CSP 2010/24

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/24
Izsludināšanas datums: 
24.08.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas pilnveidošana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
19.07.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
19.07.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA FMS Ls 11 630.52

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 8.jūlija sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/37).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas (turpmāk – LSIS) pilnveidošana saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1. Laika tabeļu apstiprināšanas izmaiņas.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai struktūrvienības apstiprināšanas solī laika tabeles apstiprināšana tiktu veikta atbilstoši šādām prasībām:

· Daļas laika tabeli apstiprina augstākstāvošā departamenta vadītājs;

· Departamenta laika tabeli apstiprina departamenta kartiņā norādītais laika atskaišu apstiprinātājs, vai, ja departamenta kartiņā apstiprinātājs nav norādīts, tad pats departamenta vadītājs.

2. Laika tabeļu pārskata izmaiņas.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai departamenta direktors redzētu pakārtoto daļu laika tabeles šādos skatos:

· Laika tabeļu apskatīšana / Visas man piesaistītās / Visas;

· Laika tabeļu apskatīšana / Visas man piesaistītās / Pēc struktūrvienības.

3. Laika tabeļu papildināšana ar statusu „gatavs apstiprināšanai”.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai katrs laika tabeles apstiprinātājs sistēmā noteiktajā apstiprināšanas secībā saņem informatīvu paziņojumu e-pastā par laika tabeles gatavību apstiprināšanai. Par laika tabeli gatavu apstiprināšanai uzskatāma laika tabele, kurai līdz norādītajam ziņojuma datumam ir aizpildītas un apstiprinātas visas laika atskaites, ņemot vērā darbinieku kartiņā norādītos darba attiecību izbeigšanas, uzsākšanas datumus.

4. Produktu kartiņas papildināšana ar papildus laukiem.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai projekta kartiņā „Papildinformācija par projektu” sadaļā varētu ievadīta šādas informācijas pozīcijas:

· Angliskais nosaukums;

· Projekta līguma numurs;

· Projekta līguma parakstīšanas datums;

· Finansējuma avots;

· Noslēgtā līguma summa;

· Ārējais finansējums;

· Valsts budžeta līdzfinansējums;

· Atskaites veids + datums. Pozīcijā iespējams norādīt vienu no šādiem atskaites veidiem: starpposmu tehniskā, starpposmu finanšu, noslēguma tehniskā, noslēguma finanšu;

· Saņemtā maksājuma veids + summa + datums. Pozīcijā iespējams norādīt vienu no šādiem saņemtā maksājuma veidiem: priekšapmaksa, gala maksājums, cits maksājums;

· Projekta gala summa;

· Projekta vispārīgais apraksts;

· Sasniegto rezultātu apraksts;

· Piezīmes.

5. Produktu sadaļas „Papildus informācija” nosūtīšana uz analīzes moduli.

Nepieciešams nosūtīt uz analīzes moduli projekta kartiņas „Papildinformācija par projektu” ievadīto informāciju:

· Angliskais nosaukums;

· Projekta līguma numurs;

· Projekta līguma parakstīšanas datums;

· Finansējuma avots;

· Noslēgtā līguma summa;

· Ārējais finansējums;

· Valsts budžeta līdzfinansējums;

· Atskaites veids + datums. Pozīcijā iespējams norādīt vienu no šādiem atskaites veidiem: starpposmu tehniskā, starpposmu finanšu, noslēguma tehniskā, noslēguma finanšu;

· Saņemtā maksājuma veids + summa + datums. Pozīcijā iespējams norādīt vienu no šādiem saņemtā maksājuma veidiem: priekšapmaksa, gala maksājums, cits maksājums;

· Projekta gala summa;

· Projekta vispārīgais apraksts;

· Sasniegto rezultātu apraksts;

· Piezīmes.

6. Produktu izvēlnes papildināšana.

Nepieciešams nodrošināt iespēju kārtot produktus pēc numura vai nosaukuma, veidojot laika atskaiti un izvēloties produktus, aktivitātes no sadaļas „Visas aktivitātes”.

7. Manuālā personalizētā produktu, aktivitāšu saraksta papildināšana.

Veidojot laika atskaiti, nepieciešama nodrošināt iespēju manuāli pielikt un izņemt produktus, aktivitātes no personalizētā saraksta. Manuāli pievienotie produkti / aktivitātes no saraksta izņemami tikai manuāli. Pārējo sarakstu elementu apstrāde notiek automātiski atbilstoši pašreizējam procesam.

8. Struktūrvienības aktivitāšu saraksta papildināšana.

Veidojot laika atskaiti, nepieciešams nodrošināt departamenta direktoram visu departamenta pakārtoto daļu produktu, aktivitāšu izvēles iespēju sadaļā "Struktūrvienības aktivitātes". Par departamenta direktoru uzskatāms departamenta kartiņas laukā „Atbildīgais par struktūrvienību” norādītā persona.

9. Sadaļa „Atskaites / Projektu atskaites” nosaukuma maiņa.

Nepieciešams pārsaukt atbilstošo sadaļu par "Atskaites / Produkta laika kopsavilkums".

10. Projekta laika kopsavilkuma papildināšana ar amatu.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai projekta laika kopsavilkumā aiz darbinieka vārda, uzvārda būtu redzams darbinieka amats.

11. Plānošanas papildinājumi.

11.1. Amatu kategorijas slodzes un darba dienu samaksas ieviešana amatu sarakstā un plānotā amata kartiņā

Papildus funkcionalitāte amatu plānošanā, lai amatus pēc izvēles varētu plānot slodzēs un darba dienās.

Jābūt iespējai amatu sarakstā norādīt amata kategorijas, un katrai amata kategorijai atbilstošo dienas algu un mēnešalgu. Izvēloties amatu un amata kategoriju plānotā amata kartiņā, automātiski jāielasa amata sarakstā norādītā dienas alga vai mēnešalga.

11.2. Plānotā amata struktūrvienības norādīšana.

Izmaiņas nepieciešamas, lai plānojot jaunos produktus, būtu iespējams noteikt, kādu struktūrvienību darbinieki tiks iesaistīti produkta realizācijā.

11.3. Sociālā nodokļa un pabalstu iznešana atsevišķā pozīcijā plānošanas skatos.

Nepieciešams automātiski izveidot sociālā nodokļa un pabalstu pozīcijas plānošanas skatos no plānotajiem amatiem. Atbilstošās pozīcijas radīšanai izmantojams amata dokumentā norādītie sociālā nodokļa un pabalstu EKK kodi.

Nepieciešams izstrādāt sistēmas darbību, kas automātiski izveido sociālā nodokļa un pabalstu pozīcijas no jau saplānotajiem amatiem.

11.4. Sociālā nodokļa un pabalstu iznešana atsevišķā pozīcijā plānošanas skatos.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai plānotā amata kartiņā sociālais nodoklis un pabalsti tiktu parādīts tabulas veidā dalījumā pa mēnešiem.

11.5. Atvaļinājuma tabulas ieviešana plānotā amata kartiņā.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai amata plānošanas kartiņā būtu redzama tabula ar atvaļinājuma naudām sadalīta pa mēnešiem. Atvaļinājuma nauda aprēķināma pēc formulas Plānotais atalgojums x 0.083 x plānotā slodze. Vienlaicīgi ir jābūt iespējai arī atvaļinājumus neplānot.

Plānošanas skatos plānotās atvaļinājuma naudas rādāmas kā atsevišķa pozīcija ar tādu pašu EKK kodu, kā plānotais amats.

Sociālais nodoklis aprēķināms no plānotajām atvaļinājuma naudām un plānotajām algām.

11.6. Izdevumu plānošana pēc summas vai daudzuma.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai izdevumus varētu plānot pēc summas vai daudzuma.

Ja tiek norādīta konkrēta izdevumu pozīcija, piemēram, pasta izdevumi – vēstules, tad plānošana notiek ievadot daudzumu katram mēnesim.

Ja plānošanai izvēlēts EKK kods, tad plānošana notiek ievadot konkrētu summu katram mēnesim.

11.7. EKK pozīciju summēšana pa mēnešiem plānošanas skatos.

Nepieciešams veikt izmaiņas plānošanas skatos, lai plānotie izdevumi tiktu summēti pa mēnešiem līdzīgi kā kopsumma.

11.8. Papildus funkcionalitāte-Iespēja saglabāt plānu ar esošo versijas numuru.

Nepieciešams izveidot papildus funkcionalitāti plānošanas sistēmā, lai varētu saglabāt plānu arī ar jau esošu plāna versiju, tādejādi ierobežojot analīzes blokā esošo versiju skaitu.

12. Laika tabeles papildināšana ar apstiprinātāja vārdu, uzvārdu, laiku, kad laika tabele nosūtīta uz grāmatvedību.

Nepieciešams veikt izmaiņas, lai laika tabeles izdrukā automātiski kā apstiprinātājs tiktu ielikts pēdējais laika tabeles apstiprinātājs un kā apstiprināšanas datums automātiski tiktu ielikts datums, kad tabele tiktu nosūtīta uz grāmatvedību.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītie darbi jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 3 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/24 „Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas pilnveidošana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pieredze LSIS vai ekvivalentas sistēmas, kurā tiek izmantotas Lotus Notes, Microstrategy un Horizon sistēmu tehnoloģijas, projektēšanā, izstrādē un ieviešanā. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par to, ka pretendentam ir pieredze LSIS vai ekvivalentas sistēmas projektēšanā, izstrādē un ieviešanā, norādot pasūtītāju nosaukumu, adresi, pasūtītāju kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru par vismaz trijiem iepriekšējiem gadiem. Ekvivalentas sistēmas gadījumā jāuzrāda tās ieviešanas vieta un kontaktpersonas.

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.10. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.11. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 19.jūlijam plkst.10.00.

3.11.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.11.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore J.Dišereite, 67366913, janina [dot] disereite [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

72230000-6: Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi