C. RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

C1. Statistikas uzņēmumu reģistrs
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām Statistiskajā uzņēmumu reģistrā saprot:

- publiskoto gada datu precizēšanu, saņemot papildus informāciju;

 • Piemērs: Ekonomiski aktīvo statistisko vienību dati tiek pārskatīti, publiskojot galīgos datus, saņemot papildus informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un CSP valsts statistikas gada pārskatiem.

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

 • Piemērs: Ekonomiski aktīvo statistisko vienību darbības veids tiek pārkodēts saskaņā ar saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red.

C2. Tirdzniecība un pakalpojumi
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām tirdzniecības un pakalpojumu statistikā saprot:

- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku informāciju;

 • Piemērs: Publicējot datus par mazumtirdzniecības apgrozījumu par martu, tiek koriģēti indeksi par februāri, jo respondenti, kuru pārskati tika imputēti februārī, ir iesnieguši pārskatus, vai veikuši labojumus pārskatā par iepriekšējo periodu (februāri).

- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi;

 • Piemērs: Mazumtirdzniecības apgrozījuma sezonāli vai pēc darba dienu skaita izlīdzinātais indekss var mainīties katru mēnesi pēc jauna perioda pievienošanas, jo ar matemātisku programmu tiek pārrēķināti visi laikrindas iepriekšējie periodi.

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

 • Piemērs: Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksa datu rindas mainītas 2009.gada janvārī, ieviešot NACE 2 red.

C3. Būvniecība
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām būvniecības statistikā saprot:

- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku informāciju;

 • Piemērs: Publicējot ceturkšņa datus par būvniecības produkcijas apjomiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai, koriģē iepriekšējā ceturkšņa datus, jo ir saņemta precizēta informācija no respondentiem vai informācija no uzņēmumiem, kas nebija respondējuši iepriekšējā periodā.

- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi vai mainot bāzes perioda definīciju;

 • Piemērs: Būvniecības produkcijas sezonāli vai pēc darba dienu skaita izlīdzinātais indekss katru ceturksni var mainīties pēc jauna perioda pievienošanas, jo ar matemātisku programmu tiek pārrēķināti visi laikrindas iepriekšējie periodi.

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

 • Piemērs: Būvniecības produkcijas apjoma indeksa datu rindas mainītas 2009.gada maijā, ieviešot NACE 2 red.

C4. Rūpniecība
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām rūpniecības statistikā saprot:

- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku informāciju;

 • Piemērs: Publicējot pārskata mēneša produkcijas apjoma indeksu, koriģē iepriekšējo divu mēnešu datus, jo no uzņēmumiem ir saņemta precizēta informācija.

- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi vai mainot bāzes perioda definīciju;

 • Piemērs: Turpinot rūpniecības produkcijas indeksa sezonāli vai pēc darba dienu skaita izlīdzinātu laikrindu, katrs nākamais pievienotais periods var ietekmēt iepriekš aprēķinātās skaitliskās vērtības.

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

 • Piemērs: Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa datu rindas mainītas 2009.gada janvārī, ieviešot NACE 2 red.

C5. Tūrisms
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

C6. Uzņēmējdarbības strukturālā statistika
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām Uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā saprot:

- publiskoto provizorisko datu precizēšanu;

 • Piemērs: Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas provizoriskie dati tiek pārskatīti, saņemot papildus gada pārskatu datus no Valsts ieņēmumu dienesta pēc publicēšanas termiņa beigām, veicot aprēķināto datu salīdzināšanu laikrindā un tālākā datu analīzes procesā atklājot kļūdas pirmdatos.

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

 • Piemērs: Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datu rindas mainītas ieviešot NACE 2 red.