Rekomendācija par labo praksi statistikā

Sekojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Statistikas un statistikas politikas komitejas priekšlikumam, OECD Padome 2015.gada beigās apstiprināja rekomendāciju par labo praksi statistikas jomā (Rekomendācija). 

Rekomendācija vienā dokumentā apkopo dažādos dokumentos eksistējošās vispārīgās statistikas kvalitātes prasības, lai palīdzētu OECD dalībvalstīm globālā mērogā to sagatavoto statistiku prezentēt kā OECD prasībām atbilstošu. Divpadsmit rekomendācijas kopumā atbilst Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) statistikas pamatprincipiem un Eiropas Statistikas prakses kodeksā noteiktajam.

Paredzēts, ka trīs gadu laikā pēc Rekomendācijas pieņemšanas, tātad, 2018.gadā, Statistikas un statistikas politikas komiteja izvērtēs rekomendāciju ieviešanas gaitu. Komitejas ziņojums būs balstīts uz individuāliem valstu izvērtējumiem (pašnovērtējums/detalizētā ekspertīze), vienlaikus paredzot, ka Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) valstīs, kurās veiktas detalizētās ekspertīzes, to rezultāti tiks izmantoti par pamatu Komitejas ziņojumam.