CSP 2010/32

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/32
Izsludināšanas datums: 
14.09.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču uzturēšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
27.09.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
29.09.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "FMS"
Ls 20 582.10

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 9.septembra sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/68).

Iepirkuma prasības

CSP 2010/32 „Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču uzturēšana”

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

1.1. Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītāja rīcībā esošo datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču uzturēšana trīs gadu periodā, tās ietvaros nodrošinot:

1.1.1. informācijas sniegšana par jaunākajām programmatūras versijām un labojumiem;

1.1.2. jaunāko programmatūras versiju un to labojumu uzstādīšana pēc CSP atbildīgo darbinieku pieprasījuma;

1.1.3. tehnisko konsultāciju sniegšana par programmatūras lietošanu;

1.1.4. pieejas nodrošināšana pie MicroStrategy zināšanu bāzes interneta resursa.

1.2. Pasūtītāja rīcībā esošās MicroStrategy licences:

MicroStrategy licence

Tips

Skaits

MicroStrategy Architect

Named user

1

MicroStrategy Desktop Analyst Modulē

Named user

1

MicroStrategy Desktop Designer Option

Named user

1

MicroStrategy Intelligence Server Modulē

Named user

60

MicroStrategy Report Services Option

Named user

60

MicroStrategy Web Reporter Modulē

Named user

60

MicroStrategy Web Professional Option

Named user

10

MicroStrategy Web Analyst Option

Named user

10

MicroStrategy OLAP Services Option

Named user

10

2.Pakalpojuma izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas un ir spēkā 3 gadus.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/32 „Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču uzturēšana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents ir oficiāls MicroStrategy licenču izplatītājs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz dokumentu vai dokumenta kopiju, kas apliecina, ka Pretendents ir oficiāls MicroStrategy licenču izplatītājs.

3.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu un noformētu uz Pretendenta firmas veidlapas. Pretendents piedāvājumā norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.7. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.8. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.9. Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3.10. Ja Pretendents pakalpojuma sniegšanā piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 27.septembrim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā pakalpojuma sniegšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai vienībai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Informātikas departamenta direktors P.Onufrijevs, 67366807, Pavels [dot] Onufrijevs [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

72261000-2: Programmatūras atbalsta pakalpojumi.