši mājsaimniecību un intervēti 11,6 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem. No 2017. gada februāra līdz jūnijam CSP iegūs datus par mājsaimniecību ienākumiem 2016. gadā, turklāt respondenti varēs paši aizpildīt anketu internetā.

Papildu informācija par 2016. gada aptaujas datiem pieejama CSP datubāzē sadaļā “Iedzīvotāju ieņēmumi”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rīcībā esošie (neto) ienākumi – naudas ienākumi no algota darba; naudas izteiksmē pārrēķinātais darba ņēmēja natūrā gūtais ienākums, izmantojot firmas vai dienesta auto privātām vajadzībām; ienākumi vai zaudējumi, kas gūti no pašnodarbinātības; saņemtās pensijas un pabalsti; regulāra naudas palīdzība no citām mājsaimniecībām; peļņa no noguldījumu procentiem, dividendēm, akcijām; ienākumi, ko saņēmuši bērni līdz 16 gadiem; ienākumi no īpašuma izīrēšanas; saņemtā summa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sakarā ar ienākuma nodokļa pārmaksu (par saimnieciskās darbības veikšanu, attaisnotajiem izdevumiem – izglītību, ārstniecību u.tml.).

2 Kvintiļu grupa ir viena piektā daļa (20 %) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli. Zemākā (pirmā) kvintiļu grupa ietver piekto daļu mājsaimniecību ar viszemākajiem ienākumiem, bet augstākā (piektā) – piektdaļu mājsaimniecību ar visaugstākajiem ienākumiem.

3 Džini koeficients raksturo ienākumu nevienlīdzību. Tas variē no 0 līdz 100. Džini koeficients ir 0, ja pastāv absolūta ienākumu vienlīdzība (t.i., visiem iedzīvotājiem ir vienādi ienākumi), bet, jo vairāk tas tuvojas 100, jo lielāka ir ienākumu nevienlīdzība.

4 Kvintiļu attiecību indekss (S80/S20) – attiecība starp ekvivalento rīcībā esošo ienākumu summu, ko saņem 20 % valsts iedzīvotāju ar augstākajiem ekvivalentajiem rīcībā esošajiem ienākumiem (augstākā kvintiļu grupa) pret ekvivalento rīcībā esošo ienākumu summu, ko saņem 20 % valsts iedzīvotāju ar zemākajiem ekvivalentajiem rīcībā esošajiem ienākumiem (zemākā kvintiļu grupa).

5 Eurostat dati par 2015. gada apsekojumu pieejami Eurostat datubāzes sadaļās “Kvintiļu attiecību indekss”, “Džini koeficients”, bet Latvijas dati par 2016. gada apsekojumu – CSP datubāzes sadaļā Iedzīvotāji un sociālie procesi

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Viktors Veretjanovs
Viktors [dot] Veretjanovs [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366609