Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1.redakcija – Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1

Izvērst līdz līmenim: 0 1 2 3 4 5 6
Lineārais saraksts / Hierarhiskā struktūra
A LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI
B DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE
C GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI
D ELEKTROENERĢIJA, GĀZE, ŪDENS TVAIKS UN GAISA KONDICIONĒŠANA
E ŪDENS PIEGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN ATTĪRĪŠANAS PAKALPOJUMI
F BŪVES UN BŪVDARBI
G VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UN MAZUMTIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMI; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTA PAKALPOJUMI
H TRANSPORTA UN UZGLABĀŠANAS PAKALPOJUMI
I IZMITINĀŠANAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
J INFORMĀCIJAS UN SAKARU PAKALPOJUMI
K FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI
L AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI
M PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
N ADMINISTRATĪVIE UN PALĪGPAKALPOJUMI
O VALSTS PĀRVALDES UN AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI; OBLIGĀTĀS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI
P IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI
Q CILVĒKU VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI
R MĀKSLAS, IZKLAIDES UN ATPŪTAS PAKALPOJUMI
S CITI PAKALPOJUMI
T MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU PAKALPOJUMI; DAŽĀDAS MĀJSAIMNIECĪBU PAŠU PATĒRIŅAM RAŽOTAS PRECES UN PAKALPOJUMI
U ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN IESTĀŽU SNIEGTIE PAKALPOJUMI