CSP 2010/30

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/30
Izsludināšanas datums: 
07.09.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Maināmo paklāju noma

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
22.09.2010 - 11:11
Lēmuma pieņemšanas datums: 
29.09.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Tepix"
Ls 8 017.04

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 1.septembra sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/61).

Iepirkuma prasības

CSP 2010/30 „Maināmo paklāju noma”

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

1.1. Iepirkuma priekšmets ir maināmo paklāju noma CSP Rīgā, Lāčplēša ielā 1 (turpmāk – Rīgā), CSP Kuldīgas DS&AC Kuldīgā, Liepājas ielā 37 (turpmāk – Kuldīgā) un CSP Preiļu DS&AS Preiļos, Paulāna ielā 3A (turpmāk – Preiļos) koplietošanas telpu grīdas klājuma aizsardzībai no ielas dubļiem un abrazīvajiem putekļiem trīs gadu periodā saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju un kārtību:

Adrese

Paklāja vieta

Sk.

Iz-
mērs

1 vien.
cena

Mainīt
X…IV

Sum.
X…IV

Mainīt
V…IX

Sum.
V…IX

Rīgā

Informācijas centrā*

2

85x150

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

Foajē aiz vējtvera *

1

120x240

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

Foajē pie kontroles **

2

85x150

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

Foajē pie liftiem*

2

85x150

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

Foajē II stāvā*

2

85x150

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

III stāvā pie lifta*

1

120x240

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

IV stāvā pie lifta*

1

120x240

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

V stāvā pie lifta*

1

120x240

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

VI stāvā pie lifta*

1

120x240

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

Foajē pie dokumentu iesniegšanas*

1

85x150

 

DRN

 

VRN

 

Rīgā

Rezerves kāpnēs

1

85x150

 

VRN

 

KON

 
     

3 gados

  

 

Preiļos

Foajē pie ieejas durvīm

1

85x150

 

VRN

 

KON

 

Preiļos

Ieejā II stāvā

1

85x150

 

VRN

 

KON

 

Preiļos

Ieejā III stāvā

1

85x150

 

VRN

 

KON

 
     

3 gados

   

Kuldīgā

Ieejā I stāvā

1

85x150

 

VRN

 

KON

 

Kuldīgā

Ieejā II stāvā

1

85x150

 

VRN

 

KON

 
     

3 gados

   
    

KOPĀ iepirkumā bez PVN

 
     

PVN

 
    

PAVISAM 3 gados

 
 

Piezīmes:

       
  

DRN

mainīt divas reizes nedēļā

   
  

VRN

mainīt vienu reizi nedēļā

   
  

KON

mainīt katru otro nedēļu

   
  

*

mitrumu uzsūcošs tekstila materiāla paklājs

   
  

**

mitrumu uzsūcošs tekstila

materiāla paklājs ar bultu

  
  

X…IV

laikā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim

  
  

V…IX

laikā no 1.maija līdz 30.septembrim

  

1.2. Nenodefinētās prasības:

1.2.1. Rīgā, Lāčplēša ielā 1 pie ieejas kontroles sistēmas noklātajiem paklājiem (2 gab.) ir jābūt emblēmu tipa paklājiem ar iestrādātu nenodzēšamu lielu, kustības virzienu norādošo bultu. Bultas garumam ir jābūt trīs ceturtdaļām no paklāja garuma, bultas platumam – vienai piektdaļai no paklāja platuma. Paklājiem ir jābūt tumši brūnā krāsā, bultām – dzeltenā krāsā.

1.2.2. Pārējiem paklājiem, ja 1.1. apakšpunktā nav atrunāts citādāk, ir jābūt gumijas paklājiem ar 5 mm radziņiem/sariņiem netīrumu atdalīšanai no apaviem. Paklājiem ir jābūt caurumainiem, lai smiltis un netīrumi izbirtu tiem cauri uz grīdas. Paklājiem ir jābūt melnā krāsā.

2.Pakalpojuma izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas un ir spēkā 3 gadus. Pakalpojumu sniegšana (paklāju piegāde un nomaiņa) notiek adresēs un apjomos, kā norādīts 1.1. apakšpunktā.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/30 „Maināmo paklāju noma” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pozitīva pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par Pretendenta tehniskajām iespējām un pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, norādot laiku un pakalpojuma saņēmējus.

3.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu un noformētu uz Pretendenta firmas veidlapas. Pretendents piedāvājumā norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.7. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.8. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.9. Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3.10. Ja Pretendents pakalpojuma sniegšanā piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 22.septembrim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā pakalpojuma sniegšanu. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar 1.1.punktā norādīto tehniskās specifikācijas formu, kurā jānorāda izmaksas katrai vienībai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Juridiskās daļas iepirkumu speciālists Andris STROLIS, 67366746, Andris [dot] Strolis [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

39530000-6: Paklāji, mašas un grīdsegas.