CSP 2010/23

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/23
Iepirkuma priekšmets: 

Centrālās statistikas pārvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma” modernizācija

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
19.07.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
19.07.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA Mikrokods Ls 13 310.00

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 8.jūlija sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/37).

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Centrālās statistikas pārvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma” modernizācija saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Tehniskajā specifikācijā izmantotie saīsinājumi

AIPS

Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

ĢIS

Ģeogrāfiskā informācijas sistēma

NĪVKIS

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

VZD

Valsts zemes dienests

VAR

Valsts adrešu reģistrs

 

Centrālās statistikas pārvaldē ir izstrādāta speciāla aplikācija AIPS, kura izmanto GIS tehnoloģijas. AIPS lieto dažādu mērogu Latvijas teritorijas kartes (M 1:50 000; M 1:10 000; M 1:2 000), no kurām, izmantojot GIS tehnoloģiju iespējas, pēc norādītiem nosacījumiem izveido apsekojuma iecirkņus. Iecirkņi ir paredzēti intervētāju darba sadalīšanai, tajos tiek atainota informācija par būvēm (topogrāfiskās kartes, ka arī dati no NĪVKIS) un deklarēto iedzīvotāju skaitu (informācija no PMLP), kā arī informācija no valsts adrešu reģistra.

Sakarā ar izmaiņām darba metodoloģijā ir nepieciešams veikt šādas izmaiņas AIPS:

1. izveidot AIPS papildus karšu slāni ar Latvijas pilsētas administratīvajam robežām, kuru varēs lietot iecirkņu automātiskās veidošanas algoritmā kā papildus nosacījumu;

2. izveidot AIPS papildus funkcionalitāti, kura nodrošinās divu dažādu automātiskās iecirkņu veidošanas algoritmu lietošanu. Viens no automātiskās iecirkņu veidošanas algoritmiem ir AIPS esošais iecirkņu veidošanas algoritms ar iespēju lietot iepriekš minēto pilsētas administratīvo robežu slāni, otrs – jāizveido automātiskās iecirkņu veidošanas algoritms, kurš nodrošinās iecirkņu automātisko izveidi, ievērojot pilsētas administratīvas robežas un novadu robežas. Automātiskās iecirkņu veidošanas laikā, iecirkņi nedrīkst iziet no pilsētas robežām un novadu robežām. Visi pārējie iecirkņu veidošanās nosacījumi paliek nemainīgi abiem algoritmiem.

3. veikt ielas slāņa izveidi no VZD VAR ielu grafiskās daļas, kuru turpmāk varēs lietot iecirkņu veidošanas laikā. Veidojot iecirkņus, ielas nosaukumam ir jāparādās katrā iecirkni, ja iecirknī iekļautais ielas posms ir pietiekami liels ielas nosaukuma atspoguļošanai.

4. nodrošināt intervētāju iecirkņu karšu izveidi šādos veidos:

· automātiski jāveido intervētājam paredzētas teritorijas eksporta datne „PDF” formātā, kuras nosaukums ir iecirkņa numurs. Jāparedz iespēja definēt, kurai teritorijai ir jāveido iecirkņu kartes. Kartē tiks atspoguļots apsekojuma iecirknis un blakus iecirkņu teritorija. Intervētājam apsekošanai paredzētas adreses tiek iezīmētas ar karodziņiem, apsekošanai neparedzētas adreses iezīmē ar citas krāsas karodziņiem, citiem intervētājiem paredzētās adreses iezīmē kā punktus vai citāda iezīme kartē. Kartē virs ēkām jāparādās mājas numuram vai nosaukumam, kuram jābūt skaidri redzamam. Jābūt iespējai mainīt krāsu un izmēru karodziņiem, kā arī regulēt slāņu spilgtumu un caurskatāmību. Iecirkņu robežas līnijai jābūt skaidri redzamai. Iecirkņu karte ir jāveido pēc šāda principa: iecirkņa kopskats, izmantojot mērogu M1:5000 pilsētas teritorijām un izmantojot mērogu M1:10000 lauku teritorijām. Izmantojot „Adobe Reader”, sagatavoto karti var pietuvināt un attālināt. PDF faila lapas parametrs = A-1, fails netiks drukāts.

· automātiski jāveido intervētājam paredzētas teritorijas eksporta datne „PDF” formātā, kuras nosaukums ir iecirkņa numurs (viens vai vairāki faili, ja ir vairāki faili – faila nosaukums sastāv no simbola „D”, iecirkņa numura un lapas numura, kurš ir atdalīts ar „_”simbolu). Jāparedz iespēju definēt kurai teritorijai ir jāveido iecirkņu kartes. Kartē tiks atspoguļots apsekojuma iecirknis un blakus iecirkņu teritorija. Intervētājam apsekošanai paredzētas adreses tiek iezīmētas ar karodziņiem, apsekošanai neparedzētas adreses iezīmē ar citas krāsas karodziņiem, citiem intervētājiem paredzētās adreses iezīmē kā punktus vai citāda iezīme uz kartes. Kartē virs ēkām jāparādās mājas numuram vai nosaukumam. Jābūt iespējai mainīt krāsu un izmēru karodziņiem, kā arī regulēt slāņu spilgtumu un caurskatāmību. Iecirkņu robežas līnijai jābūt skaidri redzamai. Iecirkņu karte ir jāveido pēc šāda principa: iecirkņa kopskats, izmantojot mērogu M1:5000 pilsētas teritorijām un izmantojot mērogu M1:10000 lauku teritorijām. Kartēm jābūt numurētām un katras kartes labajā apakšējā stūrī ir jābūt karšu komplekta kopskatam, kurā tiek atspoguļoti karšu lapas numuri. Karšu izdrukas formāts ir A-3.

5. veikt atjaunota kartogrāfiska materiāla pielāgošanu un importu AIPS, kas sastāv no M1:10000 un ortofoto kartes materiāla TIFF formātā.

6. veikt nepieciešamās izmaiņas AIPS esošajā dokumentācijā.

2. Darbu izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Pretendents sagatavo un kopā ar piedāvājumu iesniedz tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto darbu izpildes un apmaksas grafiku.

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītie darbi saskaņā ar pretendenta sastādīto grafiku jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam līdz 2010.gada 10.decembrim.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/23 „Centrālās statistikas pārvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma" modernizācija” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību,pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pieredze ģeoinformācijas sistēmu izstrādē un pretendents pēdējos trijos gados ir realizējis vismaz trīs ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādes projektus. Lai apliecinātu šīs prasības, pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par to, ka pretendentam ir pieredze ģeoinformācijas sistēmu izstrādē vairākiem pasūtītājiem, norādot pasūtītāju nosaukumu, adresi, pasūtītāju kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru par vismaz trijiem iepriekšējiem gadiem, kā arī informāciju par realizētajiem projektiem, norādot projekta izmaksu summu, projekta nosaukumu, tā īsu aprakstu, pakalpojuma saņēmēju un pakalpojuma saņēmēja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru.

3.4. Vismaz trīs pretendenta eksperti, kuri tiks iekļauti tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildes grupā, ir ar profesionālo kvalifikāciju un pieredzi ģeogrāfisko informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē un ieviešanā. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz ekspertu, kuri tiks iekļauti tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildes grupā, dzīves gājumu (CV) aprakstus. Par ekspertiem, kuri ir bijuši CSP ĢIS AIPS izstrādes grupā, jānorāda to vārds un uzvārds.

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.10. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.11. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 19.jūlijam plkst.10.00.

3.11.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.11.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Informātikas departamenta direktors P.Onufrijevs, 67366807, Pavels [dot] Onufrijevs [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

72230000-6: Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi