Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1.Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (Dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei)Iepirkumu uzraudzības birojsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.2.Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnispilns apsekojums (kapitāla pietiekamība attiecas uz ieguldījumu brokeru  sabiedrībām, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, jāpilda kapitāla pietiekamības prasības)kopā Latvijā
2.3.Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisija pusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.4.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību  finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnispilns apsekojums kopā Latvijā
2.5.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
2.6.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.7.Banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnis pilns apsekojumskopā Latvijā
2.8.Banku publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnis pilns apsekojumsbanku dalījumā
2.9.Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnis pilns apsekojumskopā Latvijā
2.10.Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.11.Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.12.Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.13.Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.14.Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
2.15.1.Valsts konsolidētā kopbudžeta izpildeValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesispilns apsekojums kopā Latvijā
2.15.2.Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde (gada rezultāti pieejami pēc pārskata perioda beigām)Valsts kase
Finanšu ministrija
gadspilns apsekojums kopā Latvijā
2.16.Valsts konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.17.Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām  un valdības funkciju kategorijāmValsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.18.Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām  un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.19.Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.20.Valsts parāds Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.21.Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
2.22.Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām  un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
2.23.Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām Valsts kase
Finanšu ministrija 
mēnesis
gads
pilns apsekojumsatbilstoši ikgadējā likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi
2.24.Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.25.Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.26.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.27.Elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.28.Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto)  finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.29.Noguldījumu garantiju fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.30.Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.31.Informācija par darījumiem ar sertifikātiemEkonomikas ministrija nedēļa
mēnesis
pilns apsekojumskopā Latvijā
2.32.Azartspēļu un izložu rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
2.33.Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā