CSP 2010/7

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/07
Iepirkuma priekšmets: 

2010.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu un Individuālo dienasgrāmatu verificēšana (kontrole), automātiskā kodēšana, kontrole, ievads un savsta

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
24.02.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
05.03.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

Vineta Dārzniece Ls 4343.15

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 8.februāra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/5).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir 1300 komplektu 2010.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu un Individuālo dienasgrāmatu verificēšana (kontrole), automātiskā kodēšana, kontrole, ievads un savstarpējās atbilstības pārbaude, izpildot šādus uzdevumus:

1.1.Mājsaimniecības budžetu pētījuma 2010.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu un Individuālo dienasgrāmatu verificēšana (kontrole) un automātiskā kodēšana pārtikas, nepārtikas precēm un pakalpojumiem saskaņā ar COICOP/HBS klasifikatoru astoņu zīmju līmenī. Kodēšana tiek veikta, izmantojot datu ievada aplikāciju Access vidē latviešu un krievu valodā.

1.2.Kodēšanas procesā atklāto kļūdu reģistrācija, labošana pēc konsultācijas ar pētījuma pārraugiem vai intervētājiem un ziņojuma sagatavošana par atklātajām kļūdām. Ziņojums par kļūdām tiek sastādīts atbilstoši pasūtītāja izstrādātai tabulai.

1.3. Mājsaimniecības budžetu pētījuma 2010.gada Aptaujas anketas Ievadaptaujas un Nobeiguma aptaujas kontrole un ievads ACCESS vidē.

1.4.Mājsaimniecības budžetu pētījuma Aptaujas anketas (3.- 4. un 8.-10. tabulas) un Mājsaimniecības dienasgrāmatas C,D,F tabulu savstarpējās atbilstības pārbaude ACCESS vidē.

 

2. Līguma noslēgšanas, darbības termiņi un līguma izpilde:

2.1.Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz 2010.gada 10.decembrim.

2.2. Pasūtītājs pirms līguma izpildes uzsākšanas neveic izpildītāja apmācību.

2.3. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatas un Individuālās dienasgrāmatas tiek nodotas izpildītājam katru mēnesi, bet to kopējais skaits līguma izpildes laikā nepārsniegs 1300 komplektus.

 

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasībupretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/72010.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu un Individuālo dienasgrāmatu verificēšana (kontrole) un automātiskā kodēšana ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pieredze līdzīgu statistisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī pieredze strādāt programmatūras MS Access vidē un viņš labi pārzina Individuālā patēriņa veidu klasifikāciju (COICOP). Lai apliecinātu šo prasību, pretendents apraksta savu pieredzi darbā ar MS Access un COICOP, kā arī iesniedz sarakstu, kurā norāda sniegto statistisko pakalpojumu nosaukumus, to veikšanas vietu un laiku, bet ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados.

3.4. Pretendents norāda e-pasta adresi, faksa numuru vai pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem. Ja šāda informācija netiks norādīta, pretendents par iepirkuma rezultātiem netiks personīgi informēts.

3.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.7. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.8. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

3.9. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.10. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 24.februārim plkst.10.00.

3.10.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.10.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Pretendents (juridiska persona) finanšu piedāvājumā norāda summu bez PVN, kā arī kopējo summu ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Mājsaimniecību budžetu statistikas daļas vadītāja Lidija Spārīte, 67366998, Lidija [dot] Sparite [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Lai pārliecinātos par pretendenta spējām sniegt pakalpojumu, it sevišķi viņa kvalifikāciju strādāt MS Access vidē un pielietot COICOP, pasūtītājam ir tiesības uzaicināt pretendentu uz praktisko testu.

7.3. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pretendenti, kuri būs norādījuši 3.4.punktā noteikto informāciju, paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saņems personīgi.