CSP 2010/16

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/16
Iepirkuma priekšmets: 

Metāla plauktu piegāde un uzstādīšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
07.06.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
28.06.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "R&T" - Ls 3648.15

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 29.aprīļa sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/14).

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Tehniskajā specifikācijā aprakstīto preču piegāde Latvijas Republikas Centrālai statistikas pārvaldei Rīgā, Lāčplēša ielā 1 un to uzstādīšana Pasūtītāja telpās.

Tehniskā specifikācija

1. Iepirkuma apjoms: 50 gab.

2. Piegādes vieta: Rīgā, Lāčplēša ielā 1.

3. Plauktu uzstādīšanu CSP telpās jāveic piegādātājam.

4. Plauktiem ir jābūt izgatavotiem no nekorodējoša metāla vai visām plaukta virsmām ir jābūt nokrāsotām ar krāsu, kas aizsargā pret koroziju. Krāsai ir jābūt gaiši pelēkā tonī.

5. Visām plauktu veidojošo elementu šķautnēm ir jābūt noapaļotām ar R=>1,5 mm. Uz elementu šķautnēm un virsmā nedrīkst būt atskabargas.

6. Plauktam ir jābūt ar izmēriem 2000 x 900 x 600 mm (augstums x platums x dziļums).

7. Plauktam ir jābūt aprīkotam ar 5 plauktiņiem smagsvara preču izvietošanai.

8. Katram no pieciem plauktiņiem un visam plauktam kopā ir ilglaicīgi (vairāki gadi) bez redzamām un paliekošām deformācijām jāiztur vienmērīgi izkliedētu statistiku slodzi 185 kg/kv.m. apjomā katrā plauktiņā (500 kg visā plauktā). Vienlaicīgi katram plauktiņam bez redzamām un paliekošām deformācijām ir jāiztur koncentrētu statistisku slodzi plauktiņa visvājākajā punktā 36 kg apjomā.

9. Starpplauktiņu attālumam ir jābūt regulējamam diapazonā no 50 līdz 1950 mm ar soli 50 mm.

10. Plaukta vertikālo statņu ļodzes koeficientam ir jābūt vismaz ar pieckārtīgu drošību ekspluatācijas gadījumiem, ja plaukts tiek izmantots visnelabvēlīgākajā kombinācijā kā atsevišķi stāvoša konstrukcija, kura sastāv tikai no vertikālajām statnēm, augšējā un apakšējā plauktiņiem. Pie kam augšējais plauktiņš ir noslogots ar vienmērīgu statistisku slodzi 185 kg/kv.m. Plauktu savstarpēja sastiprināšana nevar kalpot kā ļodzes koeficienta palielināšanas faktors.

1.1. Specifikācijā Nenodefinētās prasības:

1.1.1. Piegādātājs nodrošina preces ar nepieciešamajām lietošanas dokumentiem preču normālai ekspluatācijai.

1.1.2. Specifikācijā iekļauto preču garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam kā 2 gadi, precēm ir jābūt jaunām, tās nedrīkst būt bijušas ekspluatācijā. Precēm ir jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā norādītās preces ir jāpiegādā un jāuzstāda Pasūtītājam 1.punktā norādītajās adresē divu nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. Līgums ir spēkā līdz piegādāto preču garantijas termiņa beigām.

 

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasībupretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/16 „Metāla plauktu piegāde un uzstādīšana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.4. Pretendentam ir praktiskā darba pieredze specifikācijā norādīto preču piegādē un uzstādīšanā vairākiem Pasūtītājiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par to, ka pretendentam ir praktiskā darba pieredze specifikācijā norādīto preču piegādē un uzstādīšanā vairākiem pasūtītājam, norādot pasūtītāju nosaukumu, adresi, piegādes apjomu, pasūtītāju kontaktpersonu vārdu, uzvārdu un telefona numuru.

3.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.6. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Finanšu piedāvājumu ir jāsastāda latos bez PVN. Cenas piedāvājumā ir jāuzrāda ar tādu zīmju skaitu aiz komata, lai to reizinājums ar vienību skaitu dotu ailes “summa kopā” vērtību.

3.7. Pretendents piedāvājumam pievieno elektronisko datu nesēju (CD-ROM), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.10. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Brošūras, bukleti, informatīvie materiāli var būt arī angļu vai krievu valodā.

3.11. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 7.jūnijam plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

 

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar tehniskajā specifikācijā norādīto preču piegādi un uzstādīšanu pie pasūtītāja. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP Juridiskās daļas Iepirkumu speciālists Andris Strolis, telefons 67 366 746, mob.tel. 26 426955; e-pasts: Andris [dot] Strolis [at] csb [dot] gov [dot] lv vai Lietvedības un arhīva daļas vadītāja Pārsla Podiņa, telefons 67366772.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Lai izvērtētu tehnisko piedāvājumu, komisija var pieprasīt Pretendentam iesniegt piedāvāto preču paraugu un veikt to atbilstības pārbaudi tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Neatbilstību gadījumā komisija Pretendentu izslēdz no turpmākas izskatīšanas iepirkuma procedūrā. Iepirkuma procedūras uzvarētāja iesniegtie preču paraugi paliek pie Pasūtītāja un kalpo kā etaloni visā līguma darbības laikā.

8.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

39131100-0: Arhīva plaukti.

PielikumsIzmērs
metaala_plauktara_seejums.jpg23.34 KB