2007. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti

15.11.2007

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā lauku saimniecību struktūras apsekojuma* provizoriskie rezultāti, ekonomiski aktīvo saimniecību skaits 2007.gadā ir samazinājies, toties ir palielinājusies apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantotās zemes platības. Ekonomiski aktīvo saimniecību vidējais lielums ir pieaudzis no 22,9 ha 2005.gadā līdz 25,6 ha 2007.gadā jeb par 11.8%. Apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā saimniecībā ir 15,7 ha, kas ir par 2,9 ha vairāk nekā 2005.gadā.

Līdz ar to var secināt, ka Latvijas laukos turpinās strukturālās izmaiņas ar tendenci saimniecībām kļūt lielākām.

Saimniecību skaits un vidējais lielums 1.jūnijā

Rādītāji

2005

2007

Ekonomiski aktīvās saimniecības, tūkst.

133,0

113,8

Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha

1705,2

1790,6

     no tās aramzeme, tūkst. ha

1077,7

1113,1

          pļavas un ganības, tūkst. ha

603,2

660,0

Ekonomiski aktīvo saimniecību vidējais lielums

 

 

     pēc kopplatības, ha

22,9

25,6

     pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ha

12,8

15,7

Aramzemes platība 2007.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, palielinājās par 3,3%. 94,4% no aramzemes jeb 1050,4 tūkst. ha lielu platību aizņēma lauksaimniecības kultūru sējumi. Sējumu struktūrā noteicošās bija graudaugu kultūras (48%), ilggadīgie zālāji (36%) un rapsis (9%).

Sējumu struktūra 2007. gadā

Vidēji vienā augkopības saimniecībā 2007.gadā sējumu platība bija 11,5 ha, kas ir par 3,2 ha lielāka nekā 2005.gadā. Savukārt graudaugu audzētāju saimniecībās vidējā graudaugu sējumu platība bija 13,1 ha jeb par 3.7 ha lielāka salīdzinājumā ar 2005.gadu. Ievērojami pieaugusi rapša vidējā sējplatība vienā rapša audzētāju saimniecībā: 2005.gadā tā bija 41 ha, bet 2007.gadā - 50,9 ha.

2007.gada struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti apstiprina tendenci palielināties arī lopkopības saimniecībām. Vidējais liellopu ganāmpulka lielums saimniecībā bija astoņi liellopi, tai skaitā četras slaucamās govis, kas ir par 23% vairāk nekā 2005.gadā.

Detalizētus 2007.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultātus plānots publicēt 2008. gada 3. ceturksnī.

___________________
Lai iegūtu aktuālu informāciju par norisēm lauksaimniecībā un lauku attīstībā, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs 2007.gadā tika veikts Lauku saimniecības struktūras apsekojums saskaņā ar Eiropas Padomes regulu(EEK) Nr. 571/88 ar grozījumiem (EP) Nr. 2467/96 un (EK) Nr. 204/2006.
2007.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā iekļauto saimniecību atlasei tika izmantota CSP lauku saimniecību reģistra informācija. Izlase veidota ņemot vērā saimniecību ekonomisko aktivitāti un specializāciju. Kopējais apsekojamo lauku saimniecību skaits bija 58,0 tūkst. Lai varētu izvērtēt pārējo saimniecību ekonomiskās aktivitātes tendences, izlasē iekļāva nelielu skaitu līdz šim neaktīvās un jaunizveidotās saimniecības.

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977, 67366894