CSP 2010/26

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/26
Izsludināšanas datums: 
06.08.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Kondicionēšanas iekārtu piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
17.08.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
23.08.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

Iepirkums izbeigts - nav iesniegti piedāvājumi

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 5.augusta sēdē

(protokols Nr. 0103-1.2/46).

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, darbinieku apmācība un garantijas apkalpošana saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1.1. Serveru telpas raksturojums:

- telpas platība ~9 kv.m., griestu augstums 3,5 m;

- telpa atrodas ēkas otrajā stāvā;

- kopējā telpās esošo iekārtu patērējamā jauda ~4 kW.

1.2. Darbu apraksts

- kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana A.Paulāna ielā 3a, Preiļos;

- iekārtu pieslēgšana elektrībai notiek elektrības sadales skapī (sadales skapis atrodas ēkas pagrabā), uzstādot atsevišķus drošinātājus un veicot atbilstošos marķējumus. Piedāvājumā jāiekļauj visu kondicionieru uzstādīšanai un elektroinstalācijas ierīkošanai nepieciešamo materiālu izmaksas;

- elektroinstalācijas kabeļiem jābūt ievietotiem atbilstošos kanālos;

- piedāvājumā iekļaujamas visas specifikācijā noteikto funkciju nodrošināšanai iekārtas un kabeļi savienojumi, kā arī jāveic visi nepieciešamie montāžas darbi, lai nodrošinātu iekārtu darbību, kā arī iekārtu piegāde;

- nepieciešams apmācīt divus CSP darbiniekus darbam ar iekārtu monitoringa programmatūru.

1.3. Kondicionieru specifikācija

- kondicioniera tips: precīzās kondicionēšanas kondicionieris;

- kondicioniera stiprinājums: pie griestiem stiprināms kondicionieris;

- jauda: iekārtai ir jānodrošina 6 kW dzesēšanas jauda, lai nodrošinātu 20 grādu pēc Celsija skalas temperatūru serveru telpā pie 35°C ārgaisa temperatūras, ņemot vērā serveru telpas raksturojumu;

- kondicionieriem jābūt paredzētiem darbam 24h diennaktī visu gadu. Pretendentam ir jāpiedāvā iekārtas, kas spēs darboties visu gadu, ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus (~ -40 līdz + 40 grādi pēc Celsija skalas);

- vadība: iekārtu monitoringam un konfigurēšanai ir jābūt veicamai izmantojot:

1. vadības pulti ar tekstuālu displeju, kas nodrošina kļūdu paziņojumus teksta veidā un notikumu reģistrēšanu;

2. izmantojot pie iestādes esošā lokālā datortīkla pieslēgtu darba staciju, ar kuras palīdzību ir iespējams pieslēgties pie iekārtām, izmantojot HTTP protokolu;

- strāvas pazušanas gadījumiem iekārtām jābūt aprīkotām ar autorestarta funkciju ar uzstādīto parametru saglabāšanu;

- iekārtu iekšējo daļu trokšņu līmenis – ne vairāk kā 75 dB (A);

- iekārtām ir jābūt aprīkotām ar gaisa filtriem.

1.4. Garantija un citi nosacījumi

- visām iekārtām jānodrošina garantija 3 gadi, ieskaitot visus nepieciešamos profilaktiskos darbus garantijas periodā (ieskaitot filtra elementu un to nomaiņu saskaņā ar ražotāja noradīto periodiskumu);

- kondicioniera dzesētāja / kondensatora izvietojums ir uz ēkas jumta (3 stāvu ēka);

- piegādātājs nodrošina preces ar nepieciešamajām lietošanas dokumentiem preču normālai ekspluatācijai;

- preces ir jāpiegādā un to uzstādīšana jāveic Centrālā statistikas pārvalde ēkā, A.Paulāna ielā 3a, Preiļos;

- preču piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība jāveic 30 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža;

- visiem iekārtas parametriem ir jābūt apstiprinātiem ar izdruku no ražotāja aprēķina datorprogrammas;

- iekārtu ražotājrūpnīcai ir jābūt sertificētai pēc ISO 9001 vai ekvivalents;

- iekārām ir jābūt paredzētām Eiropas Savienības tirgum;

- iekārtā ir jābūt izmantotiem ES atļautajiem aukstuma nesējiem R407 vai R410a.

2. Darbu izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto preču piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība jāveic 30 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/26 „Kondicionēšanas iekārtu piegāde” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.7. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.8. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.9. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 17.augustam plkst.10.00.

3.9.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.9.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto preču piegādi, uzstādīšanu, darbinieku apmācību un garantijas apkalpošanu 3 gadu periodā, ieskaitot visus nepieciešamos profilaktiskos darbus garantijas periodā (ieskaitot filtra elementu un to nomaiņu saskaņā ar ražotāja noradīto periodiskumu). Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai vienībai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Priekšnieka vietnieks N.Tālers, 67366650, Norberts [dot] Talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

29231200-9 (Gaisa kondicionēšanas iekārtas);

45331220-4 (Gaisa kondicionieru uzstādīšana).