CSP 2010/27

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/27
Izsludināšanas datums: 
06.08.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Pretvīrusu programmatūras piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
17.08.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
06.09.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA OptiCom
Ls 10 651.75

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 5.augusta sēdē

(protokols Nr. 0103-1.2/46).

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir pretvīrusu programmatūras un regulāro programmatūras un vīrusu definīciju jauninājumu piegāde saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1.1. Vispārīgie nosacījumi:

1.1.1. Pretendentam jānodrošina pretvīrusu programmatūras un regulāro programmatūras un vīrusu definīciju jauninājumu saņemšana, 3 gadus no līguma spēkā stāšanās brīža:

· Serveru un darba staciju operētājsistēmu un failu sistēmu kontrolei, 550 gab.;

· Lotus Domino servera kontrolei; 550 gab.

1.1.2. Pašlaik iestādē tiek lietots Panda Security for Business programmatūra darba staciju un serveru pretvīrusu kontrolei, kā arī Trend Micro Scanmail Domino Suite for Windows.

1.1.3. Gadījumā, ja tiek piedāvāta ekvivalenta programmatūra, tad Pretendentam jānodrošina divu IT darbinieku apmācība šīs programmatūras lietošanai, kā arī piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja rīcībā esošā risinājuma atinstalēšanu, jaunās programmatūras ieviešanu, integrēšanu esošajā sistēmā, licencēšanu, un citus iespējamos izdevumus uzturēšanas servisa līguma laikā.

1.2. Prasības pret pretvīrusu programmatūru:

1.2.1. Piedāvātajam risinājumam jābūt programmatūrai. Risinājums, kurā tiek izmantotas iekārtas (appliances) pretvīrusu kontrolei, netiks uzskatīts par atbilstošu.

1.2.2. Programmatūras funkcionālās prasības:

1.2.2.1. Antivīrusa konsolei :

· Iespēju Centralizēti vadīt un mainīt antivīrusa konfigurāciju;

· Iespēja izveidot antivīrusa konsoles lietotāju grupas;

· Iespēja izveidot antivīrusu grupas ar atsevišķiem uzstādījumiem;

· Iespēja nodrošināt, veidot izņēmumus mapēm, failiem, plašinājumiem, kuri netiks pārbaudīti;

· Iespēja instalēt, atinstalēt, labot antivīrusa instalāciju uz datoriem un serveriem;

· Iespēja uzlikt jaunākās, vai izvēles antivīrusa definīcijas;

· Iespēja veidot atskaites par konsoles , antivīrusu darbību;

· Centralizēta antivīrusa karantīna;

· Iespēju nodrošināt darba staciju klientiem funkcionēt nevadāmā režīmā;

· Veidot autonomas antivīrusa instalācijas ar dažādiem uzstādījumiem.

· Iespēja ekonomēt, saspiest trafiku;

· Iespēja strādāt ar lēniem tīkliem.

1.2.2.2. Windows Serveriem :

· Antivīrusa atbalsts Microsoft Windows 2000 serveriem līdz jaunākiem (32 bit, 64 bit);

1.2.2.3. Windows klientiem:

· Antivīrusa atbalsts Microsoft Windows 2000 līdz jaunākiem;

· Iespēja antivīrusa klientam strādāt ar antivīrusa serveri un bez tā;

· Instalācijas, konfigurācijas versija antivīrusa klientam, kas prasa maz datora resursu;

· Iespēja strādāt ar lēniem tīkliem.

1.2.2.4. Lotus Notes serverim:

· Lotus Domino 6.5 - 8.5.1 Lotus Domino versijas atbalsts. Lotus Domino serveris darbojas uz Microsoft operētājsistēmas platformas.

· Iespēja skanēt E-pastu un Datubāzes atdalīti;

· Iespēja veidot grupas (policy) e-pasta skenēšanai un atsevišķi datubāzu skenēšanai;

· Automātiska antivīrusa, antivīrusa datubāzu, malware, anti-spam atjauninājumu instalēšana un ziņojumu sūtīšana uz e-pastu;

· Lotus Domino Cluster support;

· Centralizēts antivīrusa, malvare, anti-spam, policy menedžments;

· Iespēja norādīt e-pasta vai datubāzu skenēšanas laikus;

· Iespēja norādīt atjauninājumu datubāzu lejupielādes laikus;

· Karantīnas datubāze. Iespēja norādīt laiku kad tiks dzēsts vīrus no karantīnas;

· Antivīrusa Pieejas tiesību piešķiršana, rediģēšana;

· Iespēju norādīt darbības pie antivīrusa atrašanas (dzēst failu , iztīrīt tikai vīrusu);

· Iespēju mainīt paziņojumu, kas tiks sūtīts lietotājam, ja tiks atrasts vīrus, spams;

· Iespēja izņemt datubāzes no skenēšanas ( Exclude);

· Auditācijas ierakstu datubāze par antivīrusu, spam , malware, darbībām.

2. Darbu izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto preču piegāde, uzstādīšana (ja ir paredzēta) un darbinieku apmācība (ja ir paredzēta) jāveic 30 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/27 „Pretvīrusu programmatūras piegāde” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.7. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.8. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.9. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 17.augustam plkst.10.00.

3.9.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.9.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto preču piegādi, uzstādīšanu (ja ir paredzēta), darbinieku apmācību (ja ir paredzēta) un citiem ar līguma izpildi saistītiem izdevumiem. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai vienībai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Priekšnieka vietnieks N.Tālers, 67366650, Norberts [dot] Talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

48760000-3: Aizsardzībai pret vīrusiem paredzētas programmatūras pakotne.