Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi

Publicēts: Vēstnesis , 10.11.2006, nr. 181

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

06.11.2006

Noteikumi nr. 922

Rīgā

Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi


Grozījumi: 

MK 13.02.2007. noteikumi Nr.104 / LV, 28 (3604), 16.02.2007. / Stājas spēkā 17.02.2007.
MK 08.04.2008. noteikumi Nr.257 / LV, 59 (3843), 16.04.2008. / Stājas spēkā 17.04.2008.
MK 17.02.2009. noteikumi Nr.141 / LV, 30 (4016), 24.02.2009. / Stājas spēkā 25.02.2009.
MK 09.02.2010. noteikumi Nr.114 / LV, 25 (4217), 12.02.2010. / Stājas spēkā 13.02.2010.
MK 09.11.2010. noteikumi Nr.1032 / LV, 180 (4372), 12.11.2010. / Stājas spēkā 13.11.2010.
MK 11.01.2011. noteikumi Nr.30 / LV, 8 (4406), 14.01.2011. / Stājas spēkā 01.02.2011.
MK 25.01.2011. noteikumi Nr.73 / LV, 19 (4417), 03.02.2011. / Stājas spēkā 04.02.2011.
MK 01.11.2011. noteikumi Nr.838 / LV, 175 (4573), 04.11.2011. / Stājas spēkā 05.11.2011.
MK 13.03.2012. noteikumi Nr.169 / LV, 43 (4646), 15.03.2012. / Stājas spēkā 16.03.2012.
MK 30.10.2012. noteikumi Nr.727 / LV, 174 (4777), 02.11.2012. / Stājas spēkā 03.11.2012.
MK 29.10.2013. noteikumi Nr.1184 / LV, 215 (5021), 04.11.2013. / Stājas spēkā 05.11.2013.
MK 14.10.2014. noteikumi Nr.623 / LV, 207 (5267), 20.10.2014. / Stājas spēkā 21.10.2014.
 

 

(prot. Nr.57  34.§)

 

Izdoti saskaņā ar

Valsts statistikas likuma

5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Centrālās statistikas pārvaldes izstrādātās valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas.

2. Noteikumi apstiprina šādas valsts statistikas pārskatu veidlapas:

2.1. gada:

2.1.1. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.1.2. veidlapa Nr.5-dzīvojamais fonds "Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu" (2.pielikums);

2.1.3. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.1.4. veidlapa Nr.2-EK "Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 20___. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1099/2008) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2150/2002) prasību piemērošanu (4.pielikums);

2.1.5. veidlapa Nr.2-autoceļi "Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 20__.gadā" (5.pielikums);

2.1.6. veidlapa Nr.1-dzelzceļš "Pārskats par dzelzceļa transportu 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Regulas Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (turpmāk –Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.91/2003) prasību piemērošanu (6.pielikums);

2.1.7. veidlapa Nr.1-autoceļi "Pārskats par autoceļiem 20__.gadā" (7.pielikums);

2.1.8. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.9. veidlapa Nr.1-elektrotransports "Pārskats par elektriskā transporta darbu 20__.gadā" (9.pielikums);

2.1.10. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.1.11. veidlapa Nr.5-iepirkums “Pārskats par linu un kaņepju produkcijas iepirkumu”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regulas (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 138/2004), Komisijas 2005.gada 24.februāra Regulas (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 306/2005), un Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regulas (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 909/2006), Komisijas 2008.gada 7.marta Regulas (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 212/2008), prasību piemērošanu (11.pielikums);

2.1.12. veidlapa Nr.26-ls "Pārskats par zvērkopību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 212/2008 un Komisijas Regulas Nr. 909/2006 prasību piemērošanu (12.pielikums);

2.1.13. veidlapa Nr.1-puķes/stādi "Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Regulas (EK) Nr. 543/2009, kas attiecas uz statistiku par augkopības kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 837/90 un (EEK) Nr.959/93 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 543/2009), Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 909/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004 prasību piemērošanu (13.pielikums);

2.1.14. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.15. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.1.16. veidlapa Nr.1-PROF "Profesionālās izglītības iestādes pārskats 20__./20__.mācību gada sākumā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regulas (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 452/2008) un Komisijas 2011.gada 2.februāra Regulas Nr. 88/2011, ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 88/2011), prasību piemērošanu (16.pielikums);

2.1.17. veidlapa Nr.1-augstskola, koledža "Augstskolas, koledžas pārskats 20__./20__.akadēmiskā gada sākumā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 452/2008 un Komisijas Regulas Nr. 88/2011 prasību piemērošanu (17.pielikums);

2.1.18. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.1.19. veidlapa Nr.1-akvakultūra "Pārskats par akvakultūru 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr.762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96, prasību piemērošanu (19.pielikums);

2.1.20. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.1.21. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.1.22. veidlapa Nr.1-VA “Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 295/2008) un Komisijas 2003.gada 1.septembra Regulas (EK) Nr. 1669/2003, ar ko Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz datu sērijām, kuras jāizveido uzņēmumu gada statistikai, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, prasību piemērošanu (22.pielikums);

2.1.23. veidlapa Nr.1-enerģētika "Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 20___. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (23.pielikums);

2.1.24. veidlapa Nr.1-gāze "Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (24.pielikums);

2.1.25. veidlapa Nr.1-enerģija "Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (76.pielikums);

2.1.26. veidlapa Nr.1-enerģija (pielikums) "Pielikums pārskatam 1-enerģija par 20___.gadu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (77.pielikums);

2.1.27. veidlapa Nr.1-atkritumi (lauksaimniecība) "Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2150/2002 prasību piemērošanu (78.pielikums);

2.1.28. veidlapa Nr.1-meži "Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 20____.gadā" (79.pielikums);

2.1.29. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.1.30. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.31. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.623);

2.1.32. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.1.33. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.34. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.623);

2.1.35. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.1.36. veidlapa Nr.1-zooloģiskais dārzs "Pārskats par zooloģiskā dārza darbību" (87.pielikums);

2.1.37. (svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032);

2.1.38. veidlapa Nr.1-lauku tūrisms "Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību" (89.pielikums);

2.1.39. veidlapa Nr.1-r (piens) "Pārskats par piena pārstrādi 200_.gadā" (90.pielikums);

2.1.40. veidlapa Nr.1-rūpniecība "Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 20____.gadā", kura nodrošina arī Padomes 1991.gada 19.decembra Regulas (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi un Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 912/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu Nr.3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi, prasību piemērošanu (91.pielikums);

2.1.41. veidlapa Nr.1-DVV "Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 1993.gada 15.marta Regulas (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (turpmāk – Padomes Regula Nr. 696/93) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Regulas (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 177/2008), prasību piemērošanu (92.pielikums);

2.1.42. veidlapa Nr.1-e-komercija "Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Regulas (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 808/2004) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regulas (EK) Nr.1006/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1006/2009), prasību piemērošanu (93.pielikums);

2.1.43. veidlapa Nr.1-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 1996.gada 25.jūnija Regulas (EK) Nr.2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (turpmāk - Padomes Regula Nr. 2223/96), Padomes 2000.gada 28.februāra Regulas (EK) Nr. 475/2000, ar ko groza Regulu Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (turpmāk - Padomes Regula Nr. 475/2000), un Padomes 1993.gada 22.novembra Regulas (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (turpmāk - Padomes Regula Nr. 3605/93), prasību piemērošanu (94.pielikums);

2.1.44. veidlapa Nr.1-gada “Kompleksais pārskats par darbību 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Padomes Regulas Nr. 2223/96 prasību piemērošanu (95.pielikums);

2.1.45. (svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032);

2.1.46. veidlapa Nr.1-izmaksas "Pārskats par izmaksām __________.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96 prasību piemērošanu (97.pielikums);

2.1.47. veidlapa Nr.2-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20__.ga­dā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96 prasību piemērošanu (98.pielikums);

2.1.48. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.49. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.1.50. (svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032);

2.1.51. veidlapa Nr.2-ārvalstu kontrole "Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 20__.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 20.jūnija Regulas (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību prasību piemērošanu (102.pielikums);

2.1.52. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.1.53. veidlapa Nr.5-tirdzniecība "Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām" (117.pielikums);

2.1.54. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.1.55. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.1.56. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.1.57. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.58. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.1.59. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1.60. veidlapa Nr.1-pētniecība "Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20___.gadā" (122.pielikums);

2.1.61. veidlapa Nr.2-pētniecība "Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 20___.gadā" (123.pielikums);

2.1.62. veidlapa Nr.3-pētniecība "Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20___.gadā" (124.pielikums);

2.1.63. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.1.64. veidlapa Nr.6-tirdzniecība “Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (157.pielikums);

2.1.65. veidlapa Nr.1-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (158.pielikums);

2.1.66. veidlapa Nr.2-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (159.pielikums);

2.1.67. veidlapa Nr.3-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (160.pielikums);

2.1.68. veidlapa Nr.4-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (161.pielikums);

2.1.69. veidlapa Nr.8-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (162.pielikums);

2.1.70. veidlapa Nr.9-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā”, kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (163.pielikums);

2.1.71. veidlapa Nr.1-ieguldījumi “Pārskats par ieguldījumu kustību 20__.gadā”, kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (164.pielikums);

2.1.72. veidlapa Nr.2-ieguldījumi “Pārskats par ieguldījumu kustību 20__.gadā”, kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (165.pielikums);

2.1.73. veidlapa Nr.5-ieguldījumi “Pārskats par ieguldījumu kustību 20__.gadā”, kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (166.pielikums);

2.1.74. veidlapa Nr.5-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 1998.gada 19.maija Regulas (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1165/98), Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regulas (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1158/2005), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1893/2006), prasību piemērošanu (182.pielikums);

2.1.75. veidlapa Nr.6-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (183.pielikums);

2.1.76. veidlapa Nr.7-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (184.pielikums);

2.1.77. veidlapa Nr.10-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (185.pielikums);

2.1.78. veidlapa Nr. 5-darbs "Pārskats par darba samaksas struktūru 2014. gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2000. gada 8. septembra Regulas (EK) Nr. 1916/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.1916/2000), Padomes Regulas Nr. 530/1999, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 un Komisijas 2005. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1738/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1916/2000 attiecībā uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nosūtīšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1738/2005), prasību piemērošanu (186. pielikums);

2.1.79. veidlapa Nr.1-tirdzniecība (auto) "Pārskats par automobiļu un motociklu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un remontu 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (188.pielikums);

2.1.80. veidlapa Nr.3-dzelzceļš "Pārskats par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 91/2003 prasību piemērošanu (189.pielikums);

2.1.81. veidlapa Nr. 1-augstskola, koledža (pielikums) "Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 20__. gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2013. gada 23. septembra Regulas (ES) Nr. 912/2013, ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi, prasību piemērošanu (191. pielikums);

2.1.82. veidlapa Nr.2-rc "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (74.pielikums);

2.1.83. veidlapa Nr.2-ic "Pārskats par importēto preču cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr.1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (75.pielikums);

2.1.84. veidlapa Nr.2-pc "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1158/2005 prasību piemērošanu (195.pielikums);

2.1.85. veidlapa Nr.1-arodmācība "Arodmācība uzņēmumos 2010.gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2010.gada 17.septembra Regulas (ES) Nr. 822/2010, ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr.198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos, prasību piemērošanu (196.pielikums);

2.1.86. veidlapa Nr.5-tirdzniecība (īsā) "Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām", kura nodrošina arī Komisijas 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.295/2008 attiecībā uz datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, prasību piemērošanu (199.pielikums);

2.1.87. veidlapa Nr.2-pētniecība un inovācijas "Pārskats par pētniecību un inovācijām uzņēmējdarbībā 20___.gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2012.gada 26.oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 995/2012, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu, prasību piemērošanu (204.pielikums);

2.1.88. veidlapa Nr. 1-tūrisms "Pārskats par tūrisma komersantu darbību 20___. gadā" (25. pielikums);

2.1.89. veidlapa Nr. 5-darbs-MkU "Pārskats par darba samaksas struktūru 2014. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Padomes Regulas Nr.530/1999, Komisijas Regulas Nr. 1916/2000 un Komisijas Regulas Nr. 1738/2005 prasību piemērošanu (205. pielikums);

2.2. pusgada:

2.2.1. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.623)

2.2.2. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.2.3. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.2.4. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.2.5. veidlapa Nr.1-kokmateriāli "Pārskats par kokmateriālu iepirkumu" (29.pielikums);

2.2.6. (svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032);

2.2.7. veidlapa Nr.1-irkj "Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā" (126.pielikums);

2.2.8. veidlapa Nr.2-ibkj "Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā" (127.pielikums);

2.2.9. veidlapa Nr.1-EC "Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām" (179.pielikums);

2.2.10. veidlapa Nr.5-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20__.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (187.pielikums);

2.3. ceturkšņa:

2.3.1. veidlapa Nr.2-darbs "Pārskats par darbu", kura nodrošina arī Padomes 1999.gada 9.marta Regulas (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām (turpmāk – Padomes Regula Nr. 530/1999), Komisijas 1999.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1726/1999, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām saistībā ar informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un nosūtīšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1726/1999), Komisijas 2005.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1737/2005 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1726/1999 attiecībā uz informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un iesūtīšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1737/2005), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.450/2003), Komisijas 2003.gada 7.jūlija Regulas (EK) Nr. 1216/2003, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1216/2003), Komisijas 2007.gada 20.augusta Regulas (EK) Nr. 973/2007, ar ko groza dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, lai īstenotu NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, Komisijas 2006.gada 28.septembra Regulas (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1503/2006), Komisijas 2001.gada 26.marta Regulas (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 586/2001), Padomes 1990.gada 9.oktobra Regulas (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (turpmāk – Padomes Regula Nr. 3037/90), Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regulas (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 453/2008), Komisijas 2009.gada 13.janvāra Regulas (EK) Nr. 19/2009, ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 19/2009), Komisijas 2007.gada 1.marta Regulas (EK) Nr. 224/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1216/2003 saistībā ar ekonomiskajām darbībām, uz kurām attiecas darbaspēka izmaksu indekss (turpmāk – Komisijas Regula Nr.224/2007), Komisijas 2007.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 656/2007), Komisijas 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 250/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz raksturlielumu definīcijām, datu nosūtīšanas tehnisko formātu, dubultās datu sniegšanas prasībām saskaņā ar NACE 1.1.red. un NACE 2.red. un atkāpēm, kas piešķiramas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā (turpmāk – Komisijas Regula Nr.250/2009), Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 25.aprīļa Regulas (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS), Komisijas 2007.gada 12.novembra Regulas (EK) Nr. 1322/2007, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz piemērotajiem ESSPROS pamatsistēmas un pensijas saņēmēju moduļa datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem, Komisijas 2008.gada 8.janvāra Regulas (EK) Nr. 10/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa definīcijām, sīki izstrādātām klasifikācijām un izplatīšanas noteikumu atjaunināšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Padomes Regulas Nr. 2223/96 prasību piemērošanu (30.pielikums);

2.3.2. veidlapa Nr.2-darbs - pielikums "Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Komisijas Regulas Nr. 1503/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Komisijas Regulas Nr. 656/2007 un Komisijas Regulas Nr. 586/2001 prasību piemērošanu (31.pielikums);

2.3.3. veidlapa Nr.3-darbs "Pārskats par darbu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 530/1999, Komisijas Regulas Nr. 1726/1999, Komisijas Regulas Nr. 1737/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 450/2003, Komisijas Regulas Nr. 1216/2003, Padomes Regulas Nr. 1165/98, Komisijas Regulas Nr. 1503/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Komisijas Regulas Nr.586/2001, Padomes Regulas Nr. 3037/90, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 453/2008, Komisijas Regulas (EK) Nr. 19/2009, Komisijas Regulas Nr. 224/2007, Komisijas Regulas Nr. 656/2007, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Komisijas Regulas Nr. 250/2009 un Padomes Regulas Nr. 2223/96 prasību piemērošanu (32.pielikums);

2.3.4. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.3.5. veidlapa Nr.6-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumiem" (34.pielikums);

2.3.6. veidlapa Nr.1-būvniecība "Pārskats par būvniecību", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (35.pielikums);

2.3.7. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.3.8. veidlapa Nr.1-BA "Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (37.pielikums);

2.3.9. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.3.10. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.11. veidlapa Nr.3-aviācija "Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā" (40.pielikums);

2.3.12. veidlapa Nr.3-elektrotransports "Pārskats par elektriskā transporta darbu" (41.pielikums);

2.3.13. veidlapa Nr.3-apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu”, kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (42.pielikums);

2.3.14. veidlapa Nr.1-rkjc "Konjunktūras novērtējums rūpniecībā" (43.pielikums);

2.3.15. veidlapa Nr.1-zvejniecība "Pārskats par zvejniecību", kura nodrošina arī Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91, Padomes 2008.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Komisijas 2008.gada 14.jūlija Regulas (EK) Nr. 665/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr.218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 217/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija), prasību piemērošanu (44.pielikums);

2.3.16. veidlapa Nr.21-ls "Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regulas (EK) Nr. 1165/2008 par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr.93/23/EEK93/24/EEK un 93/25/EEK (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1165/2008), un Komisijas Regulas Nr. 909/2006 prasību piemērošanu (45.pielikums);

2.3.17. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.3.18. veidlapa Nr.1-f "Pārskats par finansiālo stāvokli", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Regulas (EK) Nr. 1221/2002 par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1221/2002) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regulas (EK) Nr. 1161/2005 par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1161/2005) prasību piemērošanu (105.pielikums);

2.3.19. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.3.20. veidlapa Nr.2-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 475/2000, Padomes Regulas Nr. 3605/93, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 10.marta Regulas (EK) Nr. 501/2004 par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1161/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1221/2002 prasību piemērošanu (107.pielikums);

2.3.21. veidlapa Nr.3-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi", kura nodrošina arī Padomes 1998.gada 16.februāra Regulas (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS) (turpmāk - Padomes Regula Nr. 448/98), Komisijas 2002.gada 23.oktobra Regulas (EK) Nr.1889/2002 par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS) (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1889/2002), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1221/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1161/2005 prasību piemērošanu (108.pielikums);

2.3.22. veidlapa Nr.1-līzings "Pārskats par līzinga sniegšanu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 448/98 un Komisijas Regulas Nr.1889/2002 prasību piemērošanu (109.pielikums);

2.3.23. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.3.24. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.25. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.26. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.27. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.28. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.29. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.30. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.31. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.32. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.3.33. veidlapa Nr.2-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (178.pielikums);

2.3.34. veidlapa 1-pc "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1158/2005 prasību piemērošanu (194.pielikums);

2.3.35. veidlapa Nr. 2-darbs-pašvaldības "Pārskats par darbu" (206. pielikums);

2.4. mēneša:

2.4.1. veidlapa Nr.1-rc "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr.1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (46.pielikums);

2.4.2. veidlapa Nr.1-ic "Pārskats par importa cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parla­menta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (47.pielikums);

2.4.3. veidlapa Nr.1-r "Pārskats par rūpniecisko darbību", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Komisijas Regulas Nr.586/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (48.pielikums);

2.4.4. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.4.5. veidlapa Nr.2-cauruļvadu transports "Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu" (50.pielikums);

2.4.6. veidlapa Nr.2-ostas (īsā) "Pārskats par ostu darbību" (51.pielikums);

2.4.7. veidlapa Nr.2-ostas "Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās" (52.pielikums);

2.4.8. veidlapa Nr.2-dzelzceļš "Pārskats par dzelzceļa darbību" (53.pieli­kums);

2.4.9. veidlapa Nr. 1-tūristu mītnes "Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 6. jūlija Regulas (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu95/57/EK (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 692/2011) prasību piemērošanu (54. pielikums);

2.4.10. veidlapa Nr.1-inkubācija "Pārskats par inkubāciju", kura nodrošina arī Komisijas 1987.gada 22.decembra Regulas (EEK) Nr.3987/87, ar ko kombinētās nomenklatūras ieviešanas rezultātā groza dažādas regulas, kas nodrošina tirgu kopīgas organizācijas vienotu īstenošanu olu un mājputnu gaļas nozarē, un Komisijas 2008.gada 27.jūnija Regulas (EK) Nr. 617/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību, prasību piemērošanu (55.pielikums);

2.4.11. veidlapa Nr.11-iepirkums "Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008, Komisijas Regulas Nr. 212/2008 un Komisijas Regulas Nr. 909/2006 prasību piemērošanu (56.pielikums);

2.4.12. (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141);

2.4.13. veidlapa Nr.1-bc "Pārskats par būvniecības resursu cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (58.pielikums);

2.4.14. veidlapa Nr.1-iepirkums "Pārskats par graudu iepirkumu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 212/2008 un Komisijas Regulas Nr. 909/2006 prasību piemērošanu (59.pielikums);

2.4.15. veidlapa Nr.1-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (60.pielikums);

2.4.16. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.4.17. veidlapa Nr. Ievedums-Intrastat-1A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.638/2004) prasību piemērošanu (62.pielikums);

2.4.18. veidlapa Nr. Ievedums-Intrastat-1B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 prasību piemērošanu (63.pielikums);

2.4.19. veidlapa Nr. Izvedums-Intrastat-2A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 prasību piemērošanu (64.pielikums);

2.4.20. veidlapa Nr. Izvedums-Intrastat-2B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 prasību piemērošanu (65.pielikums);

2.4.21. veidlapa Nr.2-cietie kurināmie "Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (66.pielikums);

2.4.22. veidlapa Nr.2-gāze "Pārskats par dabas gāzes izmantošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1099/2008 prasību piemērošanu (67.pielikums);

2.4.23. veidlapa Nr.2-bunkurēšana "Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (111.pielikums);

2.4.24. veidlapa Nr.2-enerģētika "Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (112.pielikums);

2.4.25. veidlapa Nr.2-koģenerācija "Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (113.pielikums);

2.4.26. veidlapa Nr.1-rkj "Konjunktūras novērtējums rūpniecībā" (129.pielikums);

2.4.27. veidlapa Nr.2-bkj "Konjunktūras novērtējums būvniecībā" (130.pielikums);

2.4.28. veidlapa Nr.3-tkj "Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā" (131.pielikums);

2.4.29. veidlapa Nr.5-pkj "Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā" (132.pielikums);

2.4.30. veidlapa Nr.2-lidostas "Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regulas Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem prasību piemērošanu (133.pielikums);

2.4.31. veidlapa Nr.1-piens "Pārskats par piena produktu ražošanu" (200.pielikums);

2.4.32. veidlapa Nr. 2-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu" (mēneša) (207. pielikums);

2.4.33. veidlapa Nr. 4-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (208. pielikums);

2.5. vienreizējās:

2.5.1. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.2. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.3. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.4. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.5.5. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.5.6. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.7. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.8. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.9. (svītrots ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257);

2.5.10. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

2.6. nedēļas:

2.6.1. veidlapa Nr.2-auto "Kravu pārvadājumi ar autotransportu", kura nodrošina arī Padomes 1998.gada 25.maija Regulas Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem prasību piemērošanu (134.pieli­kums);

2.7. neregulārās:

2.7.1. veidlapa Nr.1-reģistrs "Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 696/93 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 177/2008 prasību piemērošanu (68.pielikums);

2.7.2. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.7.3. (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2.7.4. (svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032);

2.7.5. veidlapa 3-reģistrs "Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 696/93 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 177/2008 prasību piemērošanu (197.pielikums);

2.7.6. veidlapa Nr.5-LS "Pārskats par ābeļu stādījumu platībām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra Regulas (ES) Nr. 1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 357/79 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/109/EK prasību piemērošanu (201.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.104; MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141; MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114; MK09.11.2010. noteikumiem Nr.1032; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; MK 14.10.2014.noteikumiem Nr.623)

2.1 Noteikumi apstiprina šādas valsts statistikas anketu veidlapas:

2.11. veidlapa Nr.2-sp "Pārskats par investīciju preču cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas Nr. 1264/1999, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi, un Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, prasību piemērošanu (73.pielikums);

2.12. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.13. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.14. veidlapa Nr. IKT-mājsaimniecības "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2015. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 808/2004 prasību piemērošanu (135.pielikums);

2.15. veidlapa Nr. IKT-personas "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2015. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 808/2004 prasību piemērošanu (136.pielikums);

2.16. veidlapa Nr.A-1 "Ceļotāju aptauja 20__.gadā" (137.pielikums);

2.17. veidlapa Nr.A-2 "Ceļotāju aptauja 20__.gadā" (138.pielikums);

2.18. veidlapa Nr.B-1 "Ceļotāju aptauja 20__.gadā" (139.pielikums);

2.19. veidlapa Nr.B-2 "Ceļotāju aptauja 20__.gadā" (140.pielikums);

2.110. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.111. (svītrots ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838);

2.12. veidlapa Nr. 1-C "Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem 20___. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 692/2011 prasību piemērošanu (143. pielikums);

2.113. veidlapa Nr.2-MBA pielikums "Mājsaimniecību budžetu apsekojums" (144.pielikums);

2.114. veidlapa Nr.1-MBA "Mājsaimniecību budžetu apsekojums" (145.pielikums);

2.115. veidlapa Nr.2-MBA "Mājsaimniecību budžetu apsekojums" (146.pielikums);

2.116. veidlapa Nr.1-EU-SILC "Mājsaimniecības reģistrs", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija Regulas (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1177/2003), Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1980/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 attiecībā uz Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1980/2003), Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1981/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz faktiskā darba aspektiem un aprēķināšanas procedūrām (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1981/2003), Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1982/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz izlasi un reģistrācijas noteikumiem (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1982/2003), Komisijas 2003.gada 7.novembra Regulas (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1983/2003), Komisijas 2004.gada 5.janvāra Regulas (EK) Nr. 28/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) saistībā ar starpposma un nobeiguma kvalitātes pārskatu sīku saturu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 28/2004), Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Regulas (EK) Nr. 1553/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1553/2005), un Komisijas 2006.gada 2.maija Regulas (EK) Nr. 676/2006, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1980/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 attiecībā uz Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām (turpmāk - Komisijas Regula Nr.676/2006), prasību piemērošanu (147.pielikums);

2.117. veidlapa Nr.2-EU-SILC "Mājsaimniecības anketa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1177/2003, Komisijas Regulas Nr. 1980/2003, Komisijas Regulas Nr. 1981/2003, Komisijas Regulas Nr. 1982/2003, Komisijas Regulas Nr. 1983/2003, Komisijas Regulas Nr. 28/2004, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1553/2005 un Komisijas Regulas Nr. 676/2006 prasību piemērošanu (148.pielikums);

2.118. veidlapa Nr.3-EU-SILC "Individuālā anketa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1177/2003, Komisijas Regulas Nr. 1980/2003, Komisijas Regulas Nr. 1981/2003, Komisijas Regulas Nr. 1982/2003, Komisijas Regulas Nr. 1983/2003, Komisijas Regulas Nr. 28/2004, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1553/2005 un Komisijas Regulas Nr. 676/2006 prasību piemērošanu (149.pielikums);

2.119. (svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032);

2.120. veidlapa Nr.2-ls "Augkopība 20__.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008 un Komisijas Regulas Nr. 909/2006prasību piemērošanu (151.pielikums);

2.121. veidlapa Nr.3-ls "Lopkopība 20__.gadā", kura nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr.306/2005, Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008 un Komisijas Regulas Nr. 909/2006prasību piemērošanu (152.pielikums);

2.122. Veidlapa Nr.1-DSP "Darbaspēka apsekojums", kura nodrošina arī Padomes 1998.gada 9.marta Regulas (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, Komisijas 2000.gada 7.septembra Regulas (EK) Nr. 1897/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz darbības definīciju bezdarbam, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 8.oktobra Regulas (EK) Nr. 1991/2002 par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr.577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr. 2257/2003, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus, un Komisijas 2008.gada 25.aprīļa Regulas (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009.gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu, prasību piemērošanu (153.pielikums);

2.123. veidlapas Nr.1-DSP 1.pielikums "Sazināšanās ar adresi" (154.pielikums);

2.124. veidlapas Nr.1-DSP 2.pielikums "Personas identifikācija" (155.pielikums);

2.125. veidlapas Nr.1-DSP 3.pielikums "Personas pārvietošanās" (156.pielikums);

2.126. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.127. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.128. veidlapa Nr.1-EIVA "Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums", kura nodrošina arī Komisijas 2013.gada 19.februāra Regulas (ES) Nr.141/2013, ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojuma (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā, prasību piemērošanu (169.pielikums);

2.129. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.130. veidlapa Nr.TS 20_____-mājoklis "20_____.gada tautas skaitīšana. Mājokļa anketa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu prasību piemērošanu (192.pielikums);

2.131. veidlapa Nr.TS 20_____-persona "20_____.gada tautas skaitīšana. Personas anketa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu prasību piemērošanu (193.pielikums);

2.132. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1 33. (svītrots no 01.01.2014. ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; sk. grozījumu 2.punktu);

2.1 34. veidlapa Nr.4-EU-SILC (2014) "Materiālā nenodrošinātība. EU-SILC apsekojuma "Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" pielikums – modulis 2014.gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2013.gada 7.februāra Regulas (ES) Nr. 112/2013, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2014.gada sarakstu, kuri attiecas uz materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) pielikums, prasību piemērošanu (203.pielikums);

2.35. veidlapa Nr. 4-EU-SILC "Materiālā nenodrošinātība. Līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē: EU-SILC apsekojuma "Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" pielikums – modulis 2015. gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2014. gada 27. janvāra Regulas (ES) Nr. 67/2014, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2015. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzdalību sociālajā un kultūras dzīvē un materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC), prasību piemērošanu (209. pielikums).

 

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.257 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141; MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114; MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1032; MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.73; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.838; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1184; MK14.10.2014. noteikumiem Nr.623)

3. Aizpildītas valsts statistikas pārskatu veidlapas respondenti iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē šādos veidos:

3.1. pa pastu;

3.2. pa faksu;

3.3. izmantojot elektronisko datu nesēju;

3.4. personīgi.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.257 redakcijā)

4. Valsts statistikas anketu veidlapas Centrālās statistikas pārvaldes inter­vētājs aizpilda, pamatojoties uz respondenta mutiski sniegto informāciju, un iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē. Šo noteikumu 2.113. un 2.115.apakš­punktā minētās veidlapas respondents aizpilda personīgi un ar intervētāja starpniecību iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.257 redakcijā)

5. Šo noteikumu 2.,  4.,  5.,  6.,  7.,  11.,  12.,  13.,  16.,  17.,  19.,  22.,  23.,  24.,  25.,  29.,  30.,  31.,  32.,  34.,  35.,  37.,  42.,  44.,  45.,  46.,  47.,  48.,  50.,  56.,  58.59.,  60.,  62.,  63.,  64.,  65.,  68.,  75.,  79.,  82.,  85.,  87.,  89.,  91.,  94.,  95.,  97.,  98.,  102., 105.107.108.109.122.123.124.152.157.159.162.,163.164.165.166.178.179.182.183.184.185.187.191.194.195. un 199.pielikumā norādītajā veidlapā par 2013.gadu vai tā attiecīgo periodu summas naudas izteiksmē norāda latos.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1184 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6. Šo noteikumu 126. un 127.pielikumā norādītajā veidlapā summas naudas izteiksmē par 2012. un 2013.gadu norāda latos.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1184 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.104; MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.257; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.141; MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.727);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.decembra Direktīvas 2001/109/EK par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu;

3) (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

4) (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

5) (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

6) (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

7) (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.114);

8) Padomes 1996.gada 19.marta Direktīvas 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Direktīvas 2003/107/EK, ar ko groza Padomes regulu 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem;

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK;

11) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/110/EK, ar ko pielāgo Direktīvas 95/57/EK un 2001/109/EK statistikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

12) Padomes 1989.gada 13.februāra Direktīvas 89/130/EEK par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Direktīvas 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāts);

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāta versija).

 
Ministru prezidents A.Kalvītis 

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs