Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēra noteikšana

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
4.pants. Mēnešalgas apmēra noteikšanas vispārīgie principi sadalījumā pa amatu grupām

(2) Šajā likumā paredzētajos gadījumos amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk — mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos euro, piemērojot attiecīgu koeficientu. Aprēķināto mēnešalgu izmaksā, to noapaļojot pilnos euro.

Iepazīties ar pilnu likuma tekstu

 

Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa mēnešalgas apmēra noteikšana

Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
61.pants. Valde

(3) Valdes locekļa mēnešalgu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro un kam atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 6. Valdes locekļa mēnešalgu pārrēķina katru gadu un pārrēķināto mēnešalgu sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.aprīli. Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un atbilstoši sabiedrības lielumam mēnešalgas noteikšanai piemērojamo maksimālo koeficientu nosaka Ministru kabinets.

 

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro)

2010

633

2011660
2012685
2013716
2014765

Iepazīties ar pilnu likuma tekstu