Revīzijas politika aptver plānotās un neplānotās datu revīzijas.

Ar plānotajām datu revīzijām saprot:

- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu precizēšanu, pievienojot detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju no respondentiem;
- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot informāciju no administratīvo datu avotiem;
- publiskoto provizorisko datu precizēšanu;
- publiskoto datu pārskatīšanu, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi vai mainot bāzes perioda definīciju;
- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās.

Neplānotās datu revīzijas ir tādas revīzijas, ko objektīvi nevar piesaistīt iepriekš noteiktajam revīziju ciklam. Nepieciešamība veikt neplānotās revīzijas var rasties, atklājot kļūdas datu avotos vai aprēķinos, kā arī iepriekš neparedzamu metodoloģijas vai datu avotu izmaiņu gadījumā.

Revīzijas politika sastāv no vairākiem definētiem elementiem:

- revīzijas cikls – iepriekš paredzēta un stabila revīziju veikšana, kas galvenokārt balstās uz objektīvi un secīgi paplašinošos aprēķiniem nepieciešamās pieejamās informācijas apjomu;

- revīzijas grafiks – iepriekš definēti termiņi, kad tiks publicēti revīzijas ciklā paredzētie precizētie dati;

- revīzijas apjoms – iepriekš definēts pārskatāmo laikrindu garums un definēti indikatori, kas tiks pakļauti revīzijai;

- komunikācija ar datu lietotājiem:

o datu lietotājiem brīvi pieejams revīzijas ciklā paredzēto izmaiņu pamatojuma apraksts,
o skaidri identificējami pārskatītie dati,
o ja revīzijas iemesls ir izmaiņas metodoloģijā, definīcijās vai klasifikācijās - savlaicīga datu lietotāju iepazīstināšana ar gaidāmajām izmaiņām informācijas masīvos vai informēšana par pārtraukumu laikrindās;

- revīzijas analīze – revīzijas ir jāanalizē, lai labāk izprastu izmaiņas datos. Revīziju analīzē izmanto konkrētu rādītāju kopu, par kuriem uzkrāj informāciju. Ja šāda analīze ir veikta ilgākā laika periodā un publiskota, datu lietotāji var no tās iegūt priekšstatu par revīzijas cikla pirmajos posmos publicēto kārtējo datu iespējamo nākotnes revīziju apjomu un novērtēt datu ticamību.

 

Pilnu dokumenta tekstu var lejupielādēt šeit: