CSP 2010/5

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/05
Izsludināšanas datums: 
09.02.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Pētījumu sērijas par teritoriālo statistiku veikšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
18.02.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
19.02.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

Oļģerts Krastiņš Ls 7197.22

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 1.februāra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.2/4).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir pētījumu sēriju par teritoriālo statistiku veikšana, izpildot šādus uzdevumus:

1. Veikt pētījumu par teritoriju attīstības indeksa pilnveidošanas “mērķukoku”, ņemot vērā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, novadu izveidošanu, statistikas resursus pa novadiem un līdzšinējo teritoriju attīstības indeksu nesalīdzināmību ar turpmākajiem indeksiem. Pētījuma rezultātā izstrādāt metodiskus ierosinājumus ar variantiem, kurus varēs izmantot turpmāk, aprēķinot teritoriju attīstības indeksus, kā arī sagatavot publicēšanai zinātnisko rakstu (apjoms 12-15 lapas). Termiņš 2010.gada 1.ceturksnis.

2. Veikt pētījumu par kvalitatīvo rādītāju kvantifikācijas iespējām. Izstrādāt metodiku, kura ļauj precīzāk izteikt skaitliskā formā respondentu sniegtās vārdiskās atbildes aptauju anketās, kā arī sagatavot publicēšanai zinātnisko rakstu (apjoms 9-15 lapas). Termiņš 2010.gada 2.ceturksnis.

3. Veikt CSP zinātnisko rakstu krājuma “Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2010” rediģēšanu 120 lapaspušu apjomā. Termiņš 2010.gada 2.ceturksnis.

4. Analizēt un izvērtēt Latvijas vietējo pašvaldību darbību 2010.gadā, un sagatavot analīzes rezultātus publicēšanai krājumā “Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi 2005.-2010.g.”. Termiņš 2010.gada 3.ceturksnis.

5. Analizēt un izvērtēt Latvijas vietējo pašvaldību darbību 2005.-2010.gadā, un sagatavot analīzes rezultātus publicēšanai krājumā “Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi 2005.-2010.g.”. Termiņš 2010.gada 4.ceturksnis.

 

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/5 „Pētījumu sērija par teritoriālo statistiku” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam vai tā personālam, kas veiks 1.punktā noteiktos uzdevumus, ir iegūts ekonomikas zinātņu doktora grāds. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz dokumentu kopijas.

3.4. Pretendents veic (vai ir veicis) zinātnisko darbību un viņam ir pieredze līdzīgu statistisko pētījumu veikšanā. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents apraksta savu zinātnisko darbību un iesniedz sarakstu, kurā norāda statistisko pētījumu nosaukumus, to veikšanas vietu un laiku, bet ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados.

3.5. Pretendentam ir publikācijas saistībā ar līdzīgiem statistiskiem pētījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz sarakstu, kurā norāda publikāciju nosaukumus, to publikācijas gadu, bet ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados.

3.6. Pretendents norāda e-pasta adresi, faksa numuru vai pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem. Ja šāda informācija netiks norādīta, pretendents par iepirkuma rezultātiem netiks personīgi informēts.

3.7. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.10. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

3.11. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 18.februārim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Juridiskās daļas vadītāja Ieva Začeste, 67366897, Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pretendenti, kuri būs norādījuši 3.6.punktā noteikto informāciju, paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saņems personīgi.