Personāls

Centrālā statistikas pārvalde, kā  galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī, nodrošina iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides prasībām un procesiem.  Ar mērķi uzlabot  statistikas precizitāti un saskaņotību iestādē nepārtraukti tiek pilnveidotas statistikas metodoloģijas, īstenoti matemātiskās modelēšanas un prognozēšanas uzdevumi, kā arī pilnveidota izlases apsekojumu datu svēršanas metodoloģija. Pārvaldes personāls raksturojams kā profesionāls un tā kompetences līmenis ļauj pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskajās institūcijās. Visvairāk pārstāvēti ir statistikas un ekonomikas jomas speciālisti ar iegūtu augstāko izglītību ekonomikā, statistikā, statistikas matemātikā, matemātikā, finansēs un  IT.  
 
76,7 % pārvaldē strādājošajiem ir iegūta  augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība, vidējā profesionālā un vidējā izglītība – 22,7%, savukārt ar pamata izglītību strādā 0,6 %.
Lielākā daļa nodarbinato (60 %) izglītību ieguvuši ar statistiku, ekonomiku vai IT saistītās jomās, no pārējām visvairāk pārstāvēta ir socioloģija, komunikācijas zinātnes, matemātika un tiesību zinātnes.
 
No visiem pārvaldē strādājošajiem 14% vīrieši un 86% – sievietes. 
 
Pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) sistēmā uz 2016. gada 31. decembri ir apstiprinātas 560 amatu vietas, no kurām pēc statusa  271 ierēdņu amati un 289 – darbinieku amati, kā arī nodarbināti 8 ārštata darbinieki, no tiem 5 darbinieki veica tehniskā personāla funkcijas un 3 darbinieki nodrošināja programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” Granta līgumu projektu darbu izpildi. Lielākā daļa tiek nodarbināti centrālajā iestādē Rīgā (75 % no kopējā skaita), bet pārējie strādā reģionālajās struktūrvienībās: Kuldīgas, Preiļu un Valmieras datu savākšanas un apstrādes centros. 21 % no nodarbināto skaita ir darbinieki, kuri darbu veic dažādos Latvijas reģionos, un tie ir intervētāji un cenu reģistratori.
 
Lai piesaistītu, attīstītu, motivētu un saglabātu profesionālus, uz rezultātu orientētus un ieinteresētus darbiniekus, Personāla stratēģijā 2016.-2018. gadam noteikti četri prioritārie darbības virzieni: darbinieku profesionālo kompetenču paaugstināšana, darbinieku motivācijas sistēmas pilnveide, darba rezultātu, snieguma paaugstināšana, uz inovatīviem risinājumiem un iesaistīšanos iestādes mērķu sasniegšanā vērsta iekšējās darba vides kultūra. 
 
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi  tiek organizēti, izmantojot ārējās un iekšējās mācības, atbalstot dalību Eiropas statistiķu kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, un no 2016. gada ir izveidota e-apmācību vietne kā viens no iekšējās komunikācijas kanāliem zināšanu pārbaudei, iekšējai testēšanai un atgriezeniskās saites saņemšanai par mācībām, pieredzes apmaiņai.