Vides aizsardzības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
27. Vides aizsardzības statistika
27.1.Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pārstrādes un apglabāšanas veidi; atkritumu klases
27.2.Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas,  kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)  Centrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenis
27.3.Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013 – 2020)Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmukopā Latvijā 
27.4.Sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
27.5.Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma radītāji – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojums, novērojumu tīkla ilggadīgo mērījumu rezultāti (pazemes ūdeņu kvantitātes monitoringa dati)kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un upju baseinu apgabaliem, pazemes ūdeņu kvantitātes monitoringa dati pa novērojumu stacijām
27.6.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – Ženēvas konvencijas Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisākopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem 
27.7.Gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās –  Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.8.Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem –  OECD, Eurostat pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"2 gadipilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
27.9.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadsapsekojumskopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000)
27.10.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens, pazemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
27.11.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsLatvijas Hidroekoloģijas institūtsgadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
27.12.Dzeramā ūdens kvalitāte lielajās ūdens apgādes sistēmās 2014.-2016.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti) (apsekojums būs pieejams 2017.gada beigās)    Veselības inspekcija3 gadipilns apsekojums lielajās ūdens apgādes sistēmās, kurās ūdens piegādes apjoms pārsniedz 1000 m3/diennaktī un/vai ar dzeramo ūdeni tiek apgādāts vairāk par 5000 personām.  saskaņā ar trīs secīgu gadu monitoringa programmāmpa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.13.Peldūdeņu kvalitāte 2016.gadā (peldvietu skaits ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu kvalitāti)Veselības inspekcijagadspilns apsekojums valstī noteiktajās oficiālajās peldvietās saskaņā ar monitoringa programmu 2016. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.14.Izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegads pilns apsekojumskopā Latvijā
27.15.Gaisa emisiju kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datuskopā Latvijā, saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2.red. A*645griezumā un pa gaisa piesārņotāju emisijām
27.16.Vides nodokļiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pēc NACE 2.red. A*645griezumā un pa nodokļu veidiem
27.17.Materiālu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datuskopā Latvijā
27.18.Gada pārskats par gaisa kvalitātiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.19.Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiemValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
27.20.Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.21.Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa upju baseiniem, pa NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
27.22.Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.23.Dzeramā ūdens kvalitāte 2016.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti)Veselības inspekcija gadsizlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmu 2016. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.24.Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, dienu skaits ar nokrišņiem 1mm un vairāk, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
27.25.Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegto informācijupa derīgo izrakteņu veidiem; krājumu kategorijām; derīgo izrakteņu atradnēm
27.26.Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu, kā arī pazemes ūdeņu) krājumu bilanceValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegto informācijupa derīgo izrakteņu veidiem un krājumu kategorijām, derīgo izrakteņu atradnēm un kopā Latvijā