Prakses kodeksa aktivitātes

Dokumenti un notikumi

2005.gadsPrakses kodeksa 1.versija
 

[Komisijas paziņojums “Komisijas ieteikums par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību” (COM (2005) 217) Eiropas Parlamentam un Padomei]

 • Kodekss attiecas uz jebkuru nacionālo vai ES iestādi, kas iesaistīta Eiropas statistikas ražošanā.
 • Kodekss paredz atskaitīšanos par kodeksa ieviešanu.

Eiropas statistika ir tā statistika, kas vajadzīga Eiropas Savienības (ES) darbību veikšanai. Eiropas statistika ir noteikta Eiropas Statistikas programmā. Programmas izpildi uzrauga ES Statistikas birojs EUROSTAT.


Latvijā Eiropas statistiku sagatavo vairākas iestādes. Par konstatētajām problēmām Eurostat kontaktējas ar Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) kā Latvijas galveno un koordinējošo statistikas iestādi. Tādēļ, ja iestādei rodas problēmas un tā nevar izpildīt ES prasības, tai nekavējoties jāinformē CSP. 

2006.-2008.gads1. Detalizētā ekspertīze
 

Detalizētā ekspertīze ir ES dalībvalstu statistikas sistēmu izvērtēšana saskaņā ar Eiropas Statistikas prakses kodeksa (turpmāk – kodeksa) principiem.

 

2007. gada martā Latvijā ieradās ES ekspertu grupa (pārstāvji no ES dalībvalstīm un Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat), lai iepazītos ar situāciju statistikas jomā valstī kopumā un izvērtētu CSP darbības atbilstību kodeksa 1.-6. un 15.principam.

 

Detalizētās ekspertīzes laikā eksperti tikās ar CSP darbiniekiem, citu iestāžu pārstāvjiem, kas nodarbojas ar valsts statistiku, kā arī ar galvenajiem datu lietotājiem, masu medijiem un respondentiem. Ekspertu vizītes rezultāts ir ziņojums, kas sniedz CSP novērtējumu šādās jomās: profesionālā neatkarība, pilnvarojums statistisko datu vākšanai, resursu pietiekamība, apņemšanās nodrošināt kvalitāti, statistiskā konfidencialitāte, statistikas objektivitāte, statistisko datu pieejamība un skaidrība.

 

Ekspertu sagatavotais ziņojums par Latvijas statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa principiem.  Lejuplādēt 
2008.gadsEiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome (ESGAB) 
 

[2008. gada 11. marta Lēmums (EK) Nr. 235/2008]

 

Šīs padomes uzdevums ir neatkarīgi uzraudzīt, kā Eiropas Statistikas prakses kodeksu īsteno Eurostat un Eiropas Statistikas sistēma kopumā.

 

Komisija konsultēsies ar padomi par priekšlikumiem, lai atjauninātu prakses kodeksu, un veidiem, kā veicināt tā īstenošanu.

2009.gadsJauna ES Statistikas regula
 

[Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009]


11.pants. Eiropas Statistikas prakses kodekss

1. Prakses kodeksa mērķis ir nodrošināt sabiedrības uzticību Eiropas statistikai, nosakot, kā to izstrādāt, sagatavot un izplatīt saskaņā ar 2. panta 1. punktā noteiktajiem statistikas principiem un starptautisko statistikas paraugpraksi.

2. ESS komiteja pēc vajadzības pārskata un atjaunina Prakses kodeksu. Komisija publicē tā grozījumus.


2. pants. Statistikas principi

1. Eiropas statistikas izstrāde, sagatavošana un izplatīšana notiek saskaņā ar šādiem statistikas principiem:

a) "profesionālā neatkarība" nozīmē, ka statistiku izstrādā, sagatavo un izplata neatkarīgā veidā, jo īpaši attiecībā uz izmantojamo metodoloģiju, definīciju, metožu un avotu izvēli un visu izplatīšanas veidu laiku un saturu, neietekmējoties no jebkāda politisko vai interešu grupu vai Kopienas vai valstu iestāžu spiediena, neskarot iestāžu norādījumus, piemēram, Kopienas vai valstu iestāžu vai budžeta prasības vai statistikas vajadzību definīcijas;

b) "taisnīgums" nozīmē, ka statistiku izstrādā, sagatavo un izplata neitrālā veidā un ka pret visiem tās lietotājiem ir nodrošināta vienlīdzīga attieksme;

c) "objektivitāte" nozīmē, ka statistiku izstrādā, sagatavo un izplata sistemātiskā, uzticamā un objektīvā veidā; tas ietver profesionālo un ētikas normu izmantošanu un to, ka izmantotā politika un prakse ir pārskatāma lietotājiem un apsekojumu respondentiem;

d) "ticamība" nozīmē, ka statistikai iespējami patiesi, precīzi un konsekventi jāatspoguļo realitāte, un tas paredz, ka avotu, metožu un procedūru izvēlē tiek izmantoti zinātniski kritēriji;

e) "statistiskā konfidencialitāte" nozīmē to konfidenciālo datu aizsardzību, kuri attiecas uz atsevišķām statistiskām vienībām un ir iegūti tieši statistiskiem mērķiem vai netieši no administratīviem vai cita veida avotiem, un tas paredz, ka ir aizliegta iegūto datu izmantošana mērķiem, kas nav statistiski mērķi, un to nelikumīga izpaušana;

f) "izmaksu lietderība" nozīmē to, ka statistikas sagatavošanas izmaksas ir samērīgas ar paredzēto rezultātu un ieguvumu nozīmību, resursi tiek izlietoti optimāli un slogs saistībā ar datu sniegšanu ir samazināts līdz minimumam; pieprasītajai informācijai, ciktāl iespējams, jābūt tieši iegūstamai no pieejamiem dokumentiem un avotiem.

Šajā punktā minēto statistikas principu izstrāde turpināta Eiropas Statistikas prakses kodeksā saskaņā ar 11. pantu.


12.pants. Statistikas kvalitāte

1. Lai garantētu rezultātu kvalitāti, Eiropas statistiku izstrādā, sagatavo un izplata, ievērojot vienotus standartus un saskaņotas metodes. Tādēļ piemēro šādus kvalitātes kritērijus:

a) "atbilstība" raksturo līmeni, kādā statistika atbilst lietotāju pašreizējām un iespējamām vajadzībām;

b) "precizitāte" raksturo novērtējumu pietuvinājumu nezināmajām faktiskajām vērtībām;

c) "savlaicīgums" ir laika intervāls starp informācijas pieejamību un informācijā aprakstīto notikumu vai parādību;

d) "punktualitāte" ir laika intervāls starp reālo datu publicēšanas dienu un datu publicēšanas plānu;

e) "pieejamība" un "skaidrība" ir nosacījumi un apstākļi, saskaņā ar kuriem lietotāji var iegūt, izmantot un interpretēt datus;

f) "salīdzināmības" mērķis ir noteikt atšķirības, ko izraisa dažādu statistikas jēdzienu, datu ieguves rīku un procedūru lietošana, veicot statistikas datu salīdzināšanu dažādos ģeogrāfiskajos reģionos, nozaru jomās vai laika periodos;

g) "saskaņotība" raksturo datu piemērotību to apvienošanai dažādos veidos un dažādiem nolūkiem, iegūstot ticamus rezultātus.

2. Piemērojot šā panta 1. punktā minētos kvalitātes kritērijus datiem, uz kuriem attiecas nozaru tiesību akti atsevišķās statistikas jomās, nozaru tiesību aktos paredzēto kvalitātes ziņojumu kārtību, struktūru un periodiskumu nosaka Komisija saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

Īpašas kvalitātes prasības, piemēram, statistikas sagatavošanas mērķa vērtības un obligātos standartus, var noteikt nozaru tiesību aktos. Ja tie nav noteikti nozaru tiesību aktos, Komisija var pieņemt attiecīgus pasākumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumus par nosūtīto datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti, kā arī sagatavo un publicē ziņojumus par Eiropas statistikas kvalitāti.


8. pants. Sadarbība ar citām struktūrām

Notiek apspriešanās ar Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju un Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi (ESGAB) atbilstīgi to kompetencei.

2011.gada aprīlisSaistības par uzticamu statistiku (CoC)
 

[Briselē, 15.4.2011 COM(2011) 2011 galīgā redakcija KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI "Uzticama kvalitātes pārvaldība Eiropas statistikā"]

 

Mērķis: pakāpeniski pāriet no kvalitātes pārvaldības koriģējošas pieejas uz preventīvu pieeju Eiropas statistikā kopumā.

 • Komisija ierosina, ka dalībvalstīm, pamatojoties uz prakses kodeksu, formāli jāapņemas veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu statistikas uzticamību un uzraudzītu kodeksu īstenošanu ("Saistības par uzticamu statistiku").
 • Sadarbībā ar dalībvalstīm un pēc vienošanās ar tām Komisija izstrādās pamatprincipus "Saistībām par uzticamu statistiku", lai iekļautu tos Regulā (EK) Nr. 223/2009. Lai panāktu pienācīgu prakses kodeksa īstenošanu valsts līmenī, ar attiecīgajām dalībvalstīm tiks izstrādāts sīks katra saistību veida saturs, pamatojoties par šādiem vispārējiem komponentiem:

– katra dalībvalsts izstrādās kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmu, atspoguļojot kodeksa īstenošanas progresu un nosakot prioritāros pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu standartu minimuma īstenošanu. Attiecīgā gadījumā šī programma tiks atjaunināta, lai iekļautu jaunas vajadzības;

aptverot visu valsts statistikas sistēmu, katra dalībvalsts regulāri veiks pašvērtējumu par kodeksa īstenošanu, ko koordinēs katras valsts statistikas iestāde. Informācija par konstatētajiem trūkumiem un gūto pieredzi tiks iekļauta kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmā. Kritiski trūkumi nekavējoties jānovērš;

– pamatojoties uz šīm “Saistībām par uzticamu statistiku” un jo īpaši uz valstu kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmām un valstu pašvērtējumiem, Komisija izstrādās un organizēs programmu, lai novērtētu, kā prakses kodeksu īsteno valstu statistikas iestādes.

 

 • Šis standartu minimums attiecas uz visām statistikas jomām. Īpašas prasības būs pret tām statistikas jomām, uz kurām balstās pastiprinātā ekonomikas politikas koordinācija, kā norādīts turpmāk.
2011.gada septembrisPrakses kodeksa 2.versija
 

[Apstiprinājusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (2011. gada 28. septembrī)]

 

Kvalitātes terminu saskaņošana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, mazāk svarīgu rādītāju izņemšana un jaunu rādītāju pievienošana, kā arī teksta rediģēšana, lai uzlabotu stilu un tas būtu saprotamāks.

 

Jaunu rādītāju piemēri:

 • statistikas iestādēm ir jāveicina un jāievieš savā darbībā standartizēti risinājumi, kas paaugstina efektivitāti un lietderību; turpināta teksta rediģēšana, lai uzlabotu stilu, un tas būtu saprotamāks.
 • eksistē noteikumi, kas nodrošina nacionālo statistikas iestāžu vadītāju, un vajadzības gadījumā citu ar statistikas ražošanu saistītu iestāžu vadītāju iecelšanu un atlaišanu neatkarīgu no politiskiem apstākļiem (attiecas uz 1. principu "Profesionālā neatkarība");
 • kvalitātes politika ir noteikta un pieejama sabiedrībai. Ieviesta organizatoriskā struktūra un instrumenti, kas var nodrošināt kvalitātes vadību (attiecas uz 4. principu "Apņemšanās nodrošināt kvalitāt");
 • datu lietotāji iepriekš tiek informēti par datu revīzijām un izmaiņām metodoloģijā (attiecas uz 6. principu "Taisnīgums un objektivitāte");
 • statistikas iestādes iesaistās administratīvo datu avotu projektēšanā, lai panāktu lielāku administratīvo datu atbilstību statistiskiem mērķiem (attiecas uz 8. principu "Atbilstošas statistikas procedūras");
 • statistikas iestādes veicina pasākumus, kas ļauj sasaistīt dažādus datu avotus ar mērķi mazināt respondentu slodzi (attiecas uz 9. principu "Pārmērīgas slodzes neradīšana respondentiem");
 • lietotāji tiek informēti par statistikas datu kvalitāti saskaņā ar ESS kvalitātes kritērijiem (attiecas uz 15. principu "Pieejamība un skaidrība"). 
2014.-2015.gads2. Detalizētā ekspertīze
 

Detalizētā ekspertīze attiecas uz Eiropas statistiku.

Eiropas statistika ir tā statistika, kas nepieciešama ES darbību veikšanai un ir noteikta Eiropas Statistikas programmā. To izstrādā, sagatavo un izplata saskaņā ar statistikas principiem, kas izklāstīti ES dibināšanas līguma 285.panta 2. punktā un kas sīkāk izstrādāti Eiropas statistikas prakses kodeksā (turpmāk – Kodekss) saskaņā ar Regulas 223/2009 11.pantu.

 

Kodekss nosaka prasības statistikas iestādēm attiecībā uz iestādes institucionālo vidi un Eiropas statistikas nodrošināšanas procesiem un statistikas rezultātiem.

 

Pēc Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat iniciatīvas laika posmā no 2014. gada 29. septembra līdz 3. oktobrim neatkarīgu ekspertu komanda Latvijā veica izvērtējumu jeb detalizēto ekspertīzi parnacionālās statistikas sistēmas atbilstību visiem Kodeksa principiem.

 

Detalizētās ekspertīzes laikā trīs starptautiskie eksperti un Eurostat novērotājs tikās ar CSP, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta (LVAEI) un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) darbiniekiem, respondentiem, datu lietotājiem, akadēmiskās vides un mediju pārstāvjiem.

 

Detalizētās ekspertīzes rezultātā tika sagatavoti divi ziņojumi:

Ziņojums par Latvijas statistikas sistēmas atbilstību Kodeksa principiem

Ziņojums par integrāciju Eiropas Statistikas sistēmā. 

 

Latvijā eksperti nekonstatēja neatbilstības Kodeksa prasībām, taču ierosināja 16 rekomendācijas CSP darbības pilnveidošanai. To ieviešanai CSP ir noteikusi 24 uzlabojumu darbības ar gala termiņu 2019. gadā.

 

Līdz 2017. gada beigām CSP ir izpildījusi 9 rekomendācijas. Ir izstrādāts un stājies spēkā jauns Statistikas likums, ir izveidota un darbojas Statistikas padome. CSP ir sākusi organizēt ceturkšņu tikšanās un izglītojošus seminārus statistikas iestādēm par dažādiem aktuāliem jautājumiem, veidojot saliedētu, uz savstarpēju sadarbību vērstu nacionālo oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu.

 

CSP statistikas iestādēm ir noteikusi uz Kodeksu balstītas vispārīgās kvalitātes prasības un ieviesusi procesu to izpildes uzraudzībai. CSP ir sagatavojusi novērtējumu par Eiropas statistiku ražojošo iestāžu atbilstību Kodeksa prasībām.

 

Statistiskās informācijas izplatīšanas veidu dažādošanai un statistikas lietošanas iespēju popularizēšanai, kā arī mērķauditorijas paplašināšanai, CSP regulāri rīko seminārus un citas aktivitātes lietotājiem par dažādām statistikas tēmām, piemēram, konferences, atvērto durvju dienas, ēnu dienas un datu ekspedīcijas.

 

CSP ir ieguvusi Kvalitātes vadības sistēmas ārējo novērtējumu par tās atbilstību standartam EN ISO 9001:2015 un atbilstoši rezultātiem ievieš nepieciešamos KVS pilnveidojumus.

 

Statistikas iestāžu darbinieku zināšanu, kompetenču un prasmju pilnveidošanai un paplašināšanai CSP sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu izstrādāja divu līmeņu mācību kursa “Datu analīze” programmu, kuras realizācija tika sākta 2017. gadā. CSP ir pieņēmusi lēmumu 2018. gadā izstrādāt mācību moduli jaunajiem darbiniekiem, kā arī ieviest īstermiņa CSP darbinieku rotāciju citās struktūrvienībās, lai darbinieki padziļinātu savas zināšanas saistītajās statistikas jomās.

 

CSP turpina septiņu rekomendāciju ieviešanu, veicot:

 • Oficiālās statistikas portāla izstrādi. Portālā plānots publicēt visu Latvijas statistikas iestāžu nodrošināto oficiālo statistiku, tās publicēšanas kalendāru, paskaidrojošos metadatus un informāciju par zinātniskiem mērķiem izmantojamas anonimizētas individuālās statistiskās informācijas iegūšanu. Oficiālās statistikas portālu plānots ieviest 2020. gada 1. janvārī;
 • kvalitātes prasību iekļaušanu līgumos ar administratīvo datu īpašniekiem, lai uzlabotu saņemto datu kvalitāti;
 • Eiropas statistiku ražojošo iestāžu izvērtēšanu ar mērķi noteikt, vai to sagatavotās statistikas nodrošināšana varētu tikt nodota CSP;
 • jaunās CSP mājaslapas, kas ir pielāgota arī mobilajām ierīcēm, ieviešanu.
2015.gadsRegulas (EK) Nr. 223/2009 grozījumi 
 

Eiropas Parlaments un ES Padome kopīgi pieņēma grozījumus regulā par Eiropas statistiku (223/2009), ar kuriem tiek nostiprināti noteikumi saistībā ar Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) pārvaldību un oficiālās statistikas iestāžu profesionālo neatkarību, kā arī noteikts, ka valsts statistikas iestādei (VSI) aktīvi jāpiedalās administratīvo datu avotu kvalitātes prasību definēšanā un jāizveido tiesiskais regulējums, lai varētu izstrādāt un ieviest jaunās "Saistības par uzticamu statistiku".

 

Regulas grozījumi.

Regulas jaunā redakcija.
 

2016.gadsJauns Statistikas likums
 

Ar 2016. gada 1. janvāri stājās spēkā jaunais Statistikas likums.

 

Saskaņā ar jauno Statistikas likumu Eiropas statistika ir daļa no oficiālās statistikas (statistikas, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta Valsts statistikās informācijas programmā (no 01.01.2017. – Oficiālās statistikas programmā)).

 

Ikvienai valsts iestādei, kas nodrošina Eiropas statistiku, tā ir jāizstrādā, jāsagatavo un jāizplata saskaņā ar Lisabonas līguma 338. panta 1. punktā noteiktajiem un Eiropas Statistikas prakses kodeksā detalizētāk izstrādātajiem statistikas principiem (Statistikas likuma 7. panta (2) daļas 11) punkts; Regulas 223/2009 1. pants).

 

Statistikas iestādēm pēc CSP pieprasījuma tai ir jāsniedz informācija par savas kompetences jomā esošās oficiālās statistikas nodrošināšanu, kā arī par Regulas 223/2009 prasību ievērošanu (SL 7. panta (2) daļas 12) punkts).

 

Visas valsts iestādes, kuras nodrošina oficiālo statistiku, tai skaitā Eiropas statistiku, veido oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu (Statistikas likuma 4. pants).

 

CSP ir oficiālās statistikas sistēmas vadošā iestāde. CSP nodrošina Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas darbību koordinēšanu valsts līmenī saskaņā ar Regulu Nr. 223/2009, kā arī Eiropas statistikas jautājumos darbojas kā Eiropas Komisijas kontaktpunkts Latvijā.

 

Detalizētāka informācija par oficiālās statistikas sistēmas jautājumiem pieejama CSP mājaslapas sadaļā Dokumenti\ Oficiālā statistika.