Profesiju klasifikators

Statuss

Nacionālais klasifikators (Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas (ISCO-08) adaptācija)

Izstrādātājs Labklājības ministrija
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaLABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

Ieviešanas mērķis
 • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu;
 • noteikt katrai profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības.
Objekts

profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas joma

Klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

 • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesija (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
 • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
 • oficiālās statistikas jomā;
 • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
 • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
 • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
 • izglītības programmu izstrādei kā pamatdokumentus izmantojot profesiju standartus;
 • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.
Pieejamība
 • publikācijas (dokumenta) veidā – SIA “Lietišķās informācijas dienests”, adrese: Graudu ielā 68, Rīga, LV – 1058

 

Kodēšanas sistēma
 • hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

 

Klasifikatora līmeņi:

 

1.līmenis

10

pamatgrupas

2.līmenis

43

apakšgrupas

3.līmenis

127

mazās grupas

4.līmenis

425

atsevišķās grupas

5.līmenis

~ 4000

profesijas (amati)

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Aina Liepiņa

ieņemamais amats

Labklājības ministrijas
Darba tirgus politikas departamenta
vecākā referente

tālruņa nr.

67021519

e - pasta adrese

Aina [dot] Liepina [at] lm [dot] gov [dot] lv