Nekustamā īpašuma statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
26. Nekustamā īpašuma statistika
26.1.Dzīvojamo telpu īres aprēķins Centrālā statistikas pārvalde gadsaprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
26.2.Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas)Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Ekonomikas ministrija
gadsvalsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas – pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.3.Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanāEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.4.Zemes platībaValsts zemes dienests gadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
26.5.Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Ekonomikas ministrija
gadsvalsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas – pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.6.Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumiTiesu administrācija gadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.7.Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiemTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
26.8.Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtībaValsts zemes dienests gadsaprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus pa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
26.9.Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem) Valsts zemes dienests gadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām administratīvajām teritorijām sadalījumā pa novadu pilsētām un novadu pagastiem
26.10.Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.)Tiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pilsētām un pagastiem