Valsts statistiskās informācijas programma 2009. gadam

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2008. gada 28. oktobrī

Noteikumi Nr. 908

Rīgā (prot. Nr. 76 33. §)

 

Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu

2009.gadam

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma

5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam (pielikums).

2. Visām iestādēm, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošināt datu lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā paredzēto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 29. jūnija Direktīva 90/377/EEK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11. februāra Direktīva 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards