Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.redakcija - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Revision 2

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojums
  • izstrādāta un apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām
     EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1893/2006

Ieviešanas datums

 2008.gada 1.janvāris.

Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • nodrošināt klasifikācijas atbilstību faktiskajai ekonomiskajai situācijai;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Objekts

saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas sfēra
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.

Pieejamība
  • elektroniski:

– Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list

 
– Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) klasifikāciju serverī RAMON (angļu valodā), adrese: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC 
 
 
Kodēšanas sistēma

 

  • decimāli hierarhiskā

 

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

 

1.līmenis

21

sadaļa

2.līmenis

88

nodaļas

3.līmenis

272

grupas

4.līmenis

615

klases

Kontaktpersona

 

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.67830137

e- pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv