H. ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

H1. Informācijas sabiedrības statistika
IKT sektora uzņēmumu statistikas rādītāji – gada dati

Publicēšanas termiņš:

12 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Pievienotā vērtība, uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, saražoto produktu pārdošana, IKT produktu imports un eksports, mēneša vidējā bruto darba samaksa, nodokļi, peļņa

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Datu krājumā “Par informācijas sabiedrību Latvijā”

Turpmākās revīzijas:

grafiks

22 mēneši pēc pārskata perioda

apjoms

Pēdējais pieejamais periods

Revīziju iemesli

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datu un ārējās tirdzniecības datu precizēšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

H2. Inovācijas
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

H3. Zinātne
Plānotās revīzijas netiek veiktas.