CSP 2010/22

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/22
Iepirkuma priekšmets: 

Portatīvo datoru piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
22.07.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
22.07.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" Ls 19 269.25

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 8.jūlija sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/37).

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir portatīvie datori saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Portatīvie datori

Skaits

Displejs

13.3" WXGA

25

Izšķirtspēja

Vismaz 1280x800

Procesors

Intel Core 2 Duo SU9400 vai ekvivalents procesors, kura veiktspēja pēc 3DMark'06 CPU testu rezultātiem ir vismaz 1100 punkti.

Operatīvā atmiņa

2GB

Cietais disks

120GB SATA 2.5"

Video

Ne mazāk kā 256MB, var izmantot galveno portatīvā datora atmiņu

Audio

Iebūvēti skaļruņi

Skaņas karte

Iebūvēta

USB

Vismaz 2 USB 2.0

Bluetooth

Iebūvēts

3G

Iebūvēts

3G aparatūras konfigurācija

Nokonfigurēts tā, lai ievietojot jebkura Latvijas operatora SIM karti tiek nodrošināts pakalpojums

Paplašinājuma porti

RJ-45

 

SIM kartes slots

Tīkla karte

10/100/1000 Ethernet

Wlan

802.11 b/g

Baterijas darbības ilgums

Vismaz 6 stundas

Svars, kg

Nepārsniedz 1,75 kg (portatīvā datora svars ar piedāvājumā iekļauto bateriju, bez ārējās barošanas iekārtas)

Klaviatūra

ENG

Rādītājierīce (Pointing device)

Skārienpaliktnis (Touch pad)

Operētājsistēma

Microsoft Windows Vista Business OEM vai jaunāka versija *

Sistēmas atjaunošanas disks

Iekļauts

Garantija

Vismaz 3 gadi datoram un visām tā komponentēm un 1 gads baterijai, no preču piegādes brīža

Barošanas kabelis

Iekļauts

Savietojamība

Piedāvātajam portatīvo datoru modelim jābūt uzskaitītam kā savietojamam ar piedāvāto Microsoft operētājsistēmu, ko apliecina izdrukas no Windows Catalog mājas lapas.

* portatīvos datorus pieļaujams piegādāt tikai ar Microsoft operētājsistēmām, jo uz tiem darbosies pēc pasūtījuma izgatavota programmatūra datu vākšanai, kura izstrādāta ar Microsoft .Net tehnoloģijām.

Nenodefinētās prasības

  • Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni, vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.

  • Ja ir minētas preču zīmes (ar piezīmi vai ekvivalents), tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  • Katras programmatūras veids ir jāpiegādā uz nesēja (CD vai DVD) vienā eksemplārā.

  • Piegādātājs nodrošina preces ar nepieciešamajām lietošanas dokumentiem preču normālai ekspluatācijai.

  • Katras programmatūras licences veids ir jāpiegādā uz nesēja (CD vai DVD) atbilstoši piegādājamo licenču vienību skaitam (neattiecas uz klientu licenču (CAL) piegādi).

  • Gadījumā, ja tiek piegādātas licences, kas ir ekvivalentas prasītajām licencēm, piegādātājam ir jānodrošina apmācības programmatūru lietotājiem, atbilstoši licenču skaitam. Cenai par apmācību jābūt iekļautai finanšu piedāvājumā.

2. Darbu izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītās preces jāpiegādā un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/22 „Portatīvo datoru piegāde” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.7. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.8. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.9. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 22.jūlijam plkst.10.00.

3.9.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.9.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādīto preču piegādi. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai vienībai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Informātikas departamenta direktors P.Onufrijevs, 67366807, Pavels [dot] Onufrijevs [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

30213100-6: Portatīvie datori.