Dokumenti

Pamatdokuments, kas regulē CSP un citu statistikas ražošanā iesaistīto iestāžu darbību, ir Statistikas likums. Latvijas un Eiropas statistikas iestāžu darbību regulē arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku.

Statistikas likums nosaka: 

 • Oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu;
 • Oficiālās statistikas nodrošināšanas organizēšanu;
 • Datu izplatīšanas noteikumus.
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku nosaka:
 • Eiropas statistikas sistēmas organizāciju;
 • Eiropas statistikas veidošanu;
 • Statistikas kvalitātes kritērijus un Eiropas statistikas prakses kodeksa piemērošanu;
 • Eiropas statistikas izplatīšanu.
 
2004. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 994 “Centrālās statistikas pārvaldes nolikums” formulē CSP funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī vispārīgi nosaka CSP struktūru.
 
2005.gada 12.janvāra iekšējais normatīvais akts Nr.2-NOR/REG "Centrālās statistikas pārvaldes reglaments" detalizēti nosaka CSP struktūru, kā arī CSP darba organizāciju un tās amatpersonu un darbinieku kompetences. Katrai CSP struktūrvienībai ir savs reglaments, kurā detalizēti noteiktas šīs struktūrvienības funkcijas un uzdevumi, struktūrvienības amatpersonu un darbinieku tiesības un pienākumi. Organizācijas struktūra sadaļā → Par mums.
 
Ne retāk kā reizi 10 gados CSP organizē un nodrošina Tautas skaitīšanas veikšanu saskaņā ar Statistikas likumu.

Lai nodrošinātu Latvijas statistikas sekmīgu darbību Eiropas statistikas sistēmā, 2010.gada aprīlī bija nepieciešams pildīt 306 Eiropas Savienības tiesību aktu prasības dažādās statistikas jomās, tajā skaitā 226 regulas, 66 lēmumi, 13 direktīvas un 1 ieteikums.

CSP savā darbībā ievēro Eiropas statistikas prakses kodeksā [1] noteiktos principus:

 • būt profesionāli neatkarīgai iestādei;
 • nodrošināt statistikas kvalitāti un datu konfidencialitāti;
 • izmantot pārbaudītu un atzītu metodoloģiju;
 • strādāt pie respondentu slodzes samazināšanas;
 • informāciju izplatīt savlaicīgi un punktuāli;
 • vienlīdzīgi izturēties pret visiem lietotājiem, nodrošinot statistisko datu pieejamību un skaidrību; u.c.

CSP statistikas darba procesā ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisijas ārkārtas sesijā 1994. gada 11.–15. aprīlī pieņemtos Oficiālās statistikas pamatprincipus[2]. Svarīgākie no tiem ir:

 • statistiskās informācijas pieejamība jebkuram lietotājam ar vienādiem nosacījumiem;
 • datu avotu, metožu un procedūru caurspīdīgums;
 • lietotāju apmācība;
 • sabalansēta datu vākšanas metožu, izmantošana, t. sk. arī no administratīviem avotiem, ņemot vērā datu kvalitāti, savlaicīgumu, izmaksas un respondentu noslodzi;
 • adekvāti un sabiedrībai pieejami normatīvie akti statistikas jomā, statistikas institūciju sadarbība valsts iekšienē un starp valstīm;
 • starptautiski atzītu koncepciju, klasifikāciju un metožu lietošana.

 


[1] Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par valsts un kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību; Komisijas ieteikums par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību (Briselē 25.05.2005 COM(2005) 217 galīgā redakcija).

[2] 2013.gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas 44.sesijā tika pārskatīta Oficiālās statistikas pamatprincipu preambula