Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma: vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgās valsts institūcijas

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE 

Tiesiskais pamatojums

Klasifikācijas piemērošanu nosaka:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 458/2007 (2007.gada 25.aprīlis) par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS);

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 1322/2007 (2007.gada 12.novembris), ar ko īsteno Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz piemērotajiem ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem;

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 10/2008 (2008.gada 8.janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa definīcijām, sīki izstrādātām klasifikācijām un izplatīšanas noteikumu atjaunināšanu;

  • Komisijas Regula (EK) Nr.110/2011 (2011.gada 8.februāris), ar ko attiecībā uz piemērotajiem datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem ESSPROS modulim par sociālās aizsardzības neto  pabalstiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas  sistēmu (ESSPROS);

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 263/2011 (2011.gada 17.marts), ar ko attiecībā uz pilnas datu vākšanas sākšanu ESSPROS modulim par sociālās aizsardzības neto pabalstiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS).
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšanasociālās aizsardzības shēmu līmenī  tiek veikta nepieciešamības gadījumā ikgadēji, apkopojot informāciju par pārskata periodu. 
Ieviešanas mērķis

apkopot un sniegt Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības institūcijām harmonizētu atbilstoši Eurostat prasībām informāciju un datus par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā.

Objekts

ESSPROS pamatsistēma:
1. sociālās aizsardzības pabalsti un pakalpojumi;
2. ieņēmumu un izdevumu finanšu plūsmas sociālās aizsardzības shēmu līmenī.

ESSPROS modulis par pensiju saņēmēju skaitu:

3. pensiju saņēmēju skaits bez dubultās uzskaites

ESSPROS modulis par sociālās aizsardzības neto pabalstiem:

4. dati par neto izdevumiem sociālās aizsardzības pabalstiem.

Lietošanas joma

datu sagatavošana par sociālās aizsardzības rādītājiem.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

ESSPROS pamatsistēmas klasifikācijai ir daudzdimensiju struktūra un tā ietver sevī paralēlas un dažādu līmeņu apakšklasifikācijas:
1.Sociālās aizsardzības shēmu klasifikācija:

 

1.līmenis

5

kritēriju grupas

11

kategorijas

2.līmenis

11

shēmu kategorijas

10

apakškategorijas

3.līmenis

10

shēmu apakškategorijas

2

apakškategorijas

4.līmenis

2

shēmu apakškategorijas

 

 

 

2. Sociālās aizsardzības finanšu plūsmas nacionālā/valsts līmenī

- ieņēmumi pēc to veida un izcelsmes institucionālā sektora.

  • Sociālās aizsardzības shēmu ieņēmumu klasifikācija pēc to veida:

1.līmenis

4

ieņēmumu veids pēc maksājuma rakstura vai iemesla

8

apakšgrupas

2.līmenis

8

apakšgrupas

5

apakšgrupas

3.līmenis

5

apakšgrupas

 

 

  • Sociālās aizsardzības shēmu ieņēmumus veidojošo institucionālo sektoru klasifikācija:
1.līmenis ieņēmumu veids pēc institucionālo sektoru rezidentūras  ieņēmumu veids pēc institucionālā sektora 
2.līmenis ieņēmumu veids pēc institucionālā sektora institucionālās vienības 
3.līmenis institucionālās vienības   
  • Sociālās aizsardzības shēmu izdevumu klasifikācija pēc izdevumu veida:

1.līmenis

4

izdevumu veids pēc izdevumu rakstura vai iemesla

4

apakšgrupas

2.līmenis

4

apakšgrupas

 

 

 

3.Sociālās aizsardzības pabalstu un pakalpojumu vispārējā klasifikācija*:

 

1.līmenis

2

pamatgrupas

4

apakšgrupas

2.līmenis

4

apakšgrupas pēc pārskaitījuma veida

4

apakšgrupas

3.līmenis

4

apakšgrupas pēc pabalsta izmaksas periodiskuma

 

 

 

* Sociālās aizsardzības pabalstu un pakalpojumu vispārējā klasifikācija tiek pielietota divos līmeņos: nacionālā/valsts un atsevišķi 8 sociālās aizsardzības funkciju līmenī.
 

Klasifikācijas līmeņi ESSPROS modulim par pensiju saņēmēju skaitu*:

 

1.līmenis4pamatgrupas pēc sociālās aizsardzības funkcijas7apakšgrupas pēc pensijas kategorijas
2.līmenis7

apakšgrupas pēc pensijas kategorijas

8apakškategorijas

 

*Vispārējā klasifikācija pensiju saņēmēju skaitam tiek pievienota divos līmeņos: nacionālā/valsts un attiecīgo shēmu līmenī.

 

Klasifikācijas līmeņi ESSPROS modulim par sociālās aizsardzības neto pabalstiem:

Sociālās aizsardzības shēmu neto izdevumu klasifikācija ir atbilstoša pamatsistēmas klasifikācijai pēc izdevumu veida:

1.līmenis4izdevumu veids pēc izdevumu būtības vai iemesla4apakšgrupas
2.līmenis4apakšgrupas  

 

Dati par neto sociālajiem pabalstiem (ierobežotā pieeja) tiek dalīti

- pēc sociālās aizsardzības pabalstu sīki izstrādātās klasifikācijas, kāda tiek piemērota pamatsistēmā sociālās aizsardzības pabalstu un pakalpojumu vispārējai klasifikācijai;

- shēmu līmenī un "visu shēmu līmenī", kas atbilst visu shēmu summai un atspoguļo datus nacionālā/valsts līmenī.

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

Solveiga Siliņa

ieņemamais amats

Labklājības ministrijas
Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte

tālruņa nr.

67021598 

e - pasta adrese

Solveiga [dot] Silina [at] lm [dot] gov [dot] lv

 

vārds, uzvārds

Kārlis Smudzis

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta

Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļas vecākais referents

tālruņa nr.

67366948 

e - pasta adrese

Karlis [dot] Smudzis [at] csb [dot] gov [dot] lv