Statistikas padome

Statistikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas par oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Statistikas padomes darbojas saskaņā ar nolikumu. Statistikas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Statistikas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Statistikas padomes locekli darbam padomē var apstiprināt atkārtoti.

Statistikas padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Centrālā statistikas pārvalde: Lāčplēša iela 1, Rīga. Tālr. 67366642. E-pasts: padome [at] csb [dot] gov [dot] lv

Saskaņā ar ekonomikas ministra 2016.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.11 un šajā rīkojumā veiktajiem grozījumiem ir noteikts šāds Statistikas padomes sastāvs:

 

Padomes priekšsēdētājs

Aija Žīgure               Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece

Padomes locekļi

Agris Caune             Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes vadītājs

Inese Olafsone         Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības eksperte

Juris Krūmiņš           Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas Universitātes profesors

Zigmārs Ķikāns         Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors

Lauris Linabergs       Datu valsts inspekcijas Otrās uzraudzības daļas vecākais eksperts

Aino Salmiņš            Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

Jānis Salmiņš           Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja vietnieks

Solveiga Siliņa         Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte

Biruta Sloka            Latvijas Statistiķu asociācijas prezidente, Latvijas Universitātes profesore

Silvija Nora Kalniņš   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktores vietniece

Vladislavs Vesperis   Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Līva Šteinberga       Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperte